Elektriske ulykker – Hvordan bør du reagere?

Mann får elektrisk støt
Elektriske ulykker kan gi store og i verste fall livstruende skader. Ulykker med strøm er sjeldne, men krever rask reaksjon dersom de skulle inntreffe. Vet du hvilke tegn du bør se etter hvis noen får strøm eller støt, eller hvilke skader som må behandles umiddelbart på sykehus?

Skader etter strøm

Ytre og indre forbrenninger, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er noen eksempler på skader du kan få som følge av strøm eller kraftig «støt». Noen skader kan også oppstå en stund etter ulykken. Slike senskader kan være psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og skjelettlidelser.

Strømgjennomgang

Når strøm ledes gjennom en persons kropp, for eksempel fra hånd til hånd eller hånd til fot, kalles det strømgjennomgang eller elektrisk sjokk. Personer som får elektrisk sjokk skal alltid raskt til sykehus.

Du må til sykehus hvis du

  • Har vært utsatt for høyspent
  • Har vært utsatt for lynnedslag
  • Har vært utsatt for strømgjennomgang
  • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken
  • Har brannskader, eller har tegn på nerveskader

Tegn på nerveskade

  • Lammelser
  • Talevansker
  • Balanseproblemer
  • Nummenhet
  • Redusert følsomhet

Melde strømskade

Alle som har vært utsatt for en strømulykke må først og fremst ta kontakt med helsevesenet. Dette er viktig, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker. Hvis en person blir skadet i en ulykke forårsaket av strøm skal skaden meldes til DSB via dette elektroniske skjemaet. Informasjon om strømulykker som meldes inn blir brukt til statistikk og som grunnlag for DSBs informasjon og holdningsskapende arbeid. Strømulykker som skjer i arbeidstiden eller på en arbeidsplass skal i tillegg meldes til arbeidstilsynet og politiet, avhengig av alvorlighetsgraden.

Elektriske ulykker er vanligst i arbeidssammenheng

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes om lag 3000 personer i Norge av strømskader hvert år, og de fleste av disse ulykkene skjer i arbeidssammenheng. For å forebygge denne typen ulykker er det utarbeidet en egen strømapp som på en enkel og oversiktlig måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, EL & IT Forbundet, Energi Norge og DSB.

Forebygg strømskade

For å forebygge strømskader bør du sørge for at det elektriske anlegg ditt er godt vedlikeholdt. Overlat vedlikehold og utvidelser til kvalifiserte fagfolk som gjør jobben på lovlig vis.