Foto: Bjarne Langseth
Nett

Deling går ut over kundene

av Bjarne Langseth
30. januar 2015
Ved deling av driftssentraler vil kundene risikere dyrere strømog dårligere leveringssikkerhet. Defo mener at NVE heller bør stille krav om at nettselskapenes driftssentraler disponerer lokal kraftproduksjon for å sikre best mulig beredskap.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Etter det Defo erfarer pågår det en diskusjon i NVE om driftssentralenes nøytralitet. I ytterste konsekvens kan det komme på tale å kreve en deling av driftssentraler for nett og produksjon.

Positiv dialog

I den forbindelse har Defo sendt et brev til NVE for å synliggjøre konsekvensene ved et eventuelt skille.

– Dette brevet er sendt til NVE fordi det er en meget aktuell problemstilling for våre medlemmer, sier daglig leder Knut Lockert i Defo til NettOpp. – Vi har en positiv dialog med NVE, som ønsker å besøke våre medlemmer for å se nærmere på problemstillingen, sier Lockert.

Hjertet i driften

«Driftssentralen er selve hjertet i den daglige nettdriften og i forsyningsberedskapen til kundene», skriver Defo og viser til at denne sentralen overvåker og fjernstyrer både nett og produksjon døgnkontinuerlig.

De viktigste oppgavene til driftssentralen er å ha fullstendig oversikt over all kraftflyt, samt sikre optimal leveringssikkerhet til kundene, og i mange tilfeller lede arbeidet i nettet i henhold til gjeldende sikkerhetsrutiner. For dette formålet kreves en samlet oversikt over alle tilgjengelige ressurser for både kraft og nett og sikrer det nødvendige dynamiske samspillet som må utøves mellom nett og produksjon. Dette for å spare tid ved aktuelle hendelser, mener Defo.

30. januar 2015