Innspill til RME fra Distriktsenergi

25.05.2022

Nye oppgavevariabler i reguleringsmodellens trinn1 med Afry-rapport.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til RME ́s høringsdokument- utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

07.01.2020

Spørsmålet om likere nettleie har i lengre tid vært på politikernes dagsorden. For Distriktsenergi har spørsmålet om likere nettleie vært høyt på foreningens agenda over flere år, og Distriktsenergi har blant annet fremmet en egen alternativ tariffmodell «effektivitetsmodellen». Modellen er gjenstand for en bred vurdering i NVEs rapport.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til Høring NOU2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats.

28.08.2019

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet vedrørende NOU 2019:11. Utredningen foreslår enklere merverdiavgift med én sats. Dette innebærer at avgiften øker fra dagens 0 % til 25 % for husholdningsforbruk av strøm for kundene i Nord-Norge. Et av hovedargumentene i utredningen er at overgang til én sats innebærer forenkling. Vi kan imidlertid ikke se at samfunnsmessig nytte av forenklingen holdes opp mot samfunnsmessig ulempe med omleggingen, og vår erfaring er at dagens ordning med lav sats forvaltes effektivt med et allerede godt innarbeidet regelverk. Distriktsenergi mener derfor at utredningens konklusjoner og anbefalinger ikke må følges.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til ny regel om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

06.08.2019

Departementet foreslår en endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene (eigedomsskatteloven) slik at sammenslåtte kommuner får mulighet til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen i en overgangsperiode. Det foreslås at kommunene i en overgangsperiode på 3 år fra tidspunktet for iverksettelsen av kommunesammenslåingen skal øke satsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom mv. per år.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til høring - (EU) -direktivene 2018/2001 (fornybar energi), 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem)

26.02.2019

Bakgrunnen for høringsforslaget er ren energipakke (Clean Energy for all Europeans) som ble fremmet av Europakommisjonen 30. november 2016.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi vedrørende ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for strøm

21.12.2018

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21. september 2018 og rapporten - Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Last ned (pdf)

Energi Norge, Distriktsenergi og KS Bedrift ber NVE jobbe videre med effekttariffer.

03.12.2018

Den 16 November 2018 gjennomførte NVE en workshop hvor Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi fikk presentere sine synspunkter vedrørende effekttariffer. Fra NVE sin side ble det bedt om innspill på tariffutforming og valg av tariffmodell, samt spesifikke synspunkter på fordeler og ulemper med NVEs ulike tilnærminger, et eventuelt behov for en overgangsordning og hvilke tilpasningsmuligheter nettselskapenes kan få lokalt. Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi vil her sammen gi sine innspill på noen hovedpunkter ved tariffmodellens utforming og de tre punktene vedrørende NVEs tilnærming, overgangsordning og nettselskapenes lokale tilpasningsmuligheter. Organisasjonene vil i tillegg komme med separate og mer detaljerte innspill på temaet.

Last ned (pdf)

Innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes kostnader

03.12.2018

I november 2018 sendte NVE ut et brev der de ba om innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes totale kostnader med svarfrist 3. desember. NVE vil bruke disse innspillene videre i arbeidet med å definere og beregne nye rammmevilkårsvariabler som kan brukes i kostnadsnormmodellene. NVE ønsker en bred gjennomgang av alle forhold med betydning for kostnadene

Last ned (pdf)

Høringssvar til høringsdokumentet om endringer i regelverket om anleggsbidrag

14.05.2018

I Mars 2018 sendte NVE ut et forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag. I det følgende presenteres Distriktsenergis merknader, standpunkter og innspill til forslaget.

Last ned (pdf)

Innspill til uttalelse fra Distriktsenergi til NVEs høringsforslag til endringer i beredskapsforskriften.

12.05.2018

Våre medlemsbedrifter arbeider hver dag – og langsiktig - med å ivareta sitt ansvar for forsyningssikkerhet. Bruk av digitale verktøy og løsninger er viktige virkemidler i arbeidet med å effektivisere drift, overvåke og raskest mulig gjenopprette strømforsyningen ved alle former for tenkbare skader. Det er viktig at reguleringen tilrettelegger for bruk av digitale løsninger og samarbeid om dette mellom selskapene i bransje

Last ned (pdf)

Innspill fra Distriktsenergi til NVEs høringsforslag til endringer i avregningsforskriften (endringer om sikkerhet for avanserte måle- og styringssystem (AMS))

03.05.2018

Teknologien i digitale informasjons- og kommunikasjonssystemer er i stadig utvikling, og sikkerhetsrisikoen knyttet til slike systemer endrer seg over tid. NVE har derfor sett behov for å oppdatere og tydeliggjøre kravene til sikkerhet i AMS. Endringene som er foreslått omfatter i hovedtrekk nye definisjoner av AMS og brytefunksjonalitet, mindre endringer i krav til funksjonalitet, ny bestemmelse om krav til sikkerhet i AMS og overtredelsesgebyr ved brudd på sikkerhetsbestemmelsen.

Last ned (pdf)

Innspill fra Distriktsenergi til NVEs høringsforslag om utsettelse av fristen for å splitte felles kunde- eller måleverdidatabaser

30.04.2018

Energiselskapene er nå midt inne i store lovpålagte oppgaver som utrulling av AMS, Elhub og tilpasninger til energiloven. Det er spesielt det siste punktet som gjelder det selskapsmessige skillet (som skal være gjennomført innen 1. januar 2021) som kan gi praktiske utfordringer i forhold til kravet om splitt av databaser

Last ned (pdf)

Innspill (Høringssvar) fra Distriktsenergi til Statnetts tariffmodell 2019

13.03.2018

Distriktsenergi representerer 66 lokale energiverk i Norge. Med dette følger våre innspill til den utsendte høringsrapporten.

Last ned (pdf)

Høringssvar til høringsdokumentet endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet.

28.02.2018

29. november 2017 sendte NVE ut på høring forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet fra 2021. Modellen innebærer at kundene avregnes etter tre ledd i tariffen, herunder et fastledd (abonnert effekt), et overforbruksledd og et energiledd.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

01.12.2017

Bakgrunnen for høringsforslaget og forskriftsrevisjonen er å utvide kravet til rapportering av luftfartshindre til Nasjonalt Register over Luftfartshindre (NRL). Utvidet krav til rapportering vil kunne gi en bedre og mer nøyaktig rapportering av hinderdata. Dette vil også legge til rette for bruk av elektroniske kart.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til tillegget til utredningen AMS + HAN, om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbrukere.

02.11.2017

Personvernet ble ikke tilstrekkelig behandlet i den opprinnelige utredningen og målet for arbeidet med tillegget har derfor vært å kunne fremme forslag til en standard løsning for implementering av tilstrekkelig personvern ved åpning av HAN-porten. Dokumentet er utarbeidet på forespørsel fra NVE, og sentrale bidragsytere har foruten NVE vært Datatilsynet, målerleverandører og nettselskap.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til forslaget til endringer i forskrift av 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere

29.09.2017

I forbindelse med forskriftsendringen, har justervesenet sett behov for å gjøre en del redaksjonelle endringer. Dette gjelder både forenkling av språket i bestemmelsene slik at de er klare og lette å forstå, og at rekkefølgen er mer logisk. Noen bestemmelser er derfor flyttet til et annet sted i forskriften, uten at de nødvendigvis er endret. Dette fører til at henvisningene også endres. Dette har vi gjort for at forskriften skal være lettere å finne frem i for bruker. Distriktsenergi syntes dette er positvt.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til forslag til endring i forskrift om elsertifikater

27.09.2017

Distriktsenergi støtter forslaget til ny paragraf 19a om årlige elsertifikatkvoter. Distriktsenergi støtter også forslaget om en mindre språklig endring i § 12 om perioden for tildeling av elsertifikater, dette for å presisere at denne blir kortere enn femten år for anlegg som blir satt i drift i løpet av 2021.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i systemansvarsforskriften

27.09.2017

Distriktsenergi støtter i sin alminnelighet tiltak som fremmer effektivitet og stiller oss bak dette med den begrunnelse.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om innføring av bestemmelser om markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon i energilovforskriften

27.09.2017

Distriktsenergi ser det som fordelaktig at NVE i det videre arbeide som skal gjøres med nye bestemmelser og regler, ser til at dette ikke omfatter avståelse, mottak eller den konsesjonskraftberettigedes videre disponering av konsesjonskraft. Dette for å unngå unødvendig byråkrati og kostnader for de som disponerer konsesjonskraft.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

25.09.2017

NVE foreslår å endre betegnelsen på det høyeste nettnivået fra sentralnett til transmisjonsnett. Endringen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for de som er omfattet av leveringskvalitetsforskriften. Distriktsenergi støtter endringen.

Last ned (pdf)

Høringssvar, NVE-renten

14.08.2017

Distriktsenergi mener at dagens metodikk og faste parametere i selve metodikken ikke bør endres. Et unntak gjelder fastsettelsen av bransjespesifikk kredittpremie.

Last ned (pdf)

Høringssvar – Endringer i forskrift om energiutredninger

31.03.2017

Med dette svaret følger våre innspill til forslag om endringer i forskrift om energiutredninger (Økte krav til koordinering mellom nettselskaper).

Last ned (pdf)

Innspill til forslaget til styringsmodell for samhandling mellom Elhub og markedsaktører

29.03.2017

Distriktenes energiforening, Defo representerer 66 lokale energiverk i Norge. Med dette svaret følger våre innspill til forslaget til styringsmodell for samhandling mellom Elhub og markedsaktører.

Last ned (pdf)

Innspill fra Defo til sluttrapport om DSBs helhetlige gjennomgang av elsikkerhetsarbeidet

15.03.2017

Innspill til flere ulike punkter i DSBs gjennomgang, blant annet elsikkerhetsutfordringer som DLE stilles overfor.

Last ned (pdf)

Defos innspill til EU-kommisjonens «vinterpakke»

09.03.2017

Høringssvar til regelverksforslag i EU-kommisjonens «vinterpakke».

Last ned (pdf)

Innspill fra Defo til forslag til nye tariffer i sentralnettet.

13.02.2017

Innspill vedrørende k-faktor, innmatingstariff og anleggsbidrag i masket nett.

Last ned (pdf)

Høringsinnspill vedrørende eventuelle endringer i NVEs referanserente

25.01.2017

Defo vil vi på det sterkeste fraråde en endring i NVE-renten nå.

Last ned (pdf)

Høringssvar – Vannressursloven

08.02.2017

Defo finner ikke å kunne støtte forslaget om å overføre myndighet for mindre vannkraftsaker til kommunene. Vi er av den oppfatning at forslaget vil gi dyrere og lengre konsesjonsbehandling enn i dag.

Last ned (pdf)

Innspill til industrimeldingen fra Distriktenes energiforening (Defo)

07.02.2017

Defo ser med stor interesse frem til den nye industrimeldingen fra regjeringen. Industrimelding bør vektlegge betydningen av sammenhengen mellom klima, energi og industripolitikk. Defo vil spesielt bemerke at det i grensesnittet mellom energi, IT og tjenesteytende næringer ligger et stort potensiale for industriutvikling

Last ned (pdf)

Avtale om gjennomfakturering av nettjenester

06.02.2017

Avtale (med tillegg av avtalte særvilkårer) inngått for å regulere forholdet mellom Kraftleverandør og Nettselskap ved gjennomfakturering av nettjenester til forbruker. Avtalen er inngått med hjemmel i § 7 - 4 b i «Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv» , (Forskrift FOR 1999 - 03 - 11 nr. 301) .

Les mer

Høring - forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv.

02.01.2017

NVE mener kraftleverandørene deltar frivillig i markedet og at det derfor ikke er nødvendig å pålegge kraftleverandørene å gjennomføre forberedelser, siden de kan bli utestengt fra markedet dersom de ikke er i stand til å innføre NBS i tide. Defo deler denne oppfatningen.

Last ned (pdf)

Høringssvar - Forslag til endring av lov om elsertifikater

19.12.2016

Høringssvar i forbindelse med Olje-og energidepartementets forslag til endring av lov om elsertifikater.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Defo til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.

19.12.2016

Defo er positive til forbedringer og forenklinger i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven som kan gjøre det enklere for alle aktører.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Defo til NVEs forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering

31.10.2016

NVE foreslår endringer knyttet til referansepris på kraft og reguleringen av grensesnittsanlegg.

Last ned (pdf)

Grønn verdiskaping i små og mellomstore energiselskaper

20.10.2016

Verdiskaping i små og mellomstore energiselskaper, herunder deres bidrag til det grønne skiftet. En intervjuundersøkelse av Adapt Consulting.

Last ned (pdf)

Fellesbrev til Finanskomiteen – Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet

24.10.2016

En skattereform som reduserer skatteforskjellen med våre naboland er både viktig og riktig, og en reduksjon i selskapsskatten er et sentralt bidrag til omstilling og vekst i norsk økonomi. Til tross for dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke særskatten på vannkraft med 1,3 prosentpoeng for å unngå at fornybarnæringen får fordel av den reduserte selskapsskatten. Hvis en ser på omleggingen av selskapsskatten under ett, vil en slik tilnærming innebære en økt særskatt på vannkraft med over fem prosentpoeng. Denne skatteskjerpelsen er ikke forenlig med et grønt skatteskifte.

Last ned (pdf)

Innspill til Energimeldingen fra Distriktenes energiforening

13.06.2016

Vårt hovedinntrykk er at energimeldingen gir en god og riktig tilnærming til kraftbransjen og vi støtter opp om at vannkraften blir trukket frem som bærebjelken for fremtidig energiproduksjon i Norge.

Last ned (pdf)

Høringssvar: Digital sårbarhet

14.03.2016

Svar fra Distriktenes energiforening til høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

Last ned (pdf)

Høringssvar: Endringer i energiloven om utenlandsforbindelser

06.01.2016

Defos utgangspunkt er at vi ønsker fortgang i byggingen av nye utenlandsforbindelser. Dette er viktig av hensyn til leveringssikkerheten og det har et viktig miljømessig aspekt gjennom muligheter for økt salg av ren kraft fra Norge. Defo mener likevel at forslaget fra departementet virker lite gjennomtenkt og reiser viktige prinsipielle spørsmål som vi ikke finner drøftet i tilfredsstillende grad.

Last ned (pdf)

Innspill til stortingsmeldingen om energipolitikken

09.12.2015

På vegne av våre medlemmer kommer Defo med noen kommentarer til OED i anledning innspillmøtet til energimeldingen den 9. desember 2015.

Last ned (pdf)

Høringssvar fra Distriktenes energiforening til Elhub sitt forslag til gebyr for perioden 2017 – 2019

07.12.2015

Defo har deltatt i bransjerådet for Elhuben og har vært aktive for å skape en mest mulig rettferdig gebyrstruktur i Elhub.

Last ned (pdf)

Endringer i avregningsforskriften

07.12.2015

Endringer i avregningsforskriften vedrørende alternativ modell for gjennomfakturering

Last ned (pdf)

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

15.09.2015

I høringsforslaget fra NVE, foreslås det endringer i måten selskapenes kostnadsnormer blir beregnet på. Vi vil berømme NVE, som har gjort en grundig og solid gjennomgang av måten selskapenes kostnadsnormer blir beregnet på.

Last ned (pdf)

Forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

08.09.2015

Høringen innebærer nye krav til energimerking og en miljøvennlig utforming av produkter.

Last ned (pdf)

Defo vedrørende forslag til endringer i forskrift i medhold av oreigningsloven § 5

08.09.2015

I konsesjonssaker kan det lett oppstå situasjoner der det er behov for å ekspropriere tilleggsarealer.

Last ned (pdf)

Innspill til høringsdokument om tariffer for uttak i distribusjonsnettet

08.09.2015

Mange av medlemmene våre har påpekt at det ligger en særlig omdømmeutfordring gjennom innføring av effekttariffer, all den stund enkelte kunder kan oppleve en betydelig økning av tariffen ved en slik omlegging, mens andre får en reduksjon.

Last ned (pdf)

Endringer i forskrift om energiutredninger

08.09.2015

NVE har sendt ut på høring et forslag til endringer i forskrift om energiutredninger. Forslaget innebærer at ordningen med lokale energiutredninger avvikles.

Last ned (pdf)

Endringer i kontroll og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

08.09.2015

Forslaget omhandler regler om hvordan plusskunder skal måles og avregnes, samt vilkår for at plusskundene ikke skal bli tariffert for innmatingstariffens faste ledd.

Last ned (pdf)

Defo til høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

08.09.2015

Defo ønsker i denne høringen og belyse den uforutsigbarhet og skjønnsmessige måte takstgrunnlagene for beregningen av eiendomsskatt på elektriske nettanlegg blir utført på i dag.

Last ned (pdf)

Innspill til energimeldingen

17.06.2015

Olje- og energiministeren, Tord Lien har varslet fremlegg av en energimelding våren 2016. Nedenfor finnes et av flere innspill fra Defo i den anledning.

Last ned (pdf)

Høringsuttalelse til Statnetts nettutviklingsplan 2015

18.06.2015

Defos høringssvar til Statnetts nettutviklingsplan, NUPen 2015.

Last ned (pdf)

Høring om endring av energiloven

26.05.2015

Defos høringssvar om endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille.

Last ned (pdf)

Høring om gjennomfakturering

19.05.2015

Defo og KS Bedrifts høringssvar til «Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering»

Last ned (pdf)

Høring om elsertifikater

24.06.2015

Høring – Forslag til endring av lov om elsertifikater

Last ned (pdf)

Arkiv:

Forslag til nytt vektsystem – høring

01.12.2014

Innspill fra Defo til høringsdokument 5–2014. Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene. 
Les den her:  

Last ned

Høringssvar om rapporteringsplikt

17.11.2014

Defo har levert høringssvar til NVE angående forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere.
Les høringssvaret her:  

Last ned

Høringssvar om kryssubsidiering

14.10.2014

Defo har sendt sitt høringssvar til NVE om endring i kontrollforskriften om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettariffer og tariffer (kryssubsidiering). Du kan lese hele høringssvaret her: 

Last ned

Høringssvar om forskuddsbetaling

14.10.2014

Defo og KS Bedrift Energi har levert felles innspill til Høringsdokument nr. 2–2013, forslag til endring i avregningsforskriften. Brevet av 9. januar 2014, som først og fremst tar for seg forskuddsbetaling, kan du lese her: 

Last ned

Høringssvar om krav til elmålere

06.10.2014

Defos innspilltil til høring om forslag til endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Last ned

Høringssvar om endring vedr plusskundeordning

06.10.2014

Her kan du lese Defos høringssvar ang forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning. 

Last ned

Høringssvar om forskuddsfakturering

01.10.2014

Her finner du Defos innspill til Høringsdokument nr. 3-2014, forslag til endring i avregningsforskriften (2. gangs høring)

Last ned

Høringssvar forskriftsendring NBS og Elhub

29.09.2014

Høring – endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (NBS og Elhub). Høringssvar fra Defo og KS Bedrift Energi til NVE av 29. 09. 2014. 

Last ned

Defos høringssvar om Reitenrapporten.

23.09.2014

I Defos høringssvar til OED om Reitenrapporten blir de pekt på at noe er bra, men noe er også til bekymring. 
Les høringssvaret her.  

Last ned

Høring til endringer i energilovforskriften (små vindkraftanlegg)

17.09.2014

Defos høringssvar til endring i energilovforskriften (små vindkraftanlegg) sendt 15. september 2014. 

Last ned

Viktige tema i tredje energimarkedspakke

10.01.2014

EUS tredje energimarkedspakke tar opp viktige tema med hensyn til regulators uavhengighet, spørsmål om forholdet mellom Statnett som TSO og underliggende nettselskaper som DSO, og ikke minst problemstillinger rundt overgangen fra tre til to nettnivå i Norge.
Les hele Defos høringssvar her.  

Last ned

Referat fra beredskapsutvalgets møte 7. januar 2014

09.01.2014

Her finner du referat fra beredskapsutvalgets møte 7. januar 2014. 

Last ned

Referat fra omsetningsutvalget 19. 12. 2013

19.12.2013

Her finner du referat fra møte i kraftomsetningsutvalget 19. 12. 2013. 

Last ned

Referat fra Nettreguleringsutvalgets møte 20. 11. 13

22.11.2013

Her kan du laste ned referatet fra Nettreguleringsuvalgets møte 20. 11. 2013. 

Last ned

Høring om endring i kontrollforskriften

18.11.2013

Høring – Forslag til endring i kontrollforskriften fra Defo og KS Bedrift Energi av 15. 11. 2013. 

Last ned

Referat fra AMS-utvalget 25.09.13

07.10.2013

Referatet fra Defo og KS Bedrifts AMS/bredbåndsutvalg 25. september 2013 kan du lese her. 

Last ned

Forslag til endring i avregningsforskriften

31.05.2013

Høring fra Defo og KS Bedrift Energi 30. mai 2013. 

Last ned

Høring om fellesfakturering

06.05.2013

I en høring til NordREG i forbindelse med en rapport om betalingsregler ved innføring av fellesfakturering, har Defo og KS Bedrift Energi avgitt en felles høring. Du kan lese høringen her: 

Høringssvar om leveringskvalitet

02.10.2012

Defos høringssvar til NVEs forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet. Datert 1. oktober 2012. 

Last ned

Høringssvar beredskapsforskriften

02.10.2012

Defo og KS Bedrift Energi høringssvar til NVEs forslag til revidering av beredskapsforskriften. Oversendt 1. oktober 2012. 

Last ned

Høringsuttalelse kontrollforskriften

21.09.2012

Her finner du kommentarer fra Defo og KS Bedrift Energi til NVEs forslag til endring av kontrollforskriften, datert 21. september 2012. 

Last ned

Høringsuttalelse kostnadsnormer

21.09.2012

Her finner du kommentarer fra Defo og KS Bedrift Energi til NVEs forslag til endring av kostnadsnormer, datert 21. september 2012. 

Last ned

Kommentar til ESK-prosjektet

14.06.2012

Defo og KS Bedrift Energi har avgitt en kommentar til utkast til sluttrapport for Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft-prosjektet (ESK) datert 14. mai 2012 versjon 0,5. Du kan lese hele kommentaren her.   

Last ned

Unødvendig og fordyrende USLA

28.05.2012

Ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd, USLA, er unødvendig og fordyrende for norske energiverk, mener Defo. Disse pengene burde heller gått til utbedring av nettet. 

Last ned

Hvorfor slikt hastverk NVE?

29.12.2011

Defo og KS Bedrift Energi er forundret over det hastverket som synliggjøres ved NVEs brev til Statnett om endring av vilkår i avregningskonsesjonen. Dette er et viktig arbeid som det må brukes mer tid på, og det forventes at både organisasjonene og aktørene får delta i utredningen. 

Les hele uttalelsen her

Last ned

Sparer kundene

09.12.2011

I et høringssvar til Justervesenet om krav til elmålere, er Defo og KS Bedrift Energi positive til endringsforslagene. Dette sparer kundene for unødvendige kostnader. 

Les hele høringssvaret her. 

Last ned

Forskrift om elsertifikater

28.10.2011

Defo har sendt et høringssvar til OED ang. forskrift om elsertifikater. 

Les høringssvaret her. 

Last ned

Data for distribusjonsnettet

28.10.2011

Defo har sendt en høringsuttalelse til NVE ang. innsamling av data for distribusjonsnettet. 

Les høringsuttalelsen her. 

Last ned

Fastsettelse av kostnadsnorm

28.10.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt en felles høringsuttalelse til NVE ang. forslag til endringer i modellen for fastsettelse av kostnadsnorm. 

Les høringsuttalelsen her. 

Last ned

Håndtering av mer- mindreinntekt

02.10.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt et felles høringssvar til NVE angående endring i regelverk om håndtering av mer- og mindreinntekt. I dette høringssvaret sier blant annet organisasjonene «...at for de fleste av våre medlemmer er den daglige utfordringen ikke det faktum at man ikke tar inn mindreinntekten, men at eksisterende ramme ikke tar høyde for kommende viktige nettmessige investeringer», Les hele høringssvaret her. 

Last ned

EU-høring om fellesfakturering

22.09.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt en felles høringsuttalelse til CEER hvor hovedbudskapet er at organisasjonene er mot tvungen fellesfakturering med kraftomsetter som primærkontakt med kunden. 

Les hele høringen her. 

Last ned

Utvidet bruk av skjønn

22.09.2011

Defo og KS Bedrift Energi har i en høringsuttalelse til NVE gitt uttrykk for at det er ønskelig med mer bruk av skjønn i nettreguleringen. 

Les hele høringsuttalelsen her. 

Last ned

Endringer i energiloven

22.09.2011

Her finner du Defos høringssvar om forslag til endringer i energiloven. 

Last ned

AMS-tilleggshøringen

17.08.2011

Her kan du lese FSNs og KS Bedrifts felles høringsuttalelse om AMS-tilleggshøringen.

Last ned

Felles tariffering av regional- og sentralnett

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har kommentert NVEs forslag om felles tariffering av regional- og sentralnett. Hele dokumentet kan du lese her. 

Last ned

Hyppigere avlesning og fakturering

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt en felles uttalelse til NVE angående hjemmel til å pålegge kraftleverandører og nettselskap hyppigere avlesning og fakturering av husholdningskunder. Brevet kan du lese her. 

Last ned

Høringsuttalelse nettregulering

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt sine kommentarer til OED ang den ekstern evaulueringen av den økonomiske reguleringen av nettselskapene, utført av professor Von Der Fehr. Høringsuttalelsen kan leses her.

Last ned

Høringsuttalelse forskrift om måling, avregning mv.

17.08.2011

Defo har sendt sin høringsuttalelse til NVEs endringsforslag for forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Defo støtter også KS Bedrift Energis høringsuttalelse i denne saken. Hele høringsuttalelsen kan leses her. 

Last ned

Høring om felles ikt-løsninger

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har levert en høringsuttalelse om «felles ikt-løsninger i det norske kraftmarkedet». Også i denne uttalelsen er organisasjonene opptatt av at kundene må settes i fokus. Det er viktig at man ikke får mange feil knyttet til måling, avregning og fakturering som fører til unødvendige frustrasjoner for kundene når det gjelder riktige fakturaer, og hvor kunden kan henvende seg for å få hjelp til å løse dette. 

Les hele høringsuttalelsen her: 

Last ned

Kvalifikasjonskrav

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har sendt en høringsuttalelse til DSB om forskrift for elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr. Du kan lese den her. 

Last ned

AMS-høring

17.08.2011

Defo og KS Bedrift Energi har i fellesskap levert et høringssvar til NVE i forbindelse med Avanserte måle- og styringssystemer, AMS. 

Her kan du lese hele det omfattende høringssvaret. 

Last ned

Aktuelle tariffutfordringer 2009

30.12.2009

Her kan du laste ned hele rapporten "Aktuelle tariffutfordringer 2009" som er utarbeidet av ECgroup for FSN og KS Bedrift. Se også NettOpp nr. 16.

Last ned

Utfordringene må løses nå

30.12.2009

Fra TNS Gallups Energibarometer nr. 44:

Etter mange år med lite investeringer i nettet må mye skje fremover nå. Nettet er på kapasitetsgrensen, flaskehalser må fjernes og i tillegg kommer behovet for tilgang på ny miljøvennlig produksjon som vind og småkraft.

Les mer