None

Smart nettleie - nettleiekalkulator

av Knut Lockert
29. september 2021
Kjært barn har mange navn, effektbaserte tariffer, smart nettleie og smart strømbruk er tre alternativer der poenget er, uansett valg av navn, å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet. Vi velger å kalle det smart strømbruk, og smart strømbruk skal belønnes allerede fra 1.1.2022. I den anledning lanserer Distriktsenergi og Energi Norge en tariffkalkulator som medlemmene kan bruke i sin tariffering av nettopp – smart strømbruk.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Den 11. juni kom Olje- og energidepartementets regler om smart strømbruk. Eller som OED selv formulerte dette 

«Regjeringen ønsker å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet og en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene. Olje- og energidepartementet har derfor vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Dette vil bidra til å belønne smart strømbruk og redusere behovet for nettutbygging.»

Myndighetene har gjort sitt og da må nettselskapene levere tariffer som er i tråd med regelverket og plutselig hastet det for nettselskapene med å få fram nye tariffer i tråd med regelverket som trer i kraft fra 1.1 2022. Derfor tilbys nettselskapene tilgang til en mal som de kan ta utgangspunkt i når deres egne regler for smart strømbruk skal utarbeides initiert av Distriktsenergi og Energi Norge og tilrettelagt av DNV.

NoneJørgen Bjørndalen FOTO: DNV    None

Ny nettleiekalkulator

Vi har spurt Jørgen Bjørndalen i DNV, som har prosjektansvaret i DNV for utarbeidelsen av kalkulatoren om hvordan de ligger an mht ferdigstillelse og om enkelte andre forhold om kalkulatoren. 
 
På spørsmålet om arbeidet er i rute forteller Bjørndalen at de er nesten i rute til målet om lansering 1. oktober. Det gjenstår en del tidkrevende detaljer av mer praktisk art. Den matematiske og programmeringsmessige delen av oppgaven er i hovedsak løst, så vi er nå helt sikre på at vi får til en løsning slik vi har hatt som mål. Vi regner med lansering i uke 40.

Når det gjelder selve innholdet i kalkulatoren forteller Bjørndalen at denne er i hovedsak en beregning av hvordan inntektsrammen, eller en ønsket del av den som man mener at for eksempel husholdningskunder skal betale, må fordeles på energi- og kapasitetsledd basert på noen forutsetninger som opplyses av brukeren og noen som er gitt som faste parametere. 

Brukeren må opplyse beløp (andel av inntektsramme), antall kunder og forventet energisalg til disse. I tillegg kan brukeren ha en oppfatning om hvor mye av beløpet som skal kreves inn via energilegg (maks 50 prosent ihht forskriften), hvordan energisalget fordeler seg på sommer og vinter samt natt og dag, og hvordan energileddet eventuelt skal differensieres mellom natt og dag.

Webinar om kalkulatoren den 14. oktober 

Dette vil det bli anledning til å lære mer om og å spørre mer om på et felles webinar med Energi Norge og Distriktsenergi den 14. oktober.  

Fra bestillerne Distriktsenergi og Energi Norge har det vært et stort poeng at kalkulatoren skal være enkel å bruke og det er vår forståelse fra DNV at det vil kalkulatoren bli. Det vil uansett bli tilbudt veiledning om det måtte være ønskelig. Bjørndalen forteller for øvrig at det skal være enkelt å endre parametere i kalkulatoren av brukeren selv og at det gjøres på en web-side inne på DNVs tjeneste som heter Veracity. Medlemmer av Distriktsenergi og Energi Norge vil få en link for å registrere seg og kan deretter komme i gang med å teste ulike alternativer.

Bjørndalen forteller også at det jobbes med en løsning der brukeren kan differensiere størrelsen på og antallet av ulike kapasitetsledd, foreløpig legger vi opp til en fast struktur med 6 trinn. Hvordan vi skal løse er ikke endelig avklart, men det vil komme en løsning for det også.

Tilgang til kalkulatoren vil være gratis for Distriktsenergis og Energi Norges medlemmer (andre kan kjøpe tilgang). Men ønsker man tillegstjenester utover det som ligger innbakt i den tilbutde kalkulatoren, så er det mulig å få tilgang til dette direkte fra DNV. De jobber blant annet med en tilleggsmodul der brukeren kan beregne hvordan en konkret tariffstruktur (altså resultatet fra den enkle kalkulatoren) slår ut i form av endringer i samlet fakturering fra nettselskapet til hver enkelt kunde, eller et utvalg av kunder. Det er relativt enkle beregninger, men det krever betydelig med kundedata; i praksis snakker vi da om timeverdier for et helt år og samlet nettleie for hver enkelt kunde det samme året. Vi håper å få denne modulen klar i løpet av oktober.

Fra Distriktsenergis side er det vårt mål at kalkulatoren kan bidra til en ubyråkratisk, enkel og god vei til smartere tariffer i tråd med regelverket fra OED og derigjennom i tråd med ønsket om å spare kostnader på sikt gjennom å redusere effektoppene i kraftnettet. 

29. september 2021