None

Styrelederens ønske om god sommer

av Halvard Fjeldvær
30. juni 2021
Distriktsenergi må utfordre nettreguleringen, kjempe for likere nettleie, jobbe med unntak for force majeure i Kile-ordningen og sørge for at inntektene fra innmatingstariffen i underliggende regionalnett blir liggende igjen der. Dette er noen av sakene Distriktsenergi fortsatt må løfte høyt på agendaen på vegne av sine medlemmer i tiden som kommer.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

I styret har vi en dialog om hvilke saker som er viktigst for Distriktsenergi og jobbe med fremover.  De nevnte sakene ovenfor er noe av det det jobbes med i dag. Styret er opptatt av at en må se etter om sakene og problemstillingene som reises, er i samsvar med Distriktsenergis DNA, der det lokale energiverket og detts kunder, eiere og lokalsamfunn står i fokus. Det vil være en rettesnor for Distriktsenergis prioriteringer. 

Det er fortsatt topografiske forhold kombinert med utfordrende vær og klima som er den største utfordringen for landets nettselskaper, når det gjelder å opprettholde leveringssikkerheten i Norge.  Og det er de samme forhold som i særlig grad utfordrer kostnadssiden for landets nettkunder. Det er dyrt å bygge nett over landets fjorder og fjell. Samtidig er det ingen tvil om at uansett hvor man bor eller driver sin næring i Norge, skal man kunne forvente sikker levering av det nødvendighetsgode som strøm er.  Og vi vil tilføye til en nettleie som i pris ikke varierer i for stor grad avhengig av hvor man har adresse i landet. 

Det trengs en utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge.

Denne erkjennelsen medfører at i Distriktsenergi er vi svært opptatt av at man må utjevne de regionale forskjellene i nettleien i Norge. Flere politikere og politiske partier ser nå urimeligheten ved at noen betaler langt mer enn andre og påpeker at dette er en økende utfordring i en verden der vi i Norge skal bidra til elektrifisering av landet.  Det blir galt om Stortingets ønske om en omlegging til elektrisitet blant annet i transportsektoren skal betales av kundene i distrikts-Norge i større grad enn av andre kunder.  Denne kostnaden må vi ta som et spleiselag. 

Nå har partiene SV, SP, AP og KrF tatt med likere nettleie i en eller annen form i partiprogrammene etter sine landsstyremøter.  Dette er gode nyheter og et langt skritt i retning av en ordning der vi kan få en reell utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge. Nå handler det om at partiene finner en felles løsning på utfordringen.  Der skal vi være, med forslag til gode løsninger fremover. 

Reguleringen av nettselskapene må være nøytral og ikke ødelegge for enkeltselskaper

Vi er også svært opptatt av at reguleringen av bransjen er nøytral og ikke favoriserer noen netteiere på bekostning av andre.  Dessverre ser vi systematiske skjevheter i reguleringen av bransjen, og reguleringen treffer noen selskapers kostnadsprofil bedre enn andres.  Dette må det gjøres noe med.  Distriktsenergi jobber med dette og har blant annet fått utarbeidet en rapport som påpeker noe av utfordringene reguleringen er omfattet av.  Fra vår side er dette utfordringer som bør la seg løse til fordel for hele kraft-Norge og landets nettkunder. 

Det bør ikke være noe tvil om at dersom man driver et kostnadseffektivt nettselskap, er foroverlent og følger med på de endringer bransjen står overfor, så bør det være fult mulig å fortsette som nettopp dette, ett effektivt foroverlent selskap, som myndighetene applauderer og ikke spenner bein på. 

Årskonferansen 2021 gjennomføres digitalt.

Også årskonferansen 2021, som skulle gått av stabelen i Alta har vi sett oss nødt til å avlyse grunnet en usikker koronasituasjon til høsten. Men det vil bli et alternativ på web i år, for deretter å møtes i Kragerø 2022 og i Alta 2023. 

Jeg vil rette en takk til alle som står på for fellesskapet og til administrasjonen som jobber iherdig for medlemmene og deres framtid i en bransje i endring. La det ikke være noen tvil – rammevilkårene for medlemmene ville vært annerledes uten Distriktsenergi. Derfor er det som styreleder hyggelig med gode tilbakemeldinger fra medlemmene på vårt arbeid.  Det er i den anledning også hyggelig å registrere at det legges merke til at vi er opptatt av å komme med de gode løsningene og ikke «bare» påpeke det vi måtte mene er galt. 

For meg som styreleder er det viktig at vi har flest mulig medlemmer for å kunne fremstå med tyngde. Men det er også viktig at man tar inn over seg at ved å ikke være medlem, lar man andre betale for fellesskapets goder om man deler våre interessepolitiske synspunkter.
I Distriktsenergi liker vi å trekke frem de gode medspillerne vi har i bransjen.  I den anledning ble Bjørg Brestad fra Valdres Energi årets æresmedlem og Øvre Eiker Energi stakk av med Teknologi og innovasjonsprisen i 2021.  Styret gratulerer.  

Med dette vil jeg ønske dere alle god sommer og husk å merk av i kalenderen vår digitale årskonferanse den 25. august fra klokken 10.00-11.30.   
 

30. juni 2021