Vil ha el-moms i Nordland, Troms og Finnmark – 260 000 abonnenter får høyere strømregning

Mann i vinterlandskap
Alta Kraftlag er bekymret for at departementet her foreslår endringer som vil påvirke økonomien til alle husholdninger i nord svært negativt, uten en forutgående politisk debatt. Foto Alta Kraftlag
Siden 1969 har husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark sluppet å betale moms på strømmen. Men nå foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg at momsfritaket oppheves. – Dette vil få store negative konsekvenser for økonomien til alle som bor i de tre fylkene og jeg vil sterkt advare mot å innføre el-moms. Det sier Per-Erik Ramstad som er daglig leder i Alta Kraftlag.

– Forslaget vil få store negative konsekvenser for alle husholdninger og fritidsboliger i Nordland, Troms og Finnmark. Totalt vil dette ramme om lag 260 000 abonnenter, og alle som bor i de tre fylkene, sier Ramstad.

6000 kroner mer for normalhusholdningen

For 2018 har Finansdepartementet anslått at merverdiavgiftsfritaket for elektrisk kraft i Nord-Norge utgjør tapte avgiftsinntekter på om lag 1 milliard kroner. Utvalget skriver at der er sannsynlig at merverdiavgiften vil medføre et påslag i strømprisen fra 20 opp mot 40 øre per kWh avhengig av kraftprisen. For en husholdning med normalt strømforbruk for de tre nordligste fylkene utgjør dette en årlig merkostnad på fra 4 000 kroner opp mot 6 000 kroner. Utvalget vil gi nordlendingene noe tid til omstilling og foreslår at momsen i første omgang økes til 12 prosent.

Alta Kraftlag går mot utvalget

Det var Finansminister Siv Jensen som satt ned utvalget og nå har det kommet med sine tilrådninger som kan leses i NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats. NOUen er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 29. august.

Alta Kraftlag med daglig leder Per-Erik Ramstad i spissen har svart på høringen og er svært kritisk til utvalgets forslag.

– Alta Kraftlag er bekymret for at departementet her foreslår endringer som vil påvirke økonomien til alle husholdninger i nord svært negativt, uten en forutgående politisk debatt. Listen over høringsinstanser er svært mangelfull, og høringen er lite kjent i offentligheten, sier Ramstad. Han er også sterkt kritisk til at rapporten inneholder både udokumenterte påstander, «synsing» og direkte feil.

Begrunnelsen utvalget gir for å legge moms på strømmen til Nordlendingene er at momsfritaket ikke er målrettet mot de husholdninger som har utfordringer med å betale strømregningen, og at det er like kaldt i flere områder i sør.

– Ordningen med momsfritak, slik vi oppfatter det, skal kompensere for lengre fyringssesong og dermed høyere kostnader til elektrisk kraft. Tall fra SSB understøtter og viser at husholdninger i Finnmark har høyere forbruk av elektrisk kraft enn resten av landet. Momsfritaket er et av de viktigste bosettingstiltak, og det omfatter alle husholdninger i denne delen av landet. Ordningen med fritak for merverdiavgift vurderer vi som målrettet og bør videreføres, sier Ramstad.

Øker fraflyttingen

Ramstad er klar på at å innføre moms på strømmen i de tre nordligste fylkene knapt kunne times dårligere.

– De siste statistikkene fra SSB viser en sterk befolkningsnedgang i 50% av landets kommuner og i fem av landets fylker. Verst er det som vanlig i Nord Norge. Fraflyttingen er en negativ spiral, som fører med seg usikkerhet rundt boligetablering, fordi markedsverdien i boliger i fraflyttingsområder er høyst usikker, sier Ramstad som nå forventer at el-momsen kommer til å bli en sak på oppløpet av den pågående valgkampen.

El-momsen kan komme allerede januar 2020?

Siden fristen for å komme med innspill til høringen går ut 29. august betyr dette at Finansminister Siv Jensen rekker å få med saken i statsbudsjettet for 2020 som legges frem for Stortinget 7. oktober. Dersom utvalgets forslag får Regjeringens støtte betyr dette at Nordlendingene må belage seg på el-moms allerede fra januar 2020. Finansministeren avviser til bladet Energiteknikk at det er aktuelt med moms nordpå allerede i 2020. Se nedenfor.

Ramstad er kritisk til at et så negativt vedtak for en hel landsdel nå kan vedtas på Stortinget uten politisk debatt. – Finansministeren oppnevnte utvalget i januar 2019 og det leverte sin rapport i mai. Regjeringen har lagt lokk på saken og den har ikke vært politisk debattert – heller ikke i valgkampen som nå pågår. Jeg mener en så konsekvensrik sak som berører svært mange mennesker må opp til bred politisk debatt før det tas en beslutning, sier Ramstad.

Momsfritak siden 1969

Folk i Nord-Norge fikk fritak for moms på strøm i 1969, fordi politikerne mente at det var kaldere i nord enn i sør. På grunn av relativt høyt forbruk av elektrisk kraft i denne landsdelen sammenholdt med høye kraftpriser, ble det ansett uheldig med en ytterligere belastning i form av merverdiavgift.

Folk i resten av landet betaler 25 prosent mva. på strømmen.

Finansministeren svarer

Til Energiteknikk avviser finansminister Siv Jensen at momsøkningen er aktuell i 2020-budsjettet.

«Fjerning av fritaket for merverdiavgift i Nord-Norge er ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen skal behandle på augustkonferansen denne uken, og dermed ikke aktuelt», sier hun i en uttalelse til Energiteknikk.