None

Distriktsenergi etterlyser kjøreregler om bruk av merkenavn

av Knut Lockert
16. januar 2019
Distriktsenergi henvendte seg nylig til NVE der vi understreker at det er viktig å få landet de varslede nye reglene fra NVE om merkenavn eller branding, som er den mer internasjonale tilnærmingen til problemstillingen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Du kan lese brevet vårt til NVE her.

Hensikten bak reglene er å sikre nøytralitet i kraftmarkedet og unngå at det skapes forvirring om hvem som er nettleverandør og hvem som er kraftleverandør. I Distriktsenergi får vi nå et økende antall spørsmål om de varslede reglene om bruk av merkenavn.  Det er naturlig, tatt i betraktning at det skal tas beslutninger, inn mot 2021 da en rekke endringer trer i kraft for energiverkene, også de kommende reglene knyttet til bruk av merkenavn.  

Fra vår side har vi ved flere anledninger rettet spørsmål til NVE der det er spurt om hvor NVE er i prosessen, og hvilke endringer vi må forvente. Nå ber vi NVE prioritere dette arbeidet, slik at en på den måten sikrer tilstrekkelig tid for å kunne gjennomføre nødvendige endringer og samtidig sikre en viss grad av forutberegnelighet for selskapene. 

Fra Distriktsenergis side har vi spilt inn følgende poeng til NVE utover at vi ber om at dette arbeidet nå prioriteres;   

  • Blant spørsmålene vi får fra våre medlemmer er om NVE kommer til å utarbeide regler der det er NVE som kan bestemme om det er nettselskapet eller den konkurranseutsatte virksomheten som skal skifte navn? NVE har på forespørsel fra Distriktsenergi tidligere ikke kunnet svare på hvordan de stiller seg til dette. Vår kommentar er at NVE ikke bør lage regler der det er NVE som kan bestemme dette. Det avgjørende er etter EUs bestemmelse at en skal unngå forvirring. Vi mener at selskapene selv må ta ansvaret for dette, og selv kunne bestemme hvilket eller hvilke selskaper som skifter navn
     
  • Det kan være knyttet omdømmerisiko til endring av navn og det kan være knyttet større økonomiske tap til bytte til et annet varemerke. Det er vår oppfatning at NVE må respektere at innarbeidede merkenavn kan ha en betydelig verdi og dette må hensyntas i den kommende regelutformingen. Dette taler også for at det er selskapene selv som må bestemme hvordan de velger å gå fram her når det gjelder hvilke selskap som bytter navn. 
     
  • Vi ber også NVE vurdere en form for forhåndsgodkjenning av eventuelle navnebytter, dersom selskapene måtte ønske dette. Begrunnelsen er åpenbar, tatt i betraktning at et etterfølgende vedtak fra NVEs side der foten eventuelt settes ned for en navnendring, kan koste selskapene dyrt. Om det ikke formelt sett blir opprettet en mulighet for en forhåndsgodkjenning er det viktig med en god dialog i forkant med NVE i disse spørsmålene og at det kommende regelverket er rimelig klart i sin tilnærming til bransjen. 

NVE skriver følgende på sin hjemmeside om de varslede regelendringer:

Det er i dag 91 nettselskap med tilsvarende logo som integrert kraftleverandør eller som kraftleverandør i samme konsern. Resultatene fra en markedsundersøkelse utført for NVE i 2017 viser at det er forvirring knyttet til hvem som er nettleverandør og kraftleverandør blant norske forbrukere. NVE vil utarbeide et forslag til endringer i avregningsforskriften for å redusere risiko for kryssubsidiering mellom selskapene, samt redusere forvirring hos forbrukere gjennom krav til differensiert merkevare mellom nettselskap og kraftleverandør. Vi vil også vurdere å foreslå endringer i forskriftens bestemmelser om nettselskapenes nøytralitet. 

16. januar 2019