Spenstig fra Europowers politiske redaktør

Kronikken ble først publisert i Europower

Hele bransjen etterlyser det brede politiske forliket i kraftpolitikken, og nå gjør også Europower politiske redaktør Haakon Barstad det samme, ved å foreslå at det settes ned et utvalg (kommisjon), presisert som et forpliktende samarbeid bestående av politikere på tvers av partigrensene og ikke av faglige eksperter.  Et godt forslag synes vi. 

Det er knapt nok et foredrag som holdes uten at poenget trekkes fram, der budskapet er at skal vi klare å berede grunnen for mere kraftnett og mere kraft – raskt, må partiene på Stortinget på tvers av partigrensene bli enige om en politikk som peker ut kursen videre. I Distriktsenergi gjentar vi dette til det kjedsommelige.  Europower viser til at dette har blitt gjort tidligere med suksess i Sverige, med den konsekvens at svenskene løp fra oss på produksjonssiden.  Utvalget ble ledet av daværende energiminister Baylan.  En mulig lissepasning til vår egen minister Terje Aasland?

Vi trenger ingen faktaresistente finter

Vi står i energipolitisk krise, med et kraftnett (transmisjonsnett først og fremst), som over store deler av landet er fult og vi går i retning et kraftunderskudd.  Stortingets politikere har fått presentert en rekke rapporter som presenterer de underliggende og krevende fakta. 

Vi nevner i fleng tre av rapportene, Nett i tide – om utviklingen av strømnettet, Energikommisjonens «Mer av alt – raskere» og Strømprisutvalgets rapport «balansekunst» der en skulle se på prisfastsettelsen i strømmarkedet.  Felles for alle disse rapportene har vært et stort behov for å klargjøre fakta og dermed berede grunnen for de store og viktige beslutningene, som må tas i Stortinget og rundt omkring i landets kommuner. 

Stortinget vet nok, og vi trenger ingen faktaresistente finter.  Stortinget må stille seg bak fakta og berede grunnen for mere fornybar kraft og bygging av det nettet vi trenger for på denne måten sikre utviklingen av Norge. 

For Distriktsenergis del har vi pekt på at her må de tradisjonelle styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet enes, men etter alt og dømme, må forliket være bredere enn som så.  Konstellasjonene i kommunepolitikken viser oss kompleksiteten, der viktigheten av å holde på makta eller få denne etter valget, synliggjør at energipolitikken ofres på maktens alter. Dette er blitt ekstra alvorlig, fordi kommunene langt på vei er gitt vetorett i kraftsaker. 

Nå trenger vi at et knippe partier med et samlet flertall går sammen og setter felles mål om energipolitikken og enes om virkemidler for hva som skal til for å få opp farta på denne.  Vi har tradisjon i Norge for dette, nå sist gjennom et bredt forlik i spørsmålet om grunnrente og vindkraft.  Nå er tiden kommet for et forlik som er bredere enn det og peker ut kursen i energipolitikken som muliggjør mere nett og produksjon raskt. Vi trenger forliket for å sikre industri og næringsliv fremover og for å sikre lavere akseptable strømpriser fremover.  Dessuten er energipolitikken vårt viktigste redskap for å svare ut våre forpliktelser i klimapolitikken.

Et tverrpolitisk utvalg kan sette fart

Hva kan vi egentlig forvente av et sånt utvalg?

Vi mener et slikt utvalg må ha som formål å iverksette tiltak som svarer ut de klare faglige anbefalingene som er gitt i energipolitikken, en tverrpolitisk enighet som kan bli stående over tid.  Først og fremst handler det om mere kraft og nett – raskt.

  • Utvalget må omforenes om stabile skattemessige rammebetingelser for både produksjon og nett.
  • For nett innebærer dette at reguleringen må sys sammen slik at det skal lønne seg å investere i forkant, ikke som i dag, avvente investeringene.  
  • For produksjon må de skattemessige forpliktelsene være langsiktige og forutsigbare.  Dessuten må de legges på et slikt nivå at disse ikke kveler viktige og nødvendige initiativ for bygging av mere kraft fremover.
  • I kommunene må det kunne svares ut helt konkret hvilke fordeler kommunen oppnår ved å stille arealer til diskusjon for nett og kraftutbygging til fellesskapets beste.  
  • For både nye kraft og nettsaker, er saksbehandlingstiden en stor utfordring.  I EU-systemet settes det frister.  Det bør vurderes tilsvarende i Norge, selvfølgelig innenfor en ramme som ikke setter de demokratiske prosessene til side.

Et resultat av et slikt arbeid, vil etter alt og dømme bestå av flere krevende og upopulære avgjørelser.  De er ikke mindre viktige av den grunn, men de kan være lettere å stå i også utover tidshorisonten til neste valg, dersom de er et resultat av et tverrpolitisk samarbeide. Mulighetene for å slå hverandre i hodet med forslag som kan gi politiske gevinster på kort sikt i et krevende politisk landskap blir ikke så fristene.

Det er i energipolitikken vi kjører på hovedveien i retning et bedre klima.

Ett tverrpolitisk utvalg som peker på betydningen av mere nett og produksjon og sier noe om hva som skal til for å få til dette så raskt som mulig, det tror vi som Europowers politiske redaktør, har rett i vil kunne bidra positivt til mere kraft og nett raskere. I krisetider er det ikke nok å flikke på eksisterende regelverk. Det må sterkere lut til.  Tar du utfordringen Terje Aasland?