Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt og bidra til lokal verdiskapning. I tillegg jobber organisasjonen for å sikre en samfunnstjenlig infrastruktur og kraftdistribusjon, der hensynet til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt.

Bredbånd, kraftomsetning og kraftproduksjon er også interessefelt Distriktsenergi jobber for.

Likere nettleie

Spørsmålet om likere nettleie har i lengre tid vært på politikernes dagsorden. For Distriktsenergi har spørsmålet om likere nettleie vært høyt på foreningens agenda over flere år, og Distriktsenergi har blant annet fremmet en egen alternativ tariffmodell «effektivitetsmodellen».

Innovasjon & teknologi

Norge kan bli det første landet i verden som kun bruker grønn bærekraftig energi. Distriktsenergi sine medlemmer spiller en avgjørende rolle i å produsere og levere grønn bærekraftig energi til forbrukere og næringsliv.

Lokal verdiskaping

Selv om bransjen interessepolitisk er på samme linje i en rekke saker, er det likevel tidvis større motsetninger i spørsmålet som gjelder de største nettselskapene lokalisert sentralt og omkring de største byene og landets øvrige nettselskaper.

Historie

Den 12. desember 2001 møttes 23 nettselskap, i hovedsak fra Nord-Norge og Møre, på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune og stiftet FSN, forløperen til Distriktsenergi. FSN (Forum for strategisk nettutvikling) ble stiftet da det var åpenbare interessemotsetninger mellom de største nettselskapene i Norge og i all hovedsak distriktsenergiverk lokalisert litt utenfor landet største byer.

FSNs første sak var spørsmålet om sentralnettets utstrekning, der organisasjonen kjempet mot en endring som ville medføre at en større andel av felleskostnadene ble lagt igjen i distriktene enn det som var tilfellet før. FSN lyktes i sin streben etter at sentralnettet ikke ble redusert som foreslått.

Etter å ha vært en kamporganisasjon innledningsvis, ble FSN etter hvert til Distriktsenergi med et bredt sett av oppgaver på vegne av medlemmene. Selv om bransjen interessepolitisk er på samme linje i en rekke saker, er det likevel tidvis større motsetninger i spørsmålet som gjelder de største nettselskapene lokalisert sentralt i og omkring de største byene og landets øvrige nettselskaper. Dette gjelder for eksempel fordeling av kostnadene til nettleie i Norge og spørsmålet om kompensasjon for å drive et nett i grisgrendte strøk med særlige utfordringer geografisk og topografisk.

FSN ble til Distriktsenergi på årsmøte i Narvik i 2017.

Distriktsenergi skal styrke medlemmenes posisjon og bidra til lokal verdiskaping

Styrket posisjon

Arbeid med bransjens rammevilkår

  • Inntektsrammeregulering tilpasset det grønne skifter, og som gjenspeiler forskjellene mellom by og land
  • Unntak for force-majure og KILE-ordningen
  • Likere nettleie
  • Likere strømpriser
  • Redusere byråkrati og sikre et enkelt, men godt regelverk

Lokal verdiskapning

Styrke medlemmenes rolle i fornybarsamfunnet

  • Tilstrekkelig med og raskere utbygging av nett på alle nettnivå
  • Økt tilgang til mere fornybar produksjon
  • Fremheve grønne prosjekter
  • Fremheve viktigheten av lokal kunnskap og tilstedeværelse
  • Diskusjonspartner og faglig støtte til medlemmene

Gjennomslag for Distriktsenergis synspunkter skal sikres blant annet gjennom alliansebygging, og god faglig forankring i all viktige saker.

Herunder skal Distriktsenergi bidra til faglig samarbeid mellom medlemmer.