Dette bør du vite om statsbudsjettet

Politiker på tv.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under fremleggingen av statsbudsjettet i Stortinget. (Skjermdump fra NRK)
Torsdag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Her er noen av de viktigste punktene knyttet til kraft.

Olje- og energidepartementet

Strømstøtteordningen videreføres

Regjeringen foreslår 44,7 milliarder kroner til å forlenge den midlertidige strømstøtteordningen ut 2023. Ordningen skal bidra til å redusere utgiftene til strømforbruk for private husholdninger. Dette skjer hvis strømprisen overstiger fastsatt terskelverdi. Fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskap er inkludert i ordningen.

Terskelverdien for støtte er satt til en gjennomsnittlig månedlig strømpris på 70 øre per kWt før avgifter. Regjeringen har lagt til grunn:

  • En stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023
  • En stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023
  • En stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023

Støtte til strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024, det anslås til 2,2 milliarder kroner. For at ikke stønadsordningen skal dekke et usedvanlig høyt strømforbruk, er det satt et tak på støtte inntil 5 000 kWt per måned i strømforbruk.

Les mer hos Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Utjevning av nettleien

Det foreslås å bevilge 20 millioner kroner i tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Tilskuddsordningen er utformet slik at den ikke fjerner nettselskapenes insentiver til å drive effektivt og holde nettleien lav. Ordningen skal bidra til å redusere forskjeller i nettleien for kunder i distribusjonsnettet som følge av naturgitte forhold og høye overføringskostnader.

Formålet med ordningen er å bidra til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Alle nettselskap som oppfyller tildelingskriteriene og som har mer enn 300 kunder i lokalt distribusjonsnett er berettigede tilskuddsmottakere. Det kreves ikke søknad.

– 20 millioner er OK, tatt i betraktning den spesielle situasjonen vi er i nå med tilbakeføring av Statnetts flaskehalsinntekter og det faktum at regjeringen nå skal jobbe med en utjevningsordning i tråd med regjeringsplattformen, uttaler Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

Finansdepartementet

Øker grunnrenteskattesatsen på vannkraft

Regjeringen foreslår at den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft økes fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Regjeringen mener at det er rimelig at en større andel av avkastningen på vannkraften tilfaller fellesskapet. En varig økning i grunnrenteskattesatsen vil gi økte inntekter på statsbudsjettet i mange år framover. Forslaget vil øke skatteinntektene med om lag 11 milliarder kroner årlig.

Les mer hos Finansdepartementet.

Distriktsenergi reagerer på at det er norsk fornybarnæring som skal bære budsjettutfordringene til regjeringen – en bransje som allerede har et høyt skattenivå. Dette kan være ett nakkeskudd mot utviklingen av mere kraftproduksjon.

Les mer om hva daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, skriver om saken.

Finansdepartementet

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. Bidraget utformes som en særavgift til statskassen. Avgiften skal beregnes time for time per prisområde. Avgiftsgrunnlaget er avgrenset til omsetning fra kraftproduksjon.

Les mer hos Finansdepartementet.

Finansdepartementet

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk fra 2023. Forslaget vil sendes på høring innen utgangen av året og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent.

Regjeringen foreslår å øke avgiftssatsen på vindkraft fra 1 til 2 øre.

Les mer hos Finansdepartementet.

Finansdepartementet

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Regjeringen foreslår en lovendring som fastsetter at nettselskaper skal betale eiendomsskatt på grunnen under kraftlinjer, og ikke grunneierne.

Olje- og energidepartementet

Prioriterer havvind

Regjeringen foreslår 60 millioner kroner til havvind for å muliggjøre raskere utbygging av fornybar energiproduksjon til havs. Forslaget omfatter blant annet:

  • Grunnundersøkelser for havvindområdene i resterende relevante deler av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord (30 mill. kroner)
  • Konsekvensutredning av nye områder for vindkraft til havs (15 mill. kroner)
  • Overvåking av sjøfugl i områder som er aktuelle for fornybar energiproduksjon til havs (10 mill. kroner)
  • Tilskudd til kompetansemiljø innen havvind lagt til Universitetet i Agder (5 mill. kroner)

Les mer hos Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Vil ha et mer robust kraftsystem

Regjeringen varslet tidlig i 2022 behovet for en gjennomgang og oppfølging av kraftsituasjonen 2021-2022. Gjennomgangen viser at det norske kraftsystemet er sårbart for uventede hendelser og værvariasjoner, og at det derfor er nødvendig med nye tiltak som sikrer kraftsystemet bedre mot dette.

— Gjennomgangen av kraftsituasjonen viser at det norske kraftsystemet er sårbart for uventede hendelser og værvariasjoner. Derfor vil regjeringen innføre tiltak for å trygge forsyningssikkerheten i situasjoner som utfordrer det norske kraftsystemet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra departementet.

Les mer hos Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Styrker innsatsen for økt energieffektivisering

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres gjennom en kraftig styrking av Husbanken, en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, bedre informasjon om energisparing og Enovas støtteordninger rettet mot husholdninger.

Les mer hos Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Raskere utbygging av fornybar energi

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til energistyresmaktene med over 165 millioner kroner. Satsingen skal bidra til å legge til rette for raskere utbygging av havvind, mer effektiv konsesjonsbehandling av strømnettet og fornybar energi, styrking av analysekapasiteten i NVE og ny kraftmarkedsmodell. Her er noen av bevilgningene:

  • 30 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i NVE.
  • 30 millioner til å styrke NVEs arbeid med digitalisering av konsesjonsprosessene og kraftsystemutgreiingene som brukes til planlegging av stømnettet.
  • 20 millioner kroner til ekstern bistand og økt kapasitet i departementet, blant annet for å møte de økte oppgavene til arbeidet med havvind og konsesjonsbehandling.

Les mer hos Olje- og energidepartementet.

Klima- og miljødepartementet

Mer til Enova

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023. Dette vil gjøre det mulig for Enova å øke innsatsen mot prosjekter som bidrar til ikke-kvotepliktige utslippsreduksjoner.