Kraftlag i Midt-Finnmark utreder mulig fusjon

Kraftlinje på fjellet
Gjennom en periode har det pågått sonderinger mellom Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA om et tettere samarbeid, og tidligere i høst ble det inngått en intensjonsavtale om å utrede et slik samarbeid.

I en pressemelding skriver selskapene, som alle er Distriktsenergi-medlemmer, at målet med prosessen er en full integrasjon (fusjon) mellom de tre selskapene, både på̊ morselskap- og datterselskapsnivå̊. De er små hver for seg, men gjennom et tettere og mer forpliktende samarbeid vil de kunne øke forsyningssikkerheten med økt løfteevne til investeringer, samordning av vakt og beredskap. De vil også kunne hente ut synergier til beste for kunder og medlemmer, og være en mer attraktiv arbeidsplass for ansatte.

Forutsatt at det ikke oppstår forsinkelser i utredningsarbeidet og de avklaringer som må̊ gjøres, er målet å fremlegge sak om fusjon for de respektive selskapenes årsmøter i juni 2023.

– Det er det naturlig for oss å se på samarbeidsformer og eventuell fusjon. Tidspunktet er riktig for oss å gjøre det. Jeg er interessert i å se på hvordan det nye selskapet vil se ut, blant annet med tanke på rammevilkår, sammenlignet med å stå alene, forteller Torgrim F. Kemi som er styreleder i Luostejok Kraftlag SA.

Styrelederen i Repvåg Kraftlag SA, Jan Morten Hansen, trekker også fram fordelene med å stå samlet i sin kommentar til den mulige fusjonen.

– Repvåg Kraftlag SA er fortsatt et selskap som kan stå på egne ben. Imidlertid opererer vi i en bransje som er i stor omstilling og som kan føre til at det på sikt blir mer krevende å stå alene, spesielt med tanke på kompetanse. Om vi lykkes med en fusjon mellom selskapene vil vi stå enda sterkere og være mer robust for å møte de fremtidige kravene i bransjen. At selskapene fortsatt vil operere etter samvirkemodellen sikrer vi et lokalt eierskap og at overskuddene kommer samfunnet til gode.

Sammen vil selskapene ha aktiviteter innen kraftoverføring (nettdrift), kraftproduksjon (vann og vind) samt fiber i tillegg til mindre eierposter i en rekke lokale selskap. Samlet vil konsernet ha 85 ansatte. Forsyningsområdet til det nye nettselskapet vil dekke Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp, Porsanger samt deler av Hammerfest kommune. Det fusjonerte selskapet vil dermed få det nest største arealet av samtlige nettselskaper i landet.

– Elektrifiseringen av samfunnet, økt næringsaktivitet og selskapets behov for oppgradering av nett og produksjonsanlegg gjør at en sammenslåing i Midt-Finnmark har aktualisert seg. Kommer vi i mål med en fusjon, etablerer vi en robust struktur for å ta hånd om utviklingen som ligger foran oss, uttaler Harald Larssen, Styreleder i Nordkyn Kraftlag SA.