None
Halvard Fjeldvær, styreleder i Distriktsenergi    

Tre viktige energipolitiske oppgaver for påtroppende regjering.

av Redaksjonen
23. september 2021
Norge må øke kraftproduksjon for å møte et forventet økt forbruk fram mot 2050, og den eksplosive økningen i etterspørselen etter nettilknytninger må imøtekommes for å muliggjøre gjennomføringen av det grønne skifte. Dessuten må de regionale forskjellene i nettleien utjevnes.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Norge trenger mer produksjon på sikt. Det er forventet et forbruk av kraft i Norge inn mot 2050 på ca. 220 twh hvilket blant annet er pekt på av Statnett. Dette er en voldsom økning i produksjonskapasiteten sammenlignet med dagens produksjon på ca 150 twh. Med mindre Norge skal bli en importnasjon av kraft, må det sikres tilgang på kraftproduksjon tilsvarende det forventede økte forbruket. Dette er kanskje den mest krevende oppgaven for landets politiske myndigheter, tatt i betraktning at det langt på vei er stans for bygging av vindkraft på land, og fordi etableringen av ny kraftproduksjon gjerne utfordrer mangfoldet naturen. Sol og oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil hjelpe på, men skal man etablere noe som monner i kapasitet er det ingen tvil om at satsingen på havvind er mer enn nødvendig kommende år.

Behov for nettilknytninger øker 

-Nettselskapene opplever i kjølevannet av en elektrifisering av samfunnet en kraftig økning fra kunder som ønsker å knytte seg til nettet.

Det er gledelig, men det er også utfordrende for bransjen å levere tilknytning og dekke alle behov i det tempo som er ønskelig.

-Utfordringen gjelder for nettselskapene og ikke minst for myndighetene som skal behandle konsesjonssøknader i disse sakene. Det må ses på muligheter for å sette fortgang i disse sakene både hos nettselskapene og hos myndighetene, sier styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær.  Problemstillingen er av de oppgaver Nakstad-utvalget skal se på og fra vår side i Distriktsenergi vil vi naturligvis komme med innspill til utvalgets arbeid. 

NoneHalvard Fjeldvær, styreleder i Distriktsenergi    None

Utjevning av de regionale forskjellene i nettleien må gjennomføres

-SP, AP og SV har vært soleklare på at de vil utjevne de regionale forskjellene i nettleien i Norge. Utjevning av nettleien er ikke bare inne i disse partienes partiprogram, men problemstillingen er også trukket godt inn i valgkampen. SP har uttrykt ved flere anledninger at spørsmålet vil ligge høyt oppe i bunken når det skal forhandles om en regjeringsplattform. 

-Det er også en rekke ganger i valgkampen vist til at Distriktsenergi har utarbeidet et forslag til hvordan dette kan gjøres. Fra vår side er vi forberedt på at det kommer opp spørsmålsstillinger rundt likere nettleie og vi stiller oss naturligvis til disposisjon for nødvendige avklaringer. Nå ligger alt til rette for at vi nå omsider vil oppleve en utjevning av nettleien mellom regioner og at vi blir vitne til en reell utjevning av nettleien, etablert gjennom en varig ordning, som ikke står og faller med viljen til den til enhver sittende regjering gjennom statsbudsjettet, sier styrelederen.

Betydningen av mangfold 

-Elektrifiseringen vil i stor grad skje i Distrikts-Norge og da er det særdeles viktig at ny regjering legger til grunn og ser betydningen av et mangfold av kraftselskaper, og sikrer en nøytral regulering av bransjen som ikke i seg selv trekker i retning av en sentralisering av selskapene. Vi ønsker ny regjering lykke til med særs viktige oppgaver og lover fra vår side å komme med konstruktive innspill med forslag til løsninger fremover.

23. september 2021