None
Det er denne trekløveren som skal holde hendene på rattet de neste fire år    

Regjeringsskifte - nye koster, nye muligheter

av Knut Lockert
14. september 2021
Nå blir det en rødgrønn regjering. Med til sammen 89 mandater for AP, SP og SV blir dette en flertallsregjering om de danner en regjering bestående av alle tre partiene. Hvordan de velger å organiserer seg gjenstår å se, men flertall på Stortinget har de, de neste fire år. Uten forkleinelse for avgående regjerings energipolitikk, er det liten tvil om at for Distriktsenergis kjernesaker, er et regjeringsskifte gode nyheter.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi tror at kursen og retningen i politikken hva gjelder de store energispørsmålene maler videre, enten det er blå regjering eller en rødgrønn regjering som styrer.  Vi er en del av et marked, vi har etablerte utenlandsforbindelser, og de fleste ser behovet for å løse framtidens behov for mere kraft for ikke å komme i en situasjon med kraftunderskudd i Norge i framtiden.  Dessuten synes det å være en gjengs oppfatning at vi må bygge og utvikle nettet med smarte løsninger som leverer ønsket energi og effekt etter framtidens økte behov for nettopp dette. Veien dit vil bli diskutert, men målet synes det å være enighet om, nær sagt uansett hvem som styrer.  
Men hva gjelder Distriktsenergis kjernesaker som likere nettleie, vurderingen av anleggsbidrag, innretning på reguleringen og ikke minst tilnærmingen og betydningen av et mangfold blant landets energiselskaper, da betyr det noe hvem som styrer. 

Likere nettleie

SP, AP og SV har vært soleklare på at de vil utjevne de regionale forskjellene i nettleien i Norge.  Problemstillingen er ikke bare inne i disse partienes partiprogram, men problemstillingen er også trukket godt inn i valgkampen.  SP har sågar uttrykt ved flere anledninger at spørsmålet vil ligge høyt oppe i bunken når det skal forhandles om en regjeringsplattform. 

Det er også en rekke ganger i valgkampen vist til at Distriktsenergi har utarbeidet et forslag til hvordan dette kan gjøres. Fra vår side er vi forberedt på at det kommer opp spørsmålsstillinger rundt likere nettleie og vi stiller oss naturligvis til disposisjon for nødvendige avklaringer.  
Nå ligger alt til rette for at vi nå omsider vil oppleve en utjevning av nettleien mellom regioner og at vi blir vitne til en reell utjevning av nettleien, etablert gjennom en varig ordning, som ikke står og faller med viljen til den til enhver sittende regjering gjennom statsbudsjettet. 

Strukturspørsmål i bransjen 

Det er heller ingen tvil om at det er en forskjell mellom en blå regjering og en rødgrønn regjering når det kommer til spørsmålet om betydningen av et mangfold blant landets kraftselskaper og nettselskaper især.  For det er nå engang slik at til tross for at landets nettselskaper leverer det de skal mht leveringssikkerhet, effektivitet og er av landets mest regeltro næring, er det fortatt slik at noen mener å vite at dette ikke er godt nok.  Det skal være stort og ligge sentralt.  Vi hadde skjønt det om selskapene ikke gjorde jobben sin, men slik er det altså ikke. Landets nettselskaper leverer, store som små over hele landet.

Retorikk betyr noe

Det betyr noe hvordan ledende politikere, byråkrater og bransjen uttrykker seg om den ideelle framtid for landets nettselskaper. 
Det betyr noe hos de lokale eierne om sentrale politikere tror på dem eller ikke.  Det betyr noe når regelverket som bransjen skal forholde seg til utformes.  Om  det legges inn tyngende krav eller ikke, som slår forskjellig ut for store og små selskaper og om reguleringen til syvende og sist er nøytral eller om den pusher i en retning av færre selskaper som noen politikere løper etter i større grad enn andre.

Kravet til det funksjonelle skillet er et slikt krav

Med den regjeringen som ser ut til å ta over, hadde vi ikke hatt et krav til funksjonelt skille for andre de enn de selskapene som har mer enn 100 000 kunder, slik som i EU.  Dagens regjering la terskelen på 10 000 kunder og sørget for den måten å dytte unødvendig og fordyrende byråkrati på langt flere enn det de velger å gjøre i EU.  En overoppfølging av EU´s krav her synes utelukket med ny regjering. Det kan bli en ny runde på dette spørsmålet nå. 

Elavgiften

I Distriktsenergi er vi for øvrig også spent på elavgiftens skjebne fremover og det er å håpe at denne reduseres noe gitt de innspill som er fremmet i valgkampen.  Men her har partiene som nå danner regjering stått i hvert sitt hjørne av bordet og fremmet forskjellig syn på denne. Distriktsenergis syn og ønske om at denne reduseres er kjent blant landets politikere.  

Selskapene må levere 

Når dette er sagt er vi de første til å presisere at uansett regjering, må selskapene gjøre jobben og vise at de vet hva som skal til for å etablere seg i framtiden, men verden rundt, retorikken og regelverket rundt bransjen betyr noe og kan utgjøre en stor forskjell for bransjens vei inn i framtiden.  

Du kan lese Distriktsenergis pressemeldning i anledning valget her 

14. september 2021