None

Arbeidet med Trygg Strømhandel går som planlagt

av Knut Lockert
27. mai 2021
Etter tidvis stor medieoppmerksom mot landets strømselgere fra Forbrukerrådet, politikere, kunder og konkurrerende strømselgere, er det godt å kunne melde at arbeidet med Trygg Strømhandel går som planlagt. Selskapene som sertifiserer seg, underlegges et regelverk som skal sikre god og etterrettelig kundebehandling. Vi er overbevist om at ordningen rydder plass for gode kunderelasjoner fremover.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er mange som har oppfatninger om strømselgere og det er mange hatter representert i meningsgildet.  Energi Norge, Distriktsenergi og DNV har jobbet med sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel i god tid før Forbrukerrådet påpekte manglende tillitt til strømselgere, med påfølgende eksempler på regelbrudd.  Det er mye som kan sies om dette, men det er liten tvil om at Forbrukerrådet har økt fokuset på strømselgere og det regelverket disse jobber under. Det er bra og det har alle godt av og det gjør sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel mer aktuell, enn hva man forutså når arbeidet med sertifiseringsordningen startet.  

Forbrukerrådets tilnærming har også gjort noe med bransjens aktører, og det er kommet til nye selskaper som åpenbart skjerper konkurransen.  Det er bra. 

Også Stortinget fattet interesse for strømselgerne.  

Utfordringene skissert i strømmarkedet ble også tatt opp av Stortinget som behandlet saken, der lertallet på Stortinget påla regjeringen å innføre flere tiltak så som:   
•    Det må komme på plass en enkel og enhetlig pris på alle avtaler, på samme måte som effektiv rente på lån eller literpris på bensin. 
•    Det må være obligatorisk å opplyse om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer.  
•    Det må bli krav om at strømsalgselskapene, ved endring av avtale, skal opplyse strømkundene i god tid og gjennom tydelig merket informasjon 

Tiltakene i strekpunktene to og tre er godt ivaretatt gjennom kravene i Trygg Strømhandel.  Når det gjelder punkt én ser vi for oss noen diskusjoner her om hvordan dette best kan gjennomføres tatt i betraktning at en slik foreslått enhetspris kan bli villedende. En såkalt pumpepris som det legges opp til er utfordrende da eventuelle fastbeløp er kjent mens kundens forbruk i kommende måned er ukjent. En 100% korrekt «pumpepris» (eller effektivt påslag ala effektiv rente) er dermed krevende.  Men vi er positive til å presentere et effektivt påslag i ettertid, for eksempel ved at man på fakturaen i juni presenterer det effektive påslaget/effektive strømprisen for mai.  Dette tror vi kan la seg gjøre, men problemstillingen vil åpenbart måtte ses nærmere på. 

Et flertall av landets kunder vil omfattes av Trygg Strømhandel fra og med lanseringen 1. september i år

NoneJørgen Bjørndalen FOTO: DNV    None

Jørgen Bjørndalen i DNV forteller til Distriktsenergi at siden starten i februar 2021 har 32 selskap forhåndsmeldt seg for sertifisering. De representerer ca. 2 millioner privatkunder, dvs. i underkant av 2/3 av privatkundene i Norge. De første som tilfredsstiller kravene i ordningen vil få sine diplomer og retten til å markedsføre seg med ordningens merke den 1 september 2021, som også er lanseringsdato for ordningen.

Nærmere om Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en ordning for sertifisering av strømleverandører som retter seg mot private forbrukere i Norge. Ordningen er utarbeidet av Energi Norge og Distriktsenergi sammen med DNV. Mens det er en felles oppgave å sørge for at kravene i ordningen imøtekommer hva samfunnet forventer av strømselskapene, er det DNVs oppgave å behandle søknader om sertifisering og eventuelt tildele sertifikater, samt ta stilling til konsekvenser ved eventuelle regelbrudd.

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et produkt, en prosess, et system eller en person følger gitte spilleregler. Det handler i bunn og grunn om å regelmessig ‘se aktørene i kortene’ og med det øke sannsynligheten for at kravene overholdes. DNV er sertifiseringsorganet i Trygg strømhandel. DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV, som opprinnelig het Det Norske Veritas, har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.
Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Se mer om Trygg Strømhandel her 

27. mai 2021