«Mer av alt – raskere» inviterer til politisk handlekraft

Faksimile av høringssvar med kraftmast og vidde i bakgrunnen.
Etter at rapporten fra Energikommisjonen «Mer av alt – raskere» kom, har det vært jobbet godt i bransjen og hos myndighetene for å konkretisere de gode tiltakene for å få opp farta. Vi har som mange andre deltatt på et innspillsmøte statsråden inviterte til, og nå kommer alle høringssvarene. Dersom vi skulle oppsummere våre innspill med et mantra må det bli; Nå trengs det politisk mot og handlekraft.

Strømnettutvalget peker på en rekke muligheter og den forteller oss en historie bransjen kjenner seg igjen i. Det trengs mer kraft og nett – raskt. Rapporten forteller oss også hva vi møter om vi velger å sitte stille. Da får vi høyere priser, et kraftunderskudd og en rekke bedrifter kommer seg ikke på nett for å drive virksomheten sin. Det grønne skiftet stopper rett og slett. Klar melding fra kommisjonen, altså. Kommisjonen inviterer til noen viktige krevende politiske beslutninger. Med denne rapporten bør det være enklere.

Markedet må fortsatt få virke

Fra Distriktsenergis side har vi utover å peke på regjeringen og Stortingets ansvar for å finne en kurs som muliggjør det grønne skiftet, understreket at det er viktig å la markedet gjøre jobben. Vi har ikke noen bedre mekanisme til å balansere kraftsystemet. Dette til tross for høye priser og et land der det har vært uakseptable store prisvariasjoner mellom regioner. Markedets mekanismer tar inn over seg at det kan gå tomt og er med på å påvirke kundenes adferd deretter.

Nettreguleringen må endres i tråd med kommisjonens mål

I høringen er vi også opptatt av nettreguleringen endres i en retning som betyr økt fart for nettselskapene. Dette er også et område vi opplever at olje- og energiministeren er opptatt av, og i den anledning var Distriktsenergi sammen med en rekke andre til stede i et møte med ministeren den 2. mai der dette var tema. Bra statsråd. Her foreslo vi blant annet å øke avskrivingssatsene for nettanlegg som et av mange tiltak.

En utjevning av nettleien innebærer at vi spleiser på det grønne skiftet

Som den observante leser kjenner til, er Distriktsenergi opptatt av en utjevning av nettleien mellom regioner. Dette har ikke blitt mindre aktuelt når vi nå står overfor en rekke større investeringer over hele landet med den konsekvens at nettkostnadene øker. Det grønne skiftet må være et spleiselag og ikke utgifter som skal tas lokalt. Derfor vil en utjevning av nettleien, der vi tar de største toppene i nettleien og deler på alle landets nettkunder utgjøre en mere rettferdig tilnærming til nettkostnadene enn det vi opplever i dag. Utjevningen er inne i regjeringsplattformen, så her forventer vi at regjeringen leverer som Hurdalserklæringen legger opp til.

Og om noen måtte være i tvil. Vi deler kommisjonens tilnærming om at det trengs mer av alt – raskere.