None
Politikk

Masteroppgave om de regulatoriske endringene

av Knut Lockert
07. oktober 2015
Julie Håkonsen skriver masteroppgave som forhåpentligvis vil gi stor verdi til aktørene i bransjen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Julie Håkonsen studerer siviløkonomi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun skriver for tiden sin avsluttende masteroppgave, der caset er kraftbransjen, de regulatoriske endringene som ventes, og hvordan disse påvirker norske kraftleverandører. Hennes oppgave og dens resultater vil forhåpentligvis gi stor verdi til aktørene i bransjen. 

Følgende regulatoriske endringer tas i betraktning:

  • Reiten-utvalgets forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille 
  • Krav om kontanter ved sikkerhetsstillelse for finansiell handel hos NASDAQ
  • Innføring av avansert måle- og styringssystem, også kalt AMS
  • Utvikling mot ny leverandørsentrisk modell
  • Innføring av norsk Elhub

Oppgavens innhold

Oppgaven inneholder en metodedel, der det blir gjennomført en effektivitetsanalyse av kraftleverandørene basert på offentlige regnskapstall. Denne analysen skal kunne si noe om hvilke aktører som er best rustet for fremtiden. 

I den andre delen av oppgaven skal hun gjennom en spørreundersøkelse kartlegge kraftleverandørenes egne forventninger til fremtiden. Undersøkelsen skal sendes ut via email til leder i selskaper/konsern der kraftleveranse er en del av virksomheten.

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen har som formål og avdekke spesielt 3 faktorer: 

  • Selskapenes forventninger til kostnader knyttet til de regulatoriske endringene
  • Selskapenes forventninger til egen posisjon i fremtiden
  • Strategier for hvordan selskapene skal imøtekomme endringene

Undersøkelsen består av 35 spørsmål, der første halvdel er en del kartleggingsspørsmål som i hovedsak går på eierskap, selskapsstruktur og størrelse.  Andre halvdel av undersøkelsen er spørsmål som går på kostnader, fordeler, forventninger og forberedelser forbundet med de regulatoriske endringene.

Anonyme svar

Spørreundersøkelsen er anonymisert, og svarmaterialet vil kun brukes av Julie i forbindelse med oppgaveskrivingen. Noen spørsmål vil kunne avsløre individuelle kjennetegn, dette er frivillige spørsmål. Det skal likevel sies at det å ha høy svarprosent på denne type spørsmål vil gjøre det mulig for henne å trekke konklusjoner på helt andre grunnlag enn om svarprosenten på disse spørsmålene er lav. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og eventuelle individuelle kjennetegn vil anonymiseres i den publiserte oppgaven.

Julie håper på høy deltakelse, og håper i gjengjeld at oppgaven vil ha verdi for respondentene, og andre aktører i bransjen.

I Defo håper vi at hun får en svarprosent som gir henne et godt grunnlag i en spennende master.  Vi ser fram til å få innsyn i hennes konklusjoner.

07. oktober 2015