Gode intensjoner KrF – men ikke det beste forslaget

To menn på Stortinget.
Energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. (Foto: Jakob Bjørnøy)
KrF fremmet i går et forslag i Stortinget om å frita husholdningene fra nettleie. Det kan høres tilforlatelig ut, men er ingen god idé. Investeringer og utviklingen av landets kraftnett kan ikke basere seg på en årlig kamp om milliarder i statsbudsjettet.

Bakgrunnen for forslaget til KrF henger naturligvis sammen med denne vinterens krevende prisbilde for landets strømkunder, sør for Dovre vel og merke. Ropstad, som har frontet forslaget, trekker paralleller til landets veinett og bompenger.

– Jeg tror det ville vært ramaskrik dersom man sa at alle veier i Norge skal bygges med bompenger, som i realiteten nettleien er, sier energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad påpeker videre at «det vil være mer sosialt, fordi de med høyest inntekt betaler mer i skatt».

Fra vår side vil vi være forsiktige med å legge oss opp i Stortingets diskusjoner om fordeling av byrder blant landets innbyggere. Men vi må si ifra dersom forslagene som kommer fra Stortingets representanter utfordrer leveringssikkerheten for landets strømkunder. Et slikt forslag gjør nettopp det. I saken på NRK uttrykker vi dette på følgende måte:

Bekymret for investeringer

– Vi tror ikke det er en god idé, sier Knut Lockert, som er daglig leder i Distriktsenergi, en interesseorganisasjon for norske kraftselskaper.

Han advarer mot Ropstads forslag og er bekymret for at det bereder grunnen for en årlig budsjettkamp:

– Nettselskapene investerer med veldig lang tidshorisont og kan ikke være avhengig av et statsbudsjett der man må kjempe mot andre budsjettposter om midler fra ett år til et annet. Hvis forutsigbarheten blir borte, kan det bli veldig krevende å gjøre jobben vår, sier han.

Det er også godt dokumentert at det brukerfinansierte nettet er i langt bedre forfatning enn infrastruktur som drives over offentlige budsjettet så som veinettet. Se blant annet denne rapporten side 17 fra Rådgivende Ingeniørers Forening

Og vi slutter oss til Lars Haltbrekkens tilnærming i samme artikkel at; «Vi frykter at dette går utover nettforsyningen lokalt i distriktene og at vedlikeholdet ikke vil bli prioritert».

SVs tilnærming her er åpenbart viktig, da det vil bli krevende for Stortingets representanter og bestemme hvor nettleien skal anvendes og i hvilket omfang. Nettselskapene er åpenbart nærmest til å kunne vurdere dette i samarbeid med sine kunder, da det er nettselskapene som kjenner de lokale behovene i egne forsyningsområder best.

Sammenligningen med veiutbyggingen er ellers også krevende ut ifra det aspektet at landets nettselskaper har leveringsplikt til næring og husholdning i Norge. De må komme med ledningen, gitt at kunden betaler. Et tilsvarende system har vi ikke i veisektoren.

Forutsigbarhet er avgjørende

Nettselskapene og nettselskapenes kunder ønsker og trenger forutsigbarhet. For nettselskapenes del innebærer dette at de må kunne planlegge investeringer over tid, da nettbransjen representerer investeringer som har lange tidslinjer. Bevilgninger over statsbudsjettet vil ofte være gjenstand for diskusjoner og kunne medføre ulike krav til budsjettet avhengige av hvilke partier som sitter i regjeringen eller ikke. Dette vil kunne skape uforutsigbarhet for nettselskapene og derigjennom for deres kunder. Vi tror umiddelbart heller ikke Stortinget er bedre egnet til å vurdere behovene for investeringer i nettet enn det selskapene er, som til enhver tid må planlegge for framtidige investeringer.

Likere nettleie er løsningen på KrF´s kamp mot urettferdigheten?

Fra vår side mener vi det er en bedre tilnærming om Robstad tar med seg det han skriver i partiprogrammet sitt at de regionale forskjellene i nettleien i Norge utjevnes. Dette står i Hurdalsplattformen og det står i KrFs partiprogram. Der er vi enige med KrF i, at det blir feil at noen i Norge betaler adskillig mer i nettleie enn andre, noe vi har pekt på i lang tid. På dette området kan man rydde opp uten at det påvirker selskapenes investeringer eller deres effektivitet.

Det vil være et godt skritt i retning en mer rettferdig nettleie og prising av et produkt vi alle er avhengige av i et moderne samfunn. Dersom KrFs tilnærming er å lette den totale byrden for landets strømkunder, minner vi om at Stortinget har full anledning til å redusere moms og elavgift i perioder med høye kraftpriser, og derigjennom ta bort noe av utfordringen med de totale strømutgifter for landets husholdningskunder.