None
Foto: iStock    
Politikk

Elhuben i trøbbel

av Arvid Bekjorden
19. juni 2017
Det er stor usikkerhet knyttet til totalkostnad, kvalitet i kjernesystemet og ferdigstillelsesdato for Elhuben.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Distriktsenergi følger utviklingen av den nye Elhuben nøye, og er gradvis blitt mer og mer bekymret på vegne av våre medlemmer og deres kunder, som til slutt skal betale for utviklingen og driften av Elhuben.


Det er konsulentselskapet Accenture som har hovedoppdraget med å lage Elhuben. Hovedoppgaven til Elhuben er å motta alle forbruksdata fra strømmålerne ute hos kundene i Norge, samt formidle disse videre som grunnlag for å lage strømfakturaer (m.m).
Distriktsenergi er blitt gjort kjent med at utfordringene ligger i kvaliteten i selve kjernesystemet, altså ytelsen som Elhuben gir. Det skal også være problematisk at det går lengre tid til feilretting og testing enn det som var planlagt.


Per dags dato kan ikke ledelsen i Elhuben si noe, hverken om hva totalkostnaden blir eller når den blir ferdig. Kundene av Elhuben har derfor i dag ingen oversikt over hvor store kostnader Elhuben fører med seg.


Det ble i 2012 laget en rapport, den såkalte ESK-rapporten, som kom frem til at Elhuben var et godt samfunnsøkonomisk tiltak som ville medføre besparelser. Hvilke konklusjoner en tilsvarende rapport hadde landet på i dag, er vi usikre på. Dette skyldes blant annet at Distriktsenergi har fått informasjon om at noen selskaper nå har betydelige ekstrakostnader på grunn av utsettelsene i Elhuben.


Distriktsenergi uttrykte allerede i januar 2016 bekymring for både kostnaden og framdriften i Elhuben. Problemstillingene den gang lignet på de vi ser nå, men tatt i betraktning at vi nå er midt i 2017 og fortsatt er usikker på kostnaden og ferdigstillelsesdato, er situasjonen nå mer alvorlig enn tidligere.


Forsinkelsen og kostnadsoverskridelsen gjør at vi i Distriktsenergi er usikre på om totalkostnadene ved prosjektet nå blir så store at det ikke lenger lar seg forsvare overfor landets strømkunder.

Dette er Elhub:

Elhub skal bli den sentrale datahuben for måleverdier tilhørende strømkundene i Norge.

Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle»  når Elhuben er oppe og står, skal «alle snakke med Elhuben».

19. juni 2017