Nærmere om spørsmål og innspill til notat om felles driftssentraler fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat.

20.06.2018

I brevet fra DistriktsEnergi aksepteres at energilovforskriften § 3-6 med forarbeider stiller krav til kompetanse, men det antas at det finnes andre og mer effektive måter å ivareta dette på enn ved egne ansatte. Det fremholdes at § 3-6 kun stiller funksjonskrav, og at det bør være opp til det enkelte selskap å vurdere tiltak for å oppfylle disse kravene.

Last ned (pdf)

Protokoll mellom Statnett og DistriktsEnergi - Tariffmodell for transmisjonsnettet

14.06.2018

I henhold til inngåtte samarbeidsavtaler med kundeorganisasjonene skal Statnett drøfte tariffmodell og tariffsatser før Statnetts styre vedtar neste års tariffer. Statnett har i møte med kundeorganisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, EnergiNorge og DistriktsEnergi den 7. juni 2018 presentert forslag til hovedelementer i framtidig tariffmodell samt forslag til tariffmodell for 2019.

Last ned (pdf)

Innspill fra Distriktsenergi til NVE-notat om felles driftssentraler for flere nettselskaper.

23.04.2018

Distriktsenergi organiserer 66 lokale energiverk og har på deres vegne noen spørsmål og innspil relatert til NVEs notat om felles driftssentraler.

Last ned (pdf)

Felles brev til Norges vassdrags-og energidirektorat angående referanserenten.

04.04.2018

Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.

Last ned (pdf)

Innspill til Statnetts arbeid med ny sentralnettariff

16.10.2017

Distriktsenergi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å beholde K-faktoren på dagens nivå.

Last ned (pdf)

Innspill til forskriftsarbeidet om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

19.09.2017

I dette skrivet påpeker KS Bedrift Energi og Distriktsenergi betydningen av at NVEs forskriftsfesting av lovkravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet omhandler prinsipper, heller enn en utfyllende forskriftstekst.

Last ned (docx)

Innspill til NVEs arbeide med forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet

29.03.2017

Innspill til arbeidsgruppen som skal se nærmere på forskrifter om innholdet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet.

Last ned (pdf)