Strømsalg: Ekstreme innstramminger bør justeres til det beste for alle

Med et uoversiktlig strømmarked der flere forbrukere har inngått ugunstige og kostbare strømavtaler, utreder nå Barne- og familiedepartementet innstramminger i regelverket. Mens noen av tiltakene er fornuftige, bør andre justeres, mener Distriktsenergi.

Utfordringene er relatert til kraftleverandørenes handelspraksis og utforming av strømavtaler. I et marked preget av mange aktører som tilbyr ulike strømavtaler og tilleggsprodukter gjennom forskjellige salgskanaler, er det vanskelig for forbrukerne å ta gode valg når de skal inngå en avtale om levering av et nødvendighetsgode.

Barne- og familiedepartementet utreder derfor forslag til innstramminger i regelverket knyttet til salg av strøm til forbrukerne. Formålet med innstrammingene er å legge til rette for et forbrukervennlig strømmarked der det er enkelt å orientere seg og næringsdrivende konkurrerer om å tilby enkle, prisgunstige strømavtaler til forbrukere.

Departementet vurderer følgende innstramminger:

  • Forbud/påbud for enkelte avtaletyper i strømmarkedet for husholdningene
  • Makspåslag knyttet til strømavtaler
  • Pålegg for strømsalgselskapene om å opplyse om eventuell risiko forbundet med å tegne andre avtaler enn spotprisavtaler.
  • Tiltak rettet mot salg av andre produkter i tilknytning til salg av strømavtale
  • Andre relevante tiltak

Vår mening om de mulige innstrammingene

I forbindelse med utredningen har Oslo Economics fått i oppdrag å undersøke hva relevante aktører mener om de foreslåtte tiltakene.

Distriktsenergi er blant aktørene Oslo Economics har vært i kontakt med. Overordnet mener vi at noen av forslagene er for ekstreme. Dersom tiltakene innføres slik de foreligger, vil de kunne føre til dårligere priser og kundeservice for forbrukerne. Derfor er det viktig å finne gode løsninger, noe våre innspill bidrar til. Selv om vi kommer noen av forslagene i møte, mener vi at andre bør justeres for å oppnå en bedre balanse i markedet.

Her er våre viktigste innspill:

Makspåslag

Det viktigste punktet handler om makspåslag knyttet til spotprisen. Etter vår mening er det et særdeles dårlig forslag som vi er stekt imot av to grunner.

For det første kan det forårsake konkurser blant aktørene. I perioder med høye priser er det umulig å estimere hva aktørenes kostnader knyttet til innkjøp av strøm er. Kostnadene kan i perioder bli så høye at det begynner å bli farlig. Mange selskaper vil kunne gå over ende, de vil ikke ha penger til å handle på børsen, noe som vil kunne føre til at de blir kastet ut.

For det andre vil mange aktører legge seg på det gitte påslaget. Det vil kunne føre til et stort samfunnsøkonomisk tap fordi vi ikke vil få en konkurranse i markedet. Det kan føre til at kundene får en høyere pris enn de kunne ha fått uten makspåslag.

Forskuddsfakturering

Under normale forhold synes Distriktsenergi at det er greit med et forbud mot forskuddsfakturering, men med et unntak der det kan innføres midlertidig i perioder med ekstremt høye priser.

Stand- og dørsalg

I likhet med myndighetene, mener Distriktsenergi at det er greit at det innføres et forbud mot stand- og dørsalg. Vi mener imidlertid at telefonsalg bør være lov, men at det gjøres med påbud om opptak av samtalene, fordi det vil ha en selvoppdragende effekt. Opptakene bør lagres i tre måneder. Dersom det er mistanke om at noen har oversolgt og lurt kundene sine, kan man enkelt gå aktørene i sømmene.

Forbud om koblingssalg

På generell basis mener vi at det skal være lov med koblingssalg under forutsetningen om at det er relatert til energi og strøm. Dersom aktørene for eksempel tilbyr en app som kan bidra til strømsparing eller en oversikt som bidrar til å jevne ut forbruket, må være lov. Andre tjenester, som ikke er koblet til strøm, bør ikke være lov som koblingssalg.

Winback

Vi mener at winback bør være lov fordi det har flere fordeler enn ulemper. Dersom selgere har oversolgt og lurt kunder inn i avtaler, bør eksisterende leverandør kunne avsløre og hjelpe kunden ut av dårlige avtaler.

Opplysningsplikt

Vi mener at myndighetene ikke bør anbefale et produkt fremfor et annet, slik de gjør med spotpris. Aktørene bør heller pålegges å gi forbrukerne bedre informasjon og opplysninger om fordelene og ulempene med produktene de tilbyr. Det finnes en risiko ved å velge ulike produkter, men hva som egner seg best må være opp til kundene å vurdere ut fra deres situasjon og behov – basert på relevant og god informasjon.

Summen av Distriktsenergis forslag vil ikke være vanskelige for strømleverandørene å levere på i forhold til tiltakene fra myndighetene. Det vil også være til det beste for forbrukerne.