Distriktsenergi foreslår opprettelse av eget utvalg til å se nærmere på de store strømprisforskjellene i Norge

Tegning av strøm
Tegning: Alf Ivar Bruseth
Distriktsenergi har sendt av gårde en henvendelse til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen der vi ber om at et uavhengig utvalg bestående av fagpersonell med høy kompetanse på marked og analyse får til oppgave å se på tiltak, og foreslå løsninger som kan redusere prisforskjellene i Norge på kort og lang sikt. Alternativt, eventuelt i tillegg til et eget utvalg, må utfordringen med de store flaskehalsene ses på i arbeidet til den varslede energikommisjonen som statsråden ser på i disse dager.

Med kraftpriser som tidvis varierer med mer enn tigangeren fra et område til annet, er vi kommet inn i et blindspor som åpenbart gir utfordringer til landets politikere og for landets strømkunder. Når en kunde på den ene siden av prisskillet betaler langt mer enn han på andre siden, blir det trøbbel. En slik forskjell er ikke det beste å slå i bordet med når vi nå elektrifisere hele landet.

Prisforskjeller og prisområder er vi vant med. Men i dette omfanget, det har ingen så vidt vi vet synliggjort som noe mulig scenario. Statnett har tidligere påpekt at i et «normalår» vil prisen nordover være gjennomsnittlig 10 øre lavere enn sørpå. Nå forteller Statnett at fram til 2026 vil denne «normalforskjellen» være på inntil 30 øre. Det er følgelig bebudet store forskjeller i pris, også utover dette helt spesielle vinterhalvåret vi er oppe i nå.

Det vil fortsatt være lavere pris nordover i lang tid

Distriktsenergi er ikke der at vi ber om lik pris mellom nord og sør. Vi er vel innforstått med at det også på sikt vil være rimeligere kraft i Nord i lang tid fremover, og at dette kan være og er en drivkraft for utviklingen nordpå. Men vi mener en bør stille spørsmålet om vi kan akseptere prisforskjeller i det omfanget vi har sett siste vinter. Det er også et behov for å elektrifisere Norge sør for prisskillet.

Det kan ikke være god samfunnsøkonomi at det er kraft nordpå som ikke finner veien til markedet og kundene sørover på grunn av flaskehalser. Er det overskudd i ett område, bør dette som hovedregel kunne tilflyte andre områder i Norge til fordel for kundene, kraftprodusentene og derigjennom for hele AS-Norge.

Vi opplever at det er krevende å få gode svar fra systemansvarlig Statnett på hvordan man skal angripe utfordringen med de store flaskehalsene fremover, og vi mener derfor at det er hensiktsmessig å la andre med tilstrekkelig bakgrunn se på utfordringene og komme med forslag til løsninger, som et alternativ til – eller i tillegg til – at dette blir en del av mandatet til olje- og energiministerens energikommisjon.

Fremover må vi stille mer forberedt både på høye strømpriser og store prisforskjeller internt i Norge.

Les vår hilsen til statsråden her