Vil etablere ordning for deling av egenprodusert strøm i borettslag og næringsbygg

Elektrikere på tak med solcelleanlegg
Olje- og energidepartementet foreslår å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert, fornybar strøm for flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Det betyr at flere kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på taket og slippe nettleie og elavgift for kraft de selv har produsert.

Det skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding om at forslaget nå er ute til høring. RME foreslår en grense der produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles innenfor samme eiendom.

Fornybar kraft til flere

Dagens plusskundeordning er primært rettet mot husholdninger med egen strømproduksjon, og med en begrenset mengde overskuddskraft de ønsker å mate ut på nettet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt. Elektrisk kraft produsert til eget bruk har også fritak for elavgift.

I dag er det i hovedsak eneboliger som omfattes av plusskundeordningen, og det er ikke tilrettelagt for bygg med flere strømabonnenter. Det kan nå endre seg.

– Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens plusskundeordning og innebærer at langt flere enn i dag kan spare nettleie og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar kraft, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i RMEs pressemelding om høringen.

– Det er en økende interesse for å produsere fornybar strøm lokalt, og da særlig ved bruk av solceller. Jeg er glad for at vi med dette forslaget bedre legger til rette for egenproduksjon av lokal fornybar kraft, uttaler olje- og energiminister Terje Aasland i OEDs pressemelding.

Forslaget som er sendt på høring gjør at man kan dele egenprodusert strøm med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar strømproduksjon innenfor en felles eiendom vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet og dermed redusere nettleien. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg.

Balansegang mellom fordeler og ulemper

De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen må dekkes av dem som ikke tar del i ordningen. Det foreslås derfor en grense for hvor mye produksjon som kan deles per eiendom. Ved fastsettelse av grensen har man forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning, med hensynet til å unngå økninger i nettleien for øvrige nettkunder.

Høringsfristen er 30. september 2022 og Distriktsenergi vil selvsagt svare på denne.

Kilde: OED og RME.