Organisasjonsform har ingen signifikant forklaringskraft på forskjeller i nettselskapenes effektivitet.     Foto: Bjarne Langseth
Nett

Organisasjonsform uten betydning

av Bjarne Langseth
Myndighetene lener seg på en idé om at selskapsformen betyr noe for effektiviteten som grunnlag for endringsforslaget til energiloven. En analyse fra EC-Group sier tvert imot at: «Organisasjonsform har ingen signifikant forklaringskraft på forskjeller i nettselskapenes effektivitet.»

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

I sitt forslag til endring av energiloven legger OED til grunn NVEs rapport nr. 28/2015 «Utvikling i nøkkeltall for nettselskap, med fokus på nettstruktur.» I en pressemelding fra OED om lovforslaget vises det til denne rapporten og at «kraftselskap som har strømnett, kraftproduksjon og omsetning i samme enhet, har da også om lag 15 prosent høyere kostnader per kilometer nett, når det er tatt hensyn til kundetetthet og andre relevante geografiske forskjeller».

Ingen forklaringskraft

I en analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet konkluderer EC-Group blant annet at «organisasjonsform har ingen signifikant forklaringskraft på forskjeller i nettselskapenes effektivitet (verken total- eller driftseffektivitet)».
Analysen er utført av EC-Group på oppdrag for Defo og KS Bedrift for om mulig å finne forklaringer på variasjonene i nettselskapenes effektivitet. Mulige forklaringsvariabler som er analysert er: selskapsorganisering, selskapsstørrelse og forklaringsparametere utenfor selskapenes kontroll.
I tillegg til den hovedkonklusjonen som er nevnt, sier EC-Group at «Nettselskapenes størrelse har en signifikant forklaringskraft på forskjeller i totaleffektivitet, men ikke for driftseffektivitet.»

Bygd på feil grunnlag

– Fra Defos side har vi påpekt at det påløper store kostnader ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille, og således etterlyst beregninger som viser at et slikt krav er hensiktsmessig, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.  
Han mener at med NVEs nøkkeltallanalyse kunne man kanskje tro at et slikt svar kom, men det kom ikke.
– Likevel ser vi at det påstås at selskapene blir mer effektive med selskapsmessig og funksjonelt skille, med utgangspunkt i nøkkeltallrapporteringen. Dette er feil, sier Lockert. – Dette har med størrelse og beliggenhet å gjøre og ikke med selskapsorganisering. Vi er fornøyd med at EC-Group bekrefter dette med sin rapport, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

Oppsummeringen

Slik oppsummerer EC-Group sin analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet:

 • Resultatene av de statistiske analysene i det foregående kan oppsummeres til
  • Driftseffektiviteten verken for selskap med selskapsmessig eller funksjonelt skille er signifikant forskjellig fra effektiviteten for integrerte selskap eller selskap uten funksjonelt skille
  • Dette gjelder både når variablene benyttes som eneste forklaringsvariabel eller sammen med signifikante forklaringsvariable
 • Totaleffektiviteten for selskap med selskapsmessig skille er signifikant forskjellig fra effektiviteten for integrerte selskap når denne variabelen benyttes som eneste forklaringsvariabel. Sammen med andre signifikante forklaringsvariable, er det imidlertid ingen signifikant forskjell i effektiviteten mellom selskap med selskapsmessig skille og integrerte selskap
 • Totaleffektiviteten for selskap med funksjonelt skille er bare delvis signifikant forskjellig fra effektiviteten for selskap uten funksjonelt skille når denne variabelen benyttes som eneste forklaringsvariabel, og ikke signifikant forskjellig fra effektiviteten for selskap uten funksjonelt skille når den kombineres med andre signifikante forklaringsvariable
 • Ingen av målene på selskapenes størrelse enkeltvis eller i kombinasjon med hverandre gir en signifikant forklaring på variasjonene i selskapenes driftseffektivitet
  • I kombinasjon med grisgrendthet uttrykt som kunder per nettstasjon gir imidlertid antall nettstasjoner en signifikant forklaring på variasjonene i selskapenes driftseffektivitet (økende med 0,2% per 100 nettstasjoner)
 • Både lengden på høyspentnettet og antall nettstasjoner gir enkeltvis en signifikant forklaring på variasjonene i selskapenes totaleffektivitet (økende med 0,2% per 100 nettstasjoner og 0,2% per 100 km høyspent)
 • Det er bare marginale forskjeller i resultatene basert på data for de siste 5 og de siste 10 år