Oppfølgingsbrev til OED vedrørende at innmatingstariffen bør gi inntekt i regionalt distribusjonsnett

07.03.2022

Oppfølgingsbrev fra tidligere henvendelser til Olje- og energidepartementet fra Energi Norge og Distriktsenergi.

Last ned (pdf)

Strømkompensasjonsordningen – dekning av nettselskapenes kostnader

28.02.2022

Brev til RME fra Distriktsenergi, Samfunnsbedriftene og Energi Norge.

Last ned (pdf)

Distriktsenergis synspunkter knyttet til den pågående priskrisen i kraftmarkedet og eventuelle tiltak

23.02.2022

Brev til Stortingets energi- og miljøkomité: Virkemidler i ett presset energimarked

Last ned (pdf)

Distriktsenergi foreslår opprettelse av eget utvalg til å se nærmere på de store strømprisforskjellene i Norge

11.01.2022

Distriktsenergi ber om at et uavhengig utvalg bestående av fagpersonell med høy kompetanse på marked og analyse, får til oppgave å se på tiltak, og foreslå løsninger som kan redusere prisforskjellene i Norge på kort og lang sikt. Alternativt, eventuelt i tillegg til et eget utvalg, må utfordringen med de store flaskehalsene ses på i arbeidet til den varslede energikommisjonen som statsråden ser på i disse dager.

Last ned (pdf)

Innspill til endringer i KILE-ordningen - force majeure og optimal driftskoordinering.

10.11.2021

Vi viser til Energi Norge og Distriktsenergis brev til saken den 23. november 2020 samt vårt oppfølgingsbrev den 19.mai 2021 og til sist deres mail med spørsmål til dette den 21. oktober 2021.

Last ned (pdf)

Vedrørende vedvarende store prisforskjeller i Norge mellom nord og sør

23.09.2021

Vi registerer også at strømmen «går i feil retning», fra et dyrt til et billigere prisområde. Dette gjelder især fra NO5 til NO3. Med tanke på de store investeringene som er foretatt her med ny kraftlinje mellom Sogndal og Ørskog, så synes dette bemerkelsesverdig.

Last ned (pdf)

Pressemelding Oslo 14. september 2021

14.09.2021

Ny regjering med store energipolitiske oppgaver.

Last ned (pdf)

COVID 19-situasjonen og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs

13.03.2020

BREV FRA DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Last ned (pdf)

Opprop for en rettferdig og likere nettleie

16.10.2019

Undertegnede selskaper er av den klare oppfatning at regjeringen nå må levere på regjeringserklæringens punkt om likere nettleie for alle forbrukere. Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette.

Last ned (pdf)

Brev til NVE: Innspill til den økonomiske reguleringen av nettselskaper

03.07.2019

Nettselskapenes inntektsrammer fastsettes av myndighetene, og bygger på historiske kostnader og en benchmarkingsmodell (reguleringsmodellen). Modellen er basert på anerkjent metodikk, men forblir en teoretisk modell, som aldri vil være fullstendig perfekt.

Last ned (pdf)

Brev til OED vedrørende Distriktsenergis teknologiundersøkelse

01.07.2019

Distriktsenergi nevnte på et møte i OED den 27 februar i år, der bransjens retning og utvikling på teknologifronten var gjenstand for diskusjon, vår teknologiundersøkelse som den gang var under bearbeidelse.

Last ned (pdf)

Pressemelding 8.mars 2019 - Distriktsenergi ber om likere nettleie i hele landet - lanserer effektivitetsmodellen.

08.05.2019

Nettleien er som oftest mye høyere i distriktene enn i sentrale strøk. Nå lanserer Distriktsenergi en modell som vil skape likere nettleie for alle landets strømkunder. Modellen gir lavere nettleie desto mer effektivt nettselskapet er.

Last ned (pdf)

Distriktsenergi viser til NVEs utsendte varsel og vedtak om tvangsmulkt til 87 nettselskaper.

26.04.2019

Distriktsenergi ønsker en velfungerende Elhub i tråd med de krav som er satt av myndigheter og utviklet i samarbeid med bransjen. Elhuben er et stort prosjekt som krever stor oppmerksomhet og ressursbruk hos energiverkene. Etter vår oppfatning er det viktig at bransjen, Elhuben og myndighetene trekker i samme retning for at Elhubprosjektet skal bli så bra som mulig. Varlselet og det senere vedtaket er i så henseende ett skritt i feil retning fra NVEs side, all den stund varselet og vedtaket ikke vil innebærer en fortgang i prosjektet, men først og fremst oppleves som unødvendig og provoserende for aktørene. I den anledning har vi fra enkelte medlemmer også fått innspill der det er reist spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget til NVE i denne konkrete saken med varslel og vedtak om tvangsmulkt til 87 selskaper.

Last ned (doc)

Brev til NVE om kommende regler om branding

15.01.2019

I Distriktsenergi får vi nå et økende antall spørsmål om de varslede regler om branding. Medlemmene våre forbereder seg mht en rekke regelendringer som trer i kraft fra 1.1.2021. I disse prosessene kommer det spørsmål om hva som blir de kommende reglene om branding? Fra vår side har vi ved flere anledninger rettet spørsmål til NVE der det er spurt om hvor NVE er i prosessen, og hvilke endringer vi må forvente.

Last ned (pdf)

Innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes kostnader

03.12.2018

I november 2018 sendte NVE ut et brev der de ba om innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes totale kostnader med svarfrist 3. desember. NVE vil bruke disse innspillene videre i arbeidet med å definere og beregne nye rammmevilkårsvariabler som kan brukes i kostnadsnormmodellene. NVE ønsker en bred gjennomgang av alle forhold med betydning for kostnadene. Distriktsenergis innspill på rammevilkår tar utgangspunkt i NVEs vedlagte spørsmålsliste som presenteres i det følgende:

Last ned (pdf)

NVEs svar til Distriktsenergi om gebyr for kunder uten AMS

26.11.2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt flere henvendelser fra Distriktsenergi, senest den 5. juni 2018, hvor dere spør om nettselskap kan fastsette et gebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren. Dere mener at denne kundegruppen fordyrer innsamlingen av måledata for nettselskapene. I tillegg lurer dere på hvor stort et slikt gebyr kan være. Vi vurderer at nettselskap har anledning til å fastsette et avlesningsgebyr for kostnader knyttet til manuell måleravlesning.

Last ned (pdf)

Utjevning av tariffer i distribusjonsnettet

14.11.2018

Et samlet Stortinget vedtok i mars 2018 at regjeringen skulle utrede modeller for utjevning av nett- tariffene. Dagens modell fører til høye kostnader for innbyggere i store deler av landet. En utjevningsordning vil rette opp skjevheten i den økonomiske belastningen som påføres kundene. Da Statsbudsjettet ble lagt frem, var det imidlertid tydelig at Olje- og energidepartementet hadde ignorert stortingsvedtaket. OED ønsker å fortsette som før, uten utjevning.

Last ned (pdf)

Pöyry - Mulig modell for å jevne ut nettleie, basert på målt effektivitet.

18.06.2019

I forbindelse med diskusjoner rundt mulig innføring av en form for tariffutjevning, har Pöyry bistått Distriktsenergi med faglige innspill på mulige alternativer.

Last ned (pdf)

Nærmere om spørsmål og innspill til notat om felles driftssentraler fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat.

20.06.2018

I brevet fra DistriktsEnergi aksepteres at energilovforskriften § 3-6 med forarbeider stiller krav til kompetanse, men det antas at det finnes andre og mer effektive måter å ivareta dette på enn ved egne ansatte. Det fremholdes at § 3-6 kun stiller funksjonskrav, og at det bør være opp til det enkelte selskap å vurdere tiltak for å oppfylle disse kravene.

Last ned (pdf)

Protokoll mellom Statnett og DistriktsEnergi - Tariffmodell for transmisjonsnettet

14.06.2018

I henhold til inngåtte samarbeidsavtaler med kundeorganisasjonene skal Statnett drøfte tariffmodell og tariffsatser før Statnetts styre vedtar neste års tariffer. Statnett har i møte med kundeorganisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, EnergiNorge og DistriktsEnergi den 7. juni 2018 presentert forslag til hovedelementer i framtidig tariffmodell samt forslag til tariffmodell for 2019.

Last ned (pdf)

Innspill fra Distriktsenergi til NVE-notat om felles driftssentraler for flere nettselskaper.

23.04.2018

Distriktsenergi organiserer 66 lokale energiverk og har på deres vegne noen spørsmål og innspil relatert til NVEs notat om felles driftssentraler.

Last ned (pdf)

Felles brev til Norges vassdrags-og energidirektorat angående referanserenten.

04.04.2018

Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.

Last ned (pdf)

Innspill til Statnetts arbeid med ny sentralnettariff

16.10.2017

Distriktsenergi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å beholde K-faktoren på dagens nivå.

Last ned (pdf)

Innspill til forskriftsarbeidet om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

19.09.2017

I dette skrivet påpeker KS Bedrift Energi og Distriktsenergi betydningen av at NVEs forskriftsfesting av lovkravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet omhandler prinsipper, heller enn en utfyllende forskriftstekst.

Last ned (docx)

Innspill til NVEs arbeide med forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

29.03.2017

Innspill til arbeidsgruppen som skal se nærmere på forskrifter om innholdet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet.

Last ned (pdf)