Styremøte 17.09.2008

av Arkivet
17. september 2008
Protokoll fra styremøte den 17. september 2008.

Arkivet

Protokoller og referater fra defo

Utkast - Møteprotokoll.

Sted/tid: KS bygget, 17.september 2008

Til stede: Eilif Amundsen, Tormod Stene, Per Erik Ramstad, Andres Sætre og Erik Winter. Fra administrasjonen møtte Bjarne Langseth og Knut Lockert

Styresaker:

Sak 10/08. Formell godkjenning av protokoll fra møte 11.03.08

Vedtak:

Protokoller fra styremøte 11.03.08 godkjennes

Sak 11/08: Referat/ orienteringsaker

  • Fusjonsforsøket Statnett – SvK

Det ble redegjort for prosessen som ble fulgt i forhold til FSN´s oppfølging av fusjonssaken. Styret var fornøyd med at prosessen var stoppet med inngripen fra Statsråden, men bemerket at saken måtte holdes varm i fall det blir gjort nye fremstøt i forhold til en eventuell ny fusjonsprosess.

  • Sentralnettariffen

Når det gjelder sentralnettariffen for 2009 er det undertegnet protokoll mellom Statnett og FSN. Tariffen vil gå noe ned i 2009 i forhold til 2008, noe som skyldes tilbakeføring av merinntekt fra 2008 til 2009.

Når det gjelder Statnetts prisstrategi for 2010 – 2012 vil dette være et prioritert område for FSN, der hovedformålet er å bidra til en positiv utvikling av tariffen for uttakssiden i sentralnettet.

  • Småkraftutbygging er blitt storindustri. Nettkostnadene? Forholdet til småkraftforeninga

Småkraftforeningen er særdeles aktive hva gjelder nettilknytning. Dette reiser en rekke spørsmål for FSN´s medlemmer. Utgangspunktet må være at småkraften selv må ta de kostnader de genererer i systemet. Det blir feil at småkraftprodusentene kan sende regningen fra investeringer i nett til andre samtidig som småkraftutbyggerne sitter på gevinsten ved utbygging av småkraft. Her møter vi reguleringsmessige og tariffmessige utfordringer for FSN´s medlemmer. Dette er et område som FSN må prioritere videre.

  • Brev til Statsråden om krav til bemanning

EBL, KS-bedrift og FSN har sendt et fellesbrev til Statsråden der det reageres på utkast til ny forskrift om krav til kompetanse mv hos konsesjonær etter energiloven § 3-1 til 3-2.

Styret ba om at i denne saken burde de tre organisasjonene fortsette å samordne seg i denne saken i forhold til myndighetene.

  • Rekruttering av nye medlemmer

Styret er opptatt av at dette arbeidet fortsetter. Ikke minst må man ”passe på” medlemmer som måtte ha medlemskapet sitt i FSN oppe til vurdering. Styreformann og daglig leder må samordne seg her mht kunnskap om enkeltmedlemmer.

Administrasjonen etterlyste ett enklere budskap å selge til medlemmene om hvorfor de burde være medlem av FSN. Det tas initiativ til å se på formuleringer og eventuelt profil i den anledning.

Sak 12/08: Halvårsregnskap FSN pr 30.06.2008

Styreformann redegjorde for regnskapet og fortalte at regnskapet ser ok ut i forhold til forventning. Dog ble det understreket at det var en del usikkerhet i tilknytning til oppgjøret fra årsmøtearrangementet i Alta/ Hammerfest.

Det ble bedt om fortsatt fokus på rekruttering av medlemmer, for på den måten bidra ytterligere til et positivt regnskap.

Vedtak:

Det framlagte regnskap pr. 30.06.08 ble tatt til orientering

Sak 13/08: Revurdering av utvalgstruktur og sammensetning av fagutvalgene

Det var fremlagt et forslag til utvalgsliste til møte og denne ble lagt til grunn forutsatt at de foreslåtte kandidatene takket ja til å sitte i utvalgene. Det ble understreket at det er svært viktig for FSN at utvalgene fungerer etter intensjonen.

Styreformann følger opp den foreslåtte utvalgslisten med de foreslåtte personer.

Vedtak:

Sammensetningen av utvalgene blir som foreslått forutsatt at de foreslåtte kandidater takker ja.

Sak 14/08: Samarbeidsavtalen med KS bedrift

Dagens avtale vurderes som gunstig for FSN. Derfor ber styret om at det arbeides for å prolongere dagens avtale.

Vedtak:

Daglig leder får fullmakt til å prolongere dagens avtale med KS-bedrift

Sak 15/08: Styrets arbeidsform etter ansettelsen av heltids daglig leder

Det var ingen spesielle merknader utover at det ble presisert at vi skal holde på den noe uformelle formen.

Sak 16/08: Møteplan for styremøter fram mot neste årsmøte

Det blir styremøte 9. desember med start klokken 15.00. Styremedlemmene ble bedt om å holde av kvelden for en julebordsmiddag. Det kommer en nærmere orientering om dette.

I tillegg ble den 5. november holdt av som dato og det vil senere bli bestemt hvorvidt møtet skal avholdes. Det bes om at datoen holdes av.

Sak 17/08: Eventuelt

Erik Winther hadde i forkant av møtet sendt ut et notat som reiser spørsmålet om FSN bør opprette et eget ”sluttbrukerutvalg”. Dette reiser en del problemstillinger blant annet om FSN bør åpne for medlemmer fra rene omsetningsselskaper. Det var forståelse for forslaget og det ble bedt om at dette skulle det jobbes videre med.

Undertegning av protokoll fra styremøte 17.09. 2008.

Eilif Amundsen ______________________________

Tormod Stene ______________________________

Per Erik Ramstad ______________________________

Andres Sætre ______________________________

Erik S. Winther ______________________________

17. september 2008