None
Arvid Bekjorden, rådgiver i Distriktsenergi. Foto: Istockphoto    
Nyheter

Hackere truer strømforsyningen

av Arvid Bekjorden
14. mars 2018
Distriktsenergi og energibransjen ruster seg mot hackerangrep som kan true strømforsyningen. Distriktsenergi tar nå til orde for en nasjonal strategi for å løfte IKT-sikkerheten for å trygge forsyningssikkerheten.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

NVE har nå et forslag til ny beredskapsforskrift ute på høring. Forslaget skal få nettselskapene til å bli enda dyktigere til å hindre angrep fra hackere som kan gi strømbrudd og true energiforsyningen.

IKT-sikkerhet en viktig del av bransjens arbeid med forebyggende sikkerhet og beredskap

De vanligste årsakene til strømbrudd i Norge har hittil vært tekniske feil og uværsskader. Så vidt Distriktsenergi kjenner til har det ikke vært angrep fra hackere som har medført alvorlige konsekvenser for forsyningssikkerheten i Norge. Distriktsenergi og energibransjen er samtidig opptatt av viktigheten av å være føre var. Den digitale utviklingen i energisektoren og i samfunnet for øvrig medfører også en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde.

-Våre medlemsbedrifter tar nå aktivt i bruk nye digitale verktøy, og IKT-systemene blir stadig viktigere for både å optimalisere investeringer og overvåke, styre og rette opp skader etter feil på anlegg. Verdien av og behovet for å beskytte de digitale systemene blir stadig viktigere. Distriktsenergi støtter således NVE sin understrekning av IKT-sikkerhet som en integrert og viktig del av bransjens arbeid med forebyggende sikkerhet og beredskap mot alle former for ekstraordinære hendelser, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Distriktsenergi tar nå til orde for at det tas initiativ til en samlet strategi for kollektivt å løfte IKT-sikkerheten i bransjen og å fremme vår felles interesse - god forsyningssikkerhet.

NVE utsatt for datahacking

NVE-sjef Per Sanderud har ved flere anledninger satt fokus på betydningen av gode sikkerhetsløsninger i bransjen for å sikre seg mot eventuelle hackere. 

NVE fikk selv kjenne på betydningen av datasikkerhet i februar 2017.  På Distriktsenergis årskonferanse i Narvik i fjor fortalte NVE-direktøren at datahackere hadde låst 2,5 millioner av NVE sine datafiler. Viruset kom inn i systemet via tre-fire eposter som ikke burde ha blitt åpnet. De så ut som Telenor-regninger, og infiserte store deler av systemet. Situasjonen løste seg ved at NVE hadde backup av alle filene, sier Sanderud.

Sikkerhet og beredskap er et kjerneområde for alle bedrifter i norsk energiforsyning.

-Distriktsenergi og våre medlemsbedrifter er opptatt av å opprettholde og styrke den samlede kraftforsyningsberedskapen, sier Knut Lockert. Samtidig etterlyser han at staten må bli bedre til å tilrettelegge for at det gjennom den økonomiske rammereguleringen gis rom for å gjøre nødvendige investeringer, og at det stimuleres til FoU-aktiviteter.

-Vi er også opptatt av at det gis rom til gode samarbeidsordninger mellom selskapene. Slikt samarbeid kan for eksempel gjelde felles driftssentralløsninger som raskere kan få opp strømforsyningen etter strømbrudd. Distriktsenergi vil være med å bidra til et felles løft for IKT-sikkerheten i vår bransje, sier Lockert.

Distriktsenergi sitt høringssvar til NVE kan leses her

14. mars 2018