Handlingsplanen et forsiktig steg i riktig retning

Først leverte strømnettutvalget sin rapport, med en rekke forslag til raskere nettutbygging. Etter dette har det vært mange diskusjoner basert på rapportens innhold med bransje og myndigheter. Nå kom regjeringen med sin oppfatning av dette gjennom fremlegget av handlingsplanen for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Denne kunne vært spenstigere mener Distriktsenergi, men det er likevel et skritt i retning raskere nettutbygging.

En forsiktig prioritering mellom kunder i tilknytningskøen foreslås

Vi har lenge etterlyst et forsøk på å prioritere blant kunder i tilknytningskøen. Det er en krevende øvelse og regjeringen foreslår noen mindre endringer sammenlignet med i dag. Det skal ikke bare være først til mølla som gjelder. Det skal ses på modenhet og samfunnskritisk infrastruktur skal prioriteres. Det legges også opp til at eksiterende kunder skal foran, i konkurranse med nye nettkunder for som de skriver, dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til modenhet, legger regjeringen til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres. Når det gjelder de mye omtalte «bitcoinfabrikkene» som alltid vil være modne prosjekter i praksis, pekes det på at kommunene kan stille krav til hvem de ønsker å tilrettelegge for gjennom disponering av arealer.

Regjeringen legger også opp til at nettselskapene skal se nærmere på gjennomføringsevne og at prosjektet lar seg realisere innen rimelig tid. Dette er vel og bra, men her må det jobbes videre med kriterier for å sikre en praksis som blir gjengs for landets nettselskaper. Reglene må også være så klare at de gir liten grad av skjønn for på den måten sikre seg mot klagesaker som vil ta tid.

Ingen betaling for å stå i kø – nettselskapene gis mulighet til å trekke tilbake gitt kapasitet

Vi hadde ønsket oss at det nå ville koste å stå i kø, slik Strømnettutvalget foreslo. Vi tror at dette ville «røke» ut de prosjektene som kanskje aldri blir noe og som likevel binder opp kapasiteten i nettet på bekostning av andre kunder. Regjeringen svarer på dette, gjennom at de vil gi nettselskapene større muligheter til å kaste kundene ut av køen om prosjektene ikke har livets rett. Her skal det åpnes opp for å trekke tilbake gitt kapasitet på nærmere vilkår. Det er bra, men etter vår oppfatning burde det også vært mulig å ta betalt for å stå i tilknytningskø

Hurtigspor forslås

Det legges opp til parallellbehandling der det er mulig. Det er bra. Det legges opp til enklere vilkår for mindre nettanlegg og et hurtigspor skal på plass der det er mulighet for dette. Dette er godt nytt som fordrer en felles forståelse av hva som konkret ligger i disse forslagene. Nå foreligger ikke definisjonen av hurtig enda, hvilket betyr at suksessen avhenger av at dette i praksis blir et hurtigspor. Vi mener at er søknaden god nok, bør man tilstrebe en behandling over disk, slik man gjør i endel byggesaker. Det betyr iså fall at man kan få et ja på dagen.

Regjeringen vil sikre tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet hos konsesjonsmyndighetene

Det vil fortsatt være behov for å sikre at konsesjonsmyndighetene har tilstrekkelig med ressurser. For som også vi har understreket over tid er at det enkleste grepet for raskere saksbehandling, må være at en sak ikke ligger uten saksbehandler over tid. det må tas tak i fra første dag. Også kommende års budsjetter må ta dette på alvor

KVU-ordningen settes under lupen og Statnetts områdeplaner løftes fram

Fra vår side er det naturlig å se nærmrere på KVU-ordningen for å kunne gjøre denne enklere. Især sett i sammenheng med Statnetts områdeplaner, tror vi dette er klokt. Hele poenget med Statnetts områdeplaner er å forenkle prosessene og vår forståelse er at disse har fungert godt i dialog mellom Statnett og øvige aktører i de gitte områder. Nå må myndighetene klare å behandle disse som en helhet og levere god og rask saksbehandling, slik områdeplanene legger opp til

I Distriktsenergi ser vi fram til å jobbe videre med forslagene og helst bidra til at resultatet blir noe spenstigere enn det som er lagt fram i regjeringens handlingsplan. For en ting er vi enige om alle som en – det haster å få nettet på plass for nettkundene og for tilgang til mere produksjon.