Virkemidler i et presset energimarked

Løvestatue foran Stortinget
I sitt brev til Stortingets energi- og miljøkomité foreslår Distriktsenergi en rekke tiltak og virkemidler i møte med fremtidens energimarked.
I lys av den pågående kraftpriskrisen har Distriktsenergi sendt et brev til Stortingets energi- og miljøkomité med synspunkter og mulige virkemidler. Her bes landets politikere om å unngå kortsiktige tiltak som på sikt kan være ødeleggende for landets strømkunder og AS Norge.

Ibrevet understreker Distriktsenergi at det er viktig å tenke på totalitet og langsiktighet i de tiltakene og prioriteringene som gjøres fremover, slik at vi lykkes med et fungerende kraftmarked og overgangen til et bærekraftig samfunn, samtidig som vi sørger for forutsigbarhet for kunder og bransjeaktører.  

Følgende innspill og virkemidler løftes fram av Distriktsenergi

Makspris vil ikke gagne landets strømkunder på lengre sikt

Til tross for vinterens utfordringer, vil markedet fortsatt representere den beste mekanismen for å utnytte våre felles ressurser optimalt.

Kritisk til å begrense eksporten

Konsekvensene av dette er usikre, og det kan gi dårligere forsyningssikkerhet og høyere priser som resultat.

Stiller seg bak strømstøtteordningen

Ordningen er godt utformet. Den bør likevel evalueres slik at den kan tas fram igjen når det er ønskelig fra politisk hold.

Elavgiften bør reduseres

Høye strømpriser gir gode inntekter til den norske stat gjennom eierskap i kraftproduksjon og gjennom avgiftspolitikken. Elavgiften bør reduseres eller fjernes i perioder med uvanlig høye kraftpriser.

Fornybar kraftproduksjon

Økt fornybar kraftproduksjon er det viktigste tiltaket på lengre sikt for å holde prisene på et akseptabelt nivå, og som en avgjørende suksessfaktor for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Fastprisavtaler

Med siste vinters erfaringer bør bransjen og myndighetene legge til rette for økt bruk av fastprisavtaler som forsikring mot høye kraftpriser fremover.

Flaskehalsene mellom nord og sør

Mistilliten mot kraftmarkedet henger blant annet sammen med de store flaskehalsene mellom nord og sør i Norge. Skal markedet fungere tilfredsstillende må vi redusere flaskehalsene – en oppgave Statnett som systemansvarlig er satt til å løse.

Utjevning av nettleien

Distriktsenergi mener at en utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge er viktig og et godt bidrag til en riktigere prising av nettleien, men også et godt bidrag til en bedre tillit til et samlet kraftsystem.

Statsråden kjenner synspunktene

Energi Norge, Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi deltok i et felles møte med Olje og energiministeren forrige uke, der fastprisavtaler og strømkrisen for øvrig sto på agendaen.

Under møtet benyttet organisasjonene anledningen til å komme med innspill som for Distriktsenergis vedkommende innebar at flere av punktene i brevet til energi- og miljøkomiteen ble formidlet også til statsråden. Brevet til komiteén er også sendt statsråden i kopi.