Nytt forslag for å få fart på nettutbyggingen

Kraftmaster i norsk fjellandskap
For å lykkes med det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet trenger vi mer nett – raskt. I håp om å få opp tempoet foreslår Distriktsenergi å øke nettselskapenes avskrivingssatser for nettanlegg.

Det er bred enighet om at vi trenger å bygge ut nettet raskt for å møte dagens og framtidens behov for nettilknytning. Det har både Strømnettutvalget og Energikommisjonen påpekt i sine rapporter. Olje- og energiministeren har lansert sine prinsipper for prioriteringer i nettkøen, og det jobbes med å gjøre saksbehandlingen raskere.

For å bidra til løse utfordringen fremmer Distriktsenergi et forslag knyttet til skatt og likviditet, som kan bidra i retning av å få bygget nett raskere. Forslaget, som har blitt sent til Olje- og energidepartementet, baserer seg på å øke avskrivningssatsene for nettanleggene til nettselskapene.

– Norge trenger mer nett, og da trenger vi virkemidler for selskapene til å investere i mer nett i årene fremover, forteller Halvard Fjeldvær som er styreleder i Distriktsenergi.

Inspirert av Sponheim

I dag ligger det skattemessige fradraget for nettanlegg på fem prosent. Det er i nedre kvartil sammenlignet med mange andre bransjer. Distriktsenergis forslag innebærer å øke dette fradraget til 20 prosent. Det vil gi nettselskapene bedre finansieringsmuligheter, både for reinvesteringer og nye anlegg.

En lignende løsning har blitt gjennomført før med stor suksess. Lars Sponheim innførte i sin tid som statsråd 20 prosent skattemessig fradrag på utbygging av stamfiber. Slik vi ser det var det en katalysator for å få bygd ut stamfibernettet raskere. Derfor har vi troen på en tilsvarende effekt for nettutbyggingen, uten at nettreguleringen blir påvirket i vesentlig.

– Vi mener at dette er et bidrag i riktig retning. Samtidig trenger vi flere virkemidler for å møte fremtidens utfordringer både innenfor nett og produksjon. Vi i Distriktsenergi har satt i gang et arbeid som skal gi innspill til flere virkemidler for å bygge mer nett for fremtiden. Det er et arbeid vi skal sluttføre til sommeren, så vi kommer med flere innspill, sier Fjeldvær.

For å illustrere virkningen av forslaget har vi laget et eksempel

Dersom nettinvesteringen er på 10 mill. kr. med 5 % i avskrivningssats blir beløpet 500.000 kr første år, økes avskrivningssatsen til 20 % blir beløpet 2.000.000 kr. Differansen blir 1.500.000 kr x 22 % skatt som blir likviditetsforskyvningen på 330.000 kr. Økningen i likviditet på 330.000 kr vil gi finansieringsmuligheter for enda mer nettutbygging raskere. Dette er aktualisert ytterligere nå med stigende rentenivå.