None
FOTO: Midt-Norsk Skogrydding AS    

Skogryddingen er i gang, heldigvis!

av Redaksjonen
09. september 2021
Det er ikke alltid vakre naturinngrep - men et av fire strømbrudd i Norge skyldes trær som faller på linjene. Skogrydding er et arbeid som er svært viktig for å forhindre strømbrudd og sikre fremkommelighet til linjene. Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til lange avbrudd og ikke levert energi i Norge.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Forsyningssikkerhet, økt tilvekst av skog og klimaendringer gjør at vegetasjon vil være en viktig utfordring for kraftbransjen også i årene som kommer. Det er derfor viktig at skogrydding blir planlagt, organisert, utført og fulgt opp på en systematisk måte. Her kan du lese NVE’s veileder fra 2016.

Ryddebelter i skogsområder er med på å framheve kraftledninger som et teknisk inngrep i landskapet. Hvordan skogryddingen utføres påvirker i stor grad hvordan sluttresultatet blir. Skog og kratt fjernes for å forhindre at vegetasjon kan komme i kontakt med strømførende linjer og gjøre skade. Trær i kontakt med en strømlinje kan føre til strømbrudd, og i verste fall skade på liv eller eiendom. Skogrydding er derfor pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

En kraftlinje gjennom skog med 30 meter høye trær tilsier faktisk at man trenger minimum 60 meter bred klaring. Distriktsenergi har tidligere blitt fortalt historier der uvær har knukket og kastet trær opp mot 30 meter - noe som har resultert i strømbrudd.

NoneHøsten er høysesong for skogrydding, det er naturligvis da det er lettest å fjerne mesteparten av trær og annen vekst.    None

Har strømbrudd konsekvenser for nettselskapene?

Nettselskapenes inntekter er blant annet avhengig av hvor mange og hvor lange avbrudd kundene deres er berørt av. Alle avbrudd som skyldes hendelser i høyspenningsnettet, samt hendelser som medfører redusert leveringskapasitet til kunder tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet, vil påvirke inntekten. Dette er regulert gjennom KILE-ordningen, som du kan lese mer om her.

På opparbeidet eiendom er det grunneiers ansvar å holde vegetasjon nede under kraftlinjer. Ved rydding i private hager er det dialog med grunneier som gjelder for å ivareta sikkerheten. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å pålegge rydding. 

Tips og råd til hus og hage:

  • Unngå beplantning nær linjer og anlegg. Når du planlegger eller planter nytt i hagen din, må du ta hensyn til kraftledninger som krysser over.
  • Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker. 
  • Områdene rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper må også holdes ryddig slik at nødvendig adgang ikke hindres. 
  • Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet.

Nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.
 

NoneFOTO: Midt-Norsk Skogrydding AS    None
09. september 2021