Strømnettutvalget leverer godt

To menn som smiler til kamera.
Fra overrekkelsen av NOU 2022:6 Nett i tide - om utviklingen av strømnettet, den 14. juni 2022. Nils Kristian Nakstad - utvalgets leder og Terje Aasland, olje- og energiminister. Foto: Knut Lockert
Distriktsenergis umiddelbare tilnærming er at utvalget kommer med mange konkrete og gode tiltak. Klokt nok basert først og fremst på å forbedre dagens praksis, uten å måtte gå veien om de store lovendringene, som igjen ville utfordret Stortinget og blitt tidkrevende. Her er det stort sett bare å "gønne på", både for bransjen og myndigheter. Dog tror vi at spørsmålet rundt prioriteringer og et nei til samfunnsmessige kriterier, ikke er ferdig debattert enda.

I forbindelse med presentasjonen av rapporten ble det pekt på at de foreslåtte tiltakene kan redusere ledetiden med opptil 40% uten å gå på kompromiss med viktige demokratiske prosesser.

Det er ikke alltid slik at det å behandle saker over lang tid gir de beste resultatene, og får man til dette er vi et godt stykke på vei i riktig retning for å kunne serve fremtidige kunder med nettilknytning innen rimelig tid, og på den måten forebygge at nye viktige kunder sier nei takk og tar bilen til Sverige eller båten til Danmark for å realisere sine prosjekter der i stedet.

Hvor langt tiltakene rekker, der hvor man eventuelt måtte stå i tunge og mulige omstridte prosjekter, det gjenstår å se. Men det er mange forslag og mange gode forslag som skal bearbeides og vurderes nå, ikke minst fra bransjen selv. For vår del er det forslag her som burde kunne startes med i parallell til rapporten som nå er på høring.

Forhold vi setter spesielt pris på at fremmes er blant annet: 

 • Fast track for mindre saker
 • Nettselskapene skal få kostnadsdekning for tidlige utredninger
 • Det bør jobbes i parallell mellom tiltakshavere og myndigheter, og det foreslås ett sett av regler for å synliggjøre de reelle tilknytningssaker, så som at det skal koste å stå i kø og nye regler som gjør det mulig å forskuttere anleggsbidrag til kunden tidligere i prosessene.

Det skal koste å stå i kø

I presentasjonen fra lederen av utvalget, Nils Kristian Nakstad, kom det fram at det skal koste å stå i kø. Det er tilnærming vi og en rekke andre har anbefalt for utvalget. Når man står i kø og er lovet kapasitet fortrenger man i praksis andre, og at dette bør ikke være gratis. Etter å ha lest rapporten kan den virke noe forvirrende på punktet mellom de som står i kø fra før og de som kommer til fremover. Vi forstår det likevel slik at regelen om at det skal koste å stå i kø, gjelder for alle. Slik må det også være etter vår vurdering. Det at det skal koste for de som står i kø fra før, vil tvinge fram en vurdering av om kapasitetstildelingen er reell og dermed frigi tidligere lovet kapasitet, om de ikke vil benytte kapasiteten. Utvalget legger også opp til at kapasiteten ikke bør gjelde i evig tid, men realiseres innen rimelig tid. For nye prosjekter vil dette også kunne motvirke at enkelte kunder stiller seg i kø en rekke steder, og på den måten shopper rundt i landet etter det beste tilbudet og tar opp plass også der de ikke kommer til å realisere sine planer.

Forslag knyttet til effektiv utvikling av nettet er blant annet:

 • En videreutvikling av Kraftsystemordningen (KSU)
 • En digitalisering av informasjonsutvekslingen
 • Bruk av beste praksis – bedre forarbeid og forbedring av søknader
 • Statnetts områdeplaner pekes på som et gode
 • Og det foreslås at nettselskapene skal få kostnadsdekning for tidlige utredninger

Dette er slik Distriktsenergi ser det, konstruktive og gode tilnærminger fra utvalget.

Det pekes på utfordringer med tilknytningsprosessen

 • Den er uoversiktlig og lite standardisert
 • Det mangler informasjon
 • Og utvalget legger seg fortsatt på en førstemann til mølla tilnærming som et utgangspunkt, dog med muligheter for å nyansere dette basert på prosjektets modenhet. På dette punktet tror vi at det blir en krevende diskusjon, da det var knyttet forventninger til at prosjekter må kunne differenseres og sorteres i køen også ut i fra samfunnsmessige kriterier. Olje- og energiminsteren tror vi blir tvunget til å ta tak i denne problemstillingen og komme på banen med kriterier for slik prioritering. Det har i hvert fall Stortinget bedt om i forbindelse med behandling av energimeldingen. Fra vår side mener vi det trengs en nøyere vurdering av dette, i en tid der det er trangt om plassen og noen type virksomheter åpenbart har større samfunnsmessig nytte enn annen type virksomhet. Men kommer det slike prioriteringskriterier, må det være politisk bestemt og ikke opp til nettselskapene å bestemme.

Som tiltak foreslår utvalget at det må ses på

 • Frister og framdriftsplaner
 • Mere parallelle prosesser og tidligere involvering
 • En «fast track» for mindre saker
 • Betingede anleggskonsesjoner
 • Utvikling av digitale støtte og styringssystemer
 • Tilstrekkelige ressurser til konsesjonsmyndighetene.

Distriktsenergi vil naturligvis nå gå gjennom rapporten i detalj og komme med tilbakemeldinger innen høringsfristen på rapporten, som er den 30. september 2022.

Rapporten kan du lese i sin helhet her.