Flaskehalsutfordringene mellom nord og sør på agendaen i Nydalen

Tre menn som poserer til kamera.
Alf Vee Midtun (Rauma), Halvard Fjeldvær (Svorka) og Bengt Jostein Haugnes (SFE), samt fotografen Knut Lockert, møtte et godt skodd team fra Statnett der flaskehalsene mellom nord og sør sto på agendaen.
Distriktsenergis tilnærming til de store flaskehalsene mellom nord og sør, og all den elendigheten det medfører for Kraft-Norge bør være kjent. Vi liker det ikke. Av den grunn hadde vi et møte med Statnett som er de som sitter nærmest nøkkelen til valg av løsninger for å redusere flaskehalsene både på kort og lang sikt. I praksis, dessverre mest på lang sikt. Vi møtte et konstruktivt og bra team hos Statnett til gode diskusjoner.

Iforkant av møtet hadde Distriktsenergi sendt over en rekke innspill og spørsmål til Statnett som grunnlag for diskusjonene i møtet. Vi ønsket tilbakemeldinger på hvilke tiltak som lå i loopen og tidshorisonten på disse. Dette gjaldt tiltak både på kort og lang sikt.

Denne gang møtte vi et foroverlent Statnett, som ønsket å ta tak i utfordringene med kapasitetsbegrensninger i nettet generelt og det som ble diskutert her, nord-sør-problematikken spesielt.

Den gjennomgående tilbakemeldingen var likevel at dette tar tid. Det er begrenset med muligheter på kort sikt, og de nettinvesteringene som er planlagt og under bygging tar tid. Det ble også lagt vekt på at det er summen av flere tiltak som vil gjøre vesentlige endringer i kapasiteten, og at 420 kV-linjen mellom Sogndal og Aurland planlagt ferdig høsten 2025, ville ha begrenset effekt mht økt kapasitet mellom nord og sør. Også forholdene i Sverige er svært viktig og Statnett understreket at det er god dialog med Svenska Kraftnett om dette.

Fra Distriktsenergis side vil vi følge opp dette videre, se nærmere på tiltak og ikke minst bidra til at det settes fart på investeringene så langt mulig i et presset Statnett, der det må prioriteres i mylderet av viktige oppgaver fremover.