Møteprotokoll 23.10.2007

av Arkivet
23. oktober 2007
Møteprotokoll fra styremøte den 23.10.2007 på KS-bygget.

Arkivet

Protokoller og referater fra defo

Sted: KS-bygget, Oslo.

Til stede: Eilif Amundsen, Per Erik Ramstad, Tormod Stene og Andres Sætre.

Forfall:. Erik S. Winther

Sak 29/07 Godkjenning av protokoller.

Styreprotokoller i fra 22.05 og 23.08 2007 undertegnet og godkjent.

Sak 30/07 Drøftinger med Statnett.

Eilif og Tormod orienterte og la fram protokoll i fra siste møte. Bekymring om fremtiden i forhold til prising av sentralnett. FSN er opptatt av nivå og fordeling av sentralnettkostnader. Statnett legger fram egen sak på marginaltapsleddet. (se protokoll)

Vedtak:

Styret for FSN godkjenner protokoll i fra drøftinger mellom Statnett SF og FSN om tariffer i sentralnettet i 2008.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 31/07 Regnskap FSN pr 1.halvår og 3.kvartal 2007

Eilif orienterte.

Vedtak:

Styret tar regnskapene til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 32/07 Administrative ressurser inkl daglig leder.

Eilif orienterte om situasjonen. Viktig avlastning at Bjarne er inne med 1 til 2 dager pr.uke. Ellers må arbeidet med å knytte til oss en daglig leder intensiveres. Pr. dato er det navngitte forslag på en håndfull kandidater. En har det i utgangspunktet ikke travelt, men det må jobbes for en løsning i løpet 2008. Økonomisk er det rom for ansettelse med dagens nivå på serviceavgift.

Vedtak.

Bjarne/Andres utarbeider et forslag til stillingsannonse innen 05.12 2007.

Vedtaket var enstemmig.

ORIENTERINGS/DISKUSJONSSAKER.

1. Styreressurser

Styret og valgkomite bør ha det litt i bakhode at noen kan ønske å fratre til neste år. I så tilfelle er det viktig å beholde den geografiske spredningen på dagens nivå. Det er også viktig at styret har en bredde i kompetanse og posisjoner i forhold til organisasjonens arbeid.

2. Medlemmer og rekrutering.

Det er styrets oppfatning at det fortsatt finnes potensielle nye medlemmer i FSN. I denne omgang er det naturlig å rette henvendelser til:

Narvik, nettselskapet.

Stranda Energi AS, har fått informasjon.

Modalen, har fått informasjon.

Kvam, har fått informasjon.

Kragerø,

Notodden,

Hemne,

Orkdal,

Eilif sender rundt et standard oppsett for informasjon og så får de som har verveoppgaver tilpasse dette til lokale forhold.

3. Strategiske veivalg. Samarbeidspartnere.

Eilif orienterte.

FSN hadde et sterkt engasjement for at KS-Bedrift skulle øke satsingen på næringsarbeid. KSB vil fortsatt være en nær samarbeidspart, men en savner kansje en markert strategi i fra KSB sin side, i forhold til næringspolitik og vår medlemsmasse. EBL er også på banen i forhold til samarbeidsformer.

4. Aktiviteter. Årsmøtearrangementet. Tamadager/seminarer.

Temadager: småkraft (utsatt) og samvirkeloven.

Energi 2007: så langt få påmelte, men tema og foredragsholdere burde trekke folket.

Årsmøte/temadag 2008: Krever markedsføring og innpisking.

5. Nytt fra møte i Medieutvalget 16.oktober.

Andres/Bjarne informerte.

Årsmøte m/temadag 2008 er i godt gjenge. Program er stort sett klart og tilhørende foredragsholdere inkludert sentrale politikere og topper i fagmiljøene er på plass. Utstillere begynner også melde seg, slik at forberedelsene er langt framme i forhold til tidligere år. Til årsmelding er det viktig at utvalgslederne tar et ansvar for sine respektive årsmeldinger.

NettOpp ser ut til å ha blitt en braksuksess. Bjarne har funnet en layout og et format som er lett leselig og riktig format. Rundt 400 adresser mottar ”bladet” i dag, i tillegg antas at medlemmer etc. selv sprer dette til sine styrer og ansatte. Utfordringen er tilgang på aktuelle saker og her utfordres medlemmene til å komme med innspill i fra sine lokalmiljøer med mer.

Hjemmesiden er nå oppe å går i nytt format og utseende. Det oppfordres til å bruke siden og også der komme med innspill til stoff og forbedringer.

6. Nytt fra møte i Omdømmeprosjektet 18.oktober

Eilif orienterte.

7. Utvalgsstrukturen. Funksjonalitet.

Av endringer kan nevnes at Nord-Troms går inn i bredbånd-/kommunikasjonsutvalget. Videre vil styret prioritere at utvalgene innarbeider en struktur for rapportering/informasjon. Dette for at arbeidet i utvalgene kan kungjøres, slik at styret og medlemmer lettere kan gjøres kjent med de saksområdene som utvalgene til enhver tid jobber med. Slik struktur er viktig for FSN som organisasjon og ikke minst for å få tak i innspill til saker som er under behandling.

23. oktober 2007