Distriktsenergi-TV

Storfusjoner utfordrer

-En gigantfusjon mellom Eidsiva Energi og Hafslund vil utfordre inntektssystemet, mens fusjonen mellom TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gjennomføres uten at det blir lik nettleie. Her snakker vi først om en reguleringsutfordring, mens den manglende nettutjevningen åpenbart er en politisk utfordring.

Det sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

 -Med om lag 1 million kunder og 30 prosent av alle nettkundene får Nye Hafslund en enorm markedsmakt. Slik NVE har laget inntektsmodellen til nettselskapene innebærer det at Nye Hafslund i realiteten kan ta å kontroll over store deler av inntektene til alle de andre 120 nettselskapene i Norge, forteller Lockert. 

Bakgrunnen for at dette er at NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Men NVE nøyer seg ikke med å bare sette tak på hvor mye nettselskapene får lov til å ta seg betalt. De jobber også med å innrette reguleringen slik at det er økonomisk lønnsomt for nettselskapene å forbedre seg og effektivisere driften. De som driver mest effektivt kan øke avkastningen ved at de får større del av bransjens samlede inntektsramme. 

-En viktig årsak til fusjonen er ønsket om å redusere kostnader og drive mer effektivt. Det er flott, men når Nye Hafslund reduserer sine kostnader vil det samtidig bety at selskapet på grunn av inntektssystemet til NVE også får mer av fellesskapets inntekter på bekostning av de andre nettselskapene. Nye Hafslund vil kunne styre hvor mye av bransjens inntektsramme de selv får, og dermed hvor mye øvrige nettselskaper vil få. Nye Hafslund kan velge å redusere kostnadene på kort sikt slik at andre nettselskaper stadig blir fattigere og til slutt kaster kortene og selger billig, sier Lockert. 

-Jeg har selvsagt ikke holdepunkter for å hevde at konsernledelsen i Nye Hafslund tenker slik. Poenget er at dagens NVE-modell ikke tar hensyn til fusjoner som skaper svært dominante aktører som i realiteten kan få en støvsugereffekt i nett-Norge. Det kommer til å ramme distriktene hardt. Jeg mener derfor at NVE må ta Nye Hafslund ut at rammereguleringsmodellen. Alternativt må modellen justeres kraftig, hvis ikke utfordres legitimiteten til nettreguleringen, sier Lockert. 

Legitimiteten i nettreguleringen avhenger av at de enkelte nettselskapene ikke kan påvirke resultatet i benchmarkingen gjennom strategisk tilpasning av rapportering og kostnadsstruktur. Storfusjonen vil kunne utfordre dette kravet til reguleringen. 

Nye Hafslund vil kunne velge kostnadsnivået sitt, med det mål å maksimere inntektene sine på lang sikt. 

Fusjonsparadoks i Trøndelag

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og TrønderEnergi fusjonerer nettvirksomhetene og blir med det Norges nest største nettselskap i antall kunder, bare slått av Nye Hafslund. Konsernet vil fra starten ha 250 000 kunder.  Men nettkonsernet vil ha ulike nettleier i de to konsesjonsområdene.  

Knut Lockert spør seg om dette egentlig er en fusjon. 

- Jeg ser at Trønderenergi og NTE sier at de er fusjonert. Men har de egentlig det? Resultatet er to selskaper med ulik netttariff. De tar ikke ut mulig effektivitetsgevinst og de opprettholder en forskjell i nettleien i de to områdene på om lag 2500 kr i året, sier Lockert som mener at dette ikke er i tråd med regjeringens og NVE sine ønsker, og heller ikke i interessen til nettkundene i de to selskapene. 

-Regjeringen og NVE ønsker at en utjevning av nettleien skjer gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Men paradoksalt nok har de to trønderselskapene valgt å ikke utjevne nettleien. Det synes vi er underlig, og et paradoks, sier han.

27. november 2018