Høringsforslag om fastprisavtaler: Distriktsenergi er positive – med ett unntak

Bergen i mørket
Finansdepartementet har sendt ut et forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm på høring. Distriktsenergi er blant høringsinstansene som har levert et høringssvar i samarbeid med Energi Norge, og støtter langt på vei Finansdepartementets forslag.

Bakgrunnen for høringen

Høsten 2021 utviklet de norske kraftprisene seg på en måte som man ikke har sett i de tretti årene Norge har hatt en markedsorganisering av kraftforsyningen. Kraftprisene i Sør-Norge økte kraftig utover høsten. Også i landene rundt oss har prisene vært svært høye. Utsiktene til den videre utviklingen i 2022 tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også det kommende året, men usikkerheten er stor.

Med unntak av kraftintensiv industri, har norske sluttbrukere i liten grad inngått fastprisavtaler for levering av strøm. Produsentene av elektrisitet har i liten grad levert strøm for videresalg gjennom fastprisavtaler til husholdninger og næringsliv utover kraftintensiv industri. Husholdningene har dermed stort sett vært prisgitt et svært lite marked tilbudt av enkelte strømleverandører.

Hensikten er at det skal bli enklere for sluttbrukerne å oppnå mer forutsigbare strømregninger og at kraftprodusentene skal kunne tilby store volumer på fastpris som strømleverandørene kan videreselge til både husholdninger og næringslivskunder.

Grunnrenteskatten på vannkraft har siden innføringen i 1997 tatt utgangspunkt i spotmarkedsprisen. Det har vært begrunnet med at spotmarkedsprisene gir et objektivt uttrykk for hvilken pris kraften på ethvert tidspunkt kan selges til, og dermed et godt anslag på grunnrenten. Den fungerer også som en normpris som motvirker uønskede skattemessige tilpasninger.

Kraftbransjen har uttalt at en gjennom endringer i reglene om grunnrenteskatt kan legge bedre til rette for et tilbud av fastprisavtaler i sluttbrukermarkedet for strøm, både for bedrifter og forbrukere. Bransjen har tatt til orde for å utvide unntaket fra spotmarkedspris for langsiktige kontrakter som oppfyller særskilte vilkår, til å omfatte produksjon levert til nærmere bestemte fastprisavtaler.

Distriktsenergi er positive – med ett unntak

Overordnet er Distriktsenergi positive til Finansdepartementets forslag. Det er imidlertid én del av forslaget som vil gjøre dette svært lite attraktivt for strømleverandørene:

«Strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.»

Dette lave prispåslaget er noe strømleverandører ikke kan leve av med tanke på alle kostnadene de har. Det være seg kjøp- og salgskostnader, finanskostnader, tap på kunder som ikke gjør opp for deg, IT- og kundesystemer, personellkostnader m.m.

Forslaget vi derfor kunne innebære at det nesten ikke vil bli tilbudt slike kontrakter fra strømleverandørene, noe som vil være svært uheldig.

Avtaler med fast volum er å foretrekke fordi dette gir kundene et visst prissignal, noe som er viktig for effektiviteten til kraftsystemet og incentivene til kundene for å investere i strømbesparende tiltak. Kundene vil da dekke strømbehovet (utover det faste volumet) til den da til enhver tid gjeldende spotpris.

I tillegg til innspillet over, trekker Distriktsenergi fram følgende:

  • Distriktsenergi støtter Regjeringens forslag om å utvide kontraktsunntaket i grunnrenteskatten og utvikle et marked for standardiserte fastprisavtaler.
  • Det er behov for et større tilbud av fastprisavtaler, noe som vil gi mer forutsigbarhet for norske strømkunder.
  • Distriktsenergi støtter Energi Norges variant av departementets modell, som vi mener oppfyller behovet for å unngå skattetilpasninger og som vil gi strømkundene et bedre tilbud av fastprisavtaler, uten fordyrende administrasjon og regulert påslag.
  • Et utvidet og nytt kontraktsunntak bør gjøres permanent.