Distriktsenergi med innspill til Finansdepartementet om endring av eiendomsskatteloven

Skog og fjell med strømlinjer
Finansdepartementets foreslår at verdien av grunnen ikke skal inngå i verdsettelsen av nettanlegget, men at selskapets rettighet til å føre ledninger over grunnen inkluderes i verdsettelsen av nettanlegget.

Iden forbindelse har Distriktsenergi sendt et høringssvar med innspill tilbake til Finansdepartementet. I svaret påpeker Distriktsenergi en rekke utfordringer knyttet til endringsforslaget. Distriktsenergi har samarbeidet med Energi Norge i forbindelse med denne høringen, og vil i den forbindelse takke Ingvar Solberg for godt samarbeid

Fremføringsretten er ikke er et objekt for eiendomsskatt

Distriktsenergi mener at det er et grunnleggende prinsipp at eiendomsskatten knyttes til den privatrettslige eiendomsretten, og at unntaket for totale bruksrettigheter ikke er aktuelt i dette tilfellet. Eier av grunnen skal betale eiendomsskatt for verdien av grunnen, og eieren av kraftlinjene skal betale eiendomsskatt av kraftlinjene. Verdien av rettighetene til å fremføre kraftlinjene er ikke et objekt som er gjenstand for eiendomsskatt. Det som har vært inkludert i verdsettelsen av kraftlinjene er kostnadene ved å erverve retten til å fremføre kraftlinjene, og ikke verdien av fremføringsretten. Dette er to forskjellige forhold. Verdien av fremføringsretten er en immateriell eiendel som ikke kan være gjenstand for eiendomsskatt.

Teksten i lovforslaget ser ut til å basere seg på en misforståelse av hva som er gjeldende rett for hva som er objektet for eiendomsskatt. Dersom fremføringsretten skattlegges, vil det innebære en vesentlig endring av prinsippene for eiendsomskatt. Det må derfor klargjøres at dette ikke dreier seg om «verdien av fremføringsretten», men at kostnaden ved å erverve fremføringsretten skal være en del av verdsettelsen av nettanlegget, på lik linje med øvrige kostnader ved anlegget.

Foreslår endring av lovteksten

Distriktsenergi påpeker også faren for dobbeltbeskatning av samme eiendomsskatteobjekt. Hvis nettselskapet skal skattlegges for «verdien av fremføringsretten» og grunneieren skal skattlegges for «verdien av grunnen», så vil dette være eiendomsskatt to ganger på samme objekt.

For å klargjøre prinsippene for verdsettelse, vil Distriktsenergi foreslå at den nye lovteksten lyder som følger:

«For kraftnett inngår ikkje grunnen under linene i anlegget. I staden vert kostnaden for å etablere netteigars fremføringsrett for anlegget medrekna i verdien av anlegget.»

Distriktsenergi vil oppfordre til at det foretas en generell gjennomgang og modernisering av hele regelverket for eiendomsskatt, inkludert for nettanlegg. Dagens regelverk er mangelfullt, med stort innslag av skjønn som gir opphav til mange tvister og ulik behandling mellom kommunene.