§ 1 Navn

Foreningens navn er: Distriktsenergi

§ 2 Kontorsted

Styret beslutter til enhver tid hvor Distriktsenergi skal ha sitt kontorsted.

§ 3 Formål

Distriktsenergis hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt i bedriftenes kapital, kompetanse og personell.

Distriktsenergi skal herunder:

 • Styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringslivsutvikling.
 • Arbeide for en samfunnstjenelig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, der hensynet til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt.
 • Legge vekt på balansen mellom nett og produksjon.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av foreningen er nettselskap eller beslektet virksomhet slik som produksjonsselskaper, omsettingsselskaper og bredbåndselskaper, med betydelig regional eller lokal aktivitet.

Hvert selskap regnes som ett medlem.

Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er Distriktsenergis øverste organ.

Årsmøtet innkalles av styrets leder eller i dennes forfall av nestlederen med minst én ukes skriftlig varsel til hvert medlem. Årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned.

På årsmøtet behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden, samt valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
 2. Styrets årsberetning
 3. Vedta Distriktsenergis årsregnskap
 4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 5. Valg av styrets leder og nestleder
 6. Valg av revisor og valgkomitè
 7. Eventuelle vedtektsendringer
 8. Eventuelle saker som er nevnt i innkallelsen
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
 10. Fastsetting av årlig serviceavgift

Ved valg av styremedlemmer skal årsmøtet sikre kontinuitet i styret bl. a. ved at man unngår at alle styremedlemmene er på valg samtidig

Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning ved valg av styre.

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom et flertall i styret eller minst 5 av medlemmene krever det.

Møtet innkalles med minst en ukes skriftlig varsel til hvert medlem. Møtet kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

Avstemning skjer i hht § 6.

§ 6 Avstemning

For medlemmene fordeles antall stemmer i forhold til medlemmets inntektsramme gitt av NVE.

Inntektsramme 0 – 50 mill.kr.= 1 stemme

Inntektsramme 50 – 100 mill.kr. = 2 stemmer

Inntektsramme over 100 mill.kr.= 3 stemmer

Medlemmer som ikke har inntektsramme gis én stemme.

Beslutninger fattes med simpelt flertall av de møtende stemmer i årsmøtet.

Vedtektsendringer krever 2/3 stemmeflertall av de møtende stemmer i årsmøtet.

Medlemmene har rett til å møte med fullmektig på årsmøtet.

§ 7 Økonomi

Distriktsenergis utgifter dekkes av medlemmene med årlig innbetaling av serviceavgift.

Serviceavgiften fordeles blant medlemmene etter en modell som vedtas av årsmøtet.

§ 8 Revisor

Regnskapet skal revideres av en revisor, som velges på ordinært årsmøte for to år om gangen.

§ 9 Styret

Styret består av 3–7 medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge som innkalles deretter.

For å kunne sitte i styret i Distriktsenergi må vedkommende være ansatt i nettselskapet eller ansatt i morselskapet i ett konsern med nettvirksomhet.

Funksjonstiden er 2 år, også for varamedlemmer.

Årsmøtet skal sikre kontinuitet i styret bl.a. ved at man unngår at alle styremedlemmer/varamedlemmer er på valg samtidig.

Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning ved valget av styre.

Så lenge Distriktsenergi ikke har ansatt noen daglig ledelse fungerer styrets leder som arbeidende styreleder.

Styret har ansvaret for utarbeidelse av budsjett.

Til løsning av konkrete oppgaver kan styret opprette arbeidsgrupper, utvalg etc og fastsette mandat for disse.

Styret skal til enhver tid ha utarbeidet en rullerende strategisk arbeidsplan med prioriterte fokusområder/veivalg.

Ved stemmelikhet under avstemninger i styret gjelder styreleders dobbeltstemme.

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som nødvendig. Det skal føres protokoll over styrets møter.

Styrets leder i fellesskap med et annet styremedlem/daglig leder har fullmakt til å forplikte foreningen.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder forestår Distriktsenergis daglige virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.

Styret skal holdes løpende orientert om Distriktsenergis virksomhet og resultatutvikling.

§ 11 Medlemsmøter

Det innkalles til medlemsmøter når enten styret finner behov for det eller minst 5 av medlemmene ber om det. Det bør avvikles to medlemsmøter pr år inkl. årsmøtet.

§ 12 Eksklusjon

Styret kan vedta å ekskludere medlemmer som motarbeider Distriktsenergis formål eller som ikke betaler sin serviceavgift.

Eksklusjon av et medlem krever enstemmighet i styret.

§ 13 Opphør av medlemskap eller oppløsning av Distriktsenergi

Et medlem kan melde seg ut av Distriktsenergi med tre måneders skriftlig varsel med virkning fra første årsskifte. Medlemmets rettigheter opphører fra samme årsskifte.

Distriktsenergi kan oppløses av årsmøtet når minst 3/4 av de fremmøtte stemmene stemmer for oppløsning.