Grunnrenteskatten: Kan få katastrofale følger for vindkraften i nord

Vindmølle i solnedgangen
(Foto: Arctic Wind AS)
Regjeringens forslag til nytt skatteregime vil slå negativt ut for vindkraftindustrien. «For oss i nord er forslaget en katastrofe», skriver vindkraftprodusentene i Finnmark i et faktanotat.

Det er Varanger Kraft og Finnmark Kraft som står bak notatet som blant annet er sendt til Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og politisk ledelse i de fleste partier. Notatet tegner opp konsekvensene for vindkraftprodusentene dersom regjeringens skatteforslag blir en realitet, der grunnrenteskatten spiller en fremtredende rolle. I notatet skriver selskapene at en innføring av grunnrenteskatt for vindkraft i ytterste konsekvens kan medføre konkurser for eksisterende vindparker.

Forslagets ringvirkninger

Ifølge vindkraftprodusentene vil forslaget blant annet kunne stanse utbyggingen av fornybar kraftproduksjon fra vind, overføre store verdier fra lokale og regionale selskaper til staten og sette ny, grønn industriutvikling på pause. Det vil i sin tur motvirke mulighetene for å gjennomføre det grønne skiftet og sette arbeidsplasser og lokal verdiskapning i fare.

Alle verdier som skapes i de regionalt eide kraftkonsernene går allerede tilbake til lokalsamfunnene gjennom utbytter til eierne og direkte i form av utvikling av infrastruktur, næring og industri, lokale arbeidsplasser og kompetanse, kjøp av varer og tjenester, sponsing og støtte. Forslaget setter dette i fare fordi innføringen av grunnrenteskatt for vindparkene vil utgjøre en formidabel overføring av verdier fra selskaper som eies lokalt og regionalt til staten, står det i notatet.

Beskriver virkeligheten for vindparkene i Finnmark

Varanger Kraft og Finnmark Kraft skriver at de stiller seg bak regjeringens argumentasjon om grunnrenteskatten, der ekstraordinære inntekter og avkastning basert på begrensede naturressurser bør skattlegges. De påpeker imidlertid at situasjonen i vindbransjen ikke er slik: Det har ikke vært ekstraordinære inntekter og det kan heller ikke forventes i deres prisområde.

Etter deres syn er begrunnelsen for å innføre grunnrenteskatt på vindkraft ikke til stede fordi det ikke oppstår ekstraordinær avkastning på vindkraft, spesielt ikke i Nord-Norge. Innføring av grunnrenteskatten i foreslått form vil innebære bortfall av utbyttemuligheter for kommuner og lokale eiere. Det vil også spenne bein på initiativene som selskapene har tatt for å utvikle distriktene, skriver vindkraftprodusentene.

Ønsker endringer

Dersom Stortinget likevel bestemmer at det skal innføres grunnrente på vindkraft, må det det ifølge Varanger Kraft og Finnmark Kraft gjøres betydelige endringer. Blant annet må vindkraftanlegg som er helt eller delvis nedskrevet skjermes for å unngå behov for kapitaloverføring eller konkurs. De skriver også at for vindkraften generelt må innretningen som et minimum likebehandles med grunnrente for vannkraft og utformes som en kontantstrømskatt.

I faktanotatet kan du lese alle innspillene fra Varanger Kraft og Finnmark Kraft.