Distriktsenergi fraråder å innføre timesbasert strømstøtte

Olje- og energidepartementet foreslår å endre strømstønaden fra å basere seg på gjennomsnittlig spotpris i måneden til prisen time for time. Distriktsenergi er skeptisk til forslaget.

I høringsbrevet skriver departementet at den foreslåtte endingen, der beregningen av strømstønaden vil basere seg på spotprisen time for time i det prisområdet kunden tilhører, vil gjøre det enklere å regne seg frem til hvor mye stønad man faktisk får. Departementet mener også at en økning av stønadsgraden vil bidra til at strømstønaden i større grad avbøter konsekvensene de ekstraordinært høye strømprisene har for husholdningene. Formålet er videre å gi større forutsigbarhet for husholdningene ved å forlenge ordningen slik at den gjelder forbruk ut 2024.

Flere uheldige konsekvenser

Ved en rekke steder i høringsnotatet argumenterer departementet selv mot løsningen, men har likevel vurdert at fordelene er flere enn ulempene. Selv om Distriktsenergi er positive til strømstøtteordningen, går vår vurdering i motsatt retning.

For det første vil time for time-ordningen bidra til økte kostnader for nettselskapene. Ifølge RME vil en endring i ordningen fra månedsoppløsning til timesoppløsning kreve omfattende systemutvikling hos systemleverandørene til nettselskapene. Dette er endringer som vil ta minst et halvt år. I høringsnotatet står det også at endringer i ordningen vil medføre stor pågang hos nettselskapenes kundesentre.

For det andre må nettselskapene gjøre jobben til strømselskapene med å beregne omfanget av strømstøtten til den enkelte strømkunde. Flere av Distriktsenergis medlemmer har trukket fram det paradoksale med at de har fått pålegg fra RME om å skifte navn og/eller logo basert på en idé om at øvrig virksomhet i et konsern kan dra fordeler av nettselskapet er del av et konsern. Det nye forslaget fra departementet er langt mer krevende med tanke på nøytralitet enn reglene om merkevare og bruk av navn og logo.

For det tredje vil ikke timesbasert strømstøtte bidra til intensiver for å redusere forbruk i de dyre timene. Med andre ord favoriserer ordningen de som ikke bryr seg. Forslaget rimer også dårlig med mye av det arbeidet som er gjort med innføringen av effekttariffene.

Distriktsenergi stiller seg bak strømstøtteordningen med de merknader som er reist ovenfor, men fraråder å innføre timesbasert strømstøtte.