None

Distriktsenergi inviterer til webinar: Presentasjon av RME sitt arbeid med rammevilkår i inntektsrammemodellen

av Redaksjonen
30. juni 2021
Tirsdag den 7. september på Teams, fra kl. 10.00 til 11.00 Webinaret tar opp relevante praktiske problemstillinger i forbindelse med RME sin rapport om rammevilkår i inntektsrammemodellen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I Distriktsenergi er vi svært opptatt av at reguleringen av bransjen er nøytral og ikke favoriserer noen netteiere på bekostning av andre.  Dessverre ser vi tidvis systematiske skjevheter i reguleringen av bransjen, og reguleringen treffer noen selskapers kostnadsprofil bedre enn andres.  Derfor setter vi pris på at RME ser på reguleringen og er med på å legge fram en rapport, som er en av flere, der det ses på eventuelle endringer i reguleringen. 

Endringer i rammevilkårsvariablene ?

Rapporten som legges frem på webinaret og som skal diskuteres handler om eventuelle endringer i trinn 2 – rammevilkårsvariablene. 
Det er denne delen av RMEs modell som skal hensynta forskjellene i virksomhetene når de sammenligner selskapenes effektivitet, store som små og fra nord til sør.  Fra vår side i Distriktsenergi er vi av den oppfatning at om trinn 2 ikke fungerer godt nok, er ikke modellen brukbar for bransjen.  

Vi er glade for at RME ser på mulige endringer, samtidig som at vi er urlokige for at RME ikke treffer godt nok med eventuelle endringer. Vi følger derfor arbeide på dette område med lykt og lupe og vi er glade for at RME er med oss på et webinar om dette, og der de selv legger fram essensens i rapporten som omhandler disse viktige spørsmål for bransjen. 

Høringsfrist på rapporten er den 1. oktober 2021. 

Dette lærer du mer om:

  • Kort om Distriktsenergis tilnærming til rapporten
  • Gjennomgang av hovedpunkter fra rapporten ved RME.
  • Hva betyr justeringene for nettselskapene?
  • Når blir justeringene innført?
  • Spørsmål fra deltakerne

 

Påmelding kan sendes til arvid@distriktsenergi.no

Webinaret er gratis.

Teams-link blir sendt ut deltakerne før møtet.

30. juni 2021