Mange gode forslag, men Strømnettutvalget kunne ha vært enda tøffere

Strømnettutvalgets leder, Nils Kristian Nakstad, overrekker NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» til olje- og energiminister Terje Aasland.
Strømnettutvalgets leder, Nils Kristian Nakstad, overrekker NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» til olje- og energiminister Terje Aasland den 14. juni 2022. (Foto: Knut Lockert)
I midten av juni la Strømnettutvalget fram sin utredning av strømnett i Norge, og i etterkant sendte Olje- og energidepartementet utredingen på en bred offentlig høring for å få et grunnlag for videre oppfølging. Nå har Distriktsenergi levert sitt svar.

Utredningen fra Strømnettutvalget inneholder forslag til tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Utvalget har også vurdert prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen. I utredningen foreslår utvalget mulige forbedringer ved systemet for tilknytningsplikt, og enkelte lov- og forskriftsendringer.

I sitt høringssvar bemerker Distriktsenergi at utredningen har mange gode forslag, og at retningen utvalget har valgt gjennom å foreslå̊ tiltak som ikke krever nevneverdig med regelendringer er klok. I høringssvaret trekker Distriktsenergi fram flere eksempler på gode forslag fra utvalgets side:

  • Fast track for mindre saker
  • Kostnadsdekning for tidlige utredninger
  • Muligheter for å jobbe i parallell mellom tiltakshavere og myndigheter
  • Utvikling av frister mot bransje og myndigheter
  • Bruk av beste praksis og forbedring av søknader
  • Tilstrekkelig med midler til NVE/OED
  • Betaling for å stå i tilknytningskø

Prioriteringer må til

Et av Distriktsenergis viktigste innspill til utredningen handler om at køen for tilknytning til nettet må prioriteres. Det ble også tatt opp da Distriktsenergi inviterte til arrangementet «Kraft og makt: Hvem skal fordele strøm – og hvem skal prioriteres?» sammen med Bahr og Sognekraft under Arendalsuka tidligere i år.

Distriktsenergi erfarer at det står aktører i kø for tilkobling over hele landet, og at køen er en av årsakene til at Strømnettutvalget fikk mandatet sitt. Det må tas en diskusjon på om prinsippet om «first come, first serve» er tilstrekkelig eller ikke, men etter vår mening er det ikke det. Distriktsenergi vil derfor anbefale at det settes i gang et arbeid med å definere forutsigbare og objektive kriterier for hvem som får koble seg på til hvilken tid. Vi tror at det kan være mulig å definere et målbilde som for eksempel tar utgangspunkt i klima, og vurdere å prioritere køen deretter. Arbeidsplasser kan også være en del av denne helhetsvurderingen.

Det er et knapphetsgode å få tilgang til fornybar kraft i Norge i mange år fremover – et knapphetsgode som representerer stor verdi for aktørene som får tilgang. Det i seg selv tvinger oss til å tenke annerledes og foreta en helhetsvurdering av hvem som skal prioriteres. Er det ikke kø i nettet, skal selvsagt all lovlig virksomhet knyttes til uten ugrunnet opphold fra nettselskapet.

Kriteriene som velges må gjelde generelt og for alle nettselskaper. Kriteriene må være politisk bestemt. I dette ligger det at det ikke kan være det enkelte nettselskap som skal vurdere køen etter eget forgodtbefinnende. Nettselskapet må lene seg på et offentligrettslig regelverk fastsatt av myndighetene.