None
Fra øyeblikket når én statsminister, to energiministre, én bundeskansler, tre konserledere og én styreleder trykket på knappen og formelt åpent mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland    

Staselig åpning av NordLink – Distriktsenergi gratulerer

av Knut Lockert
02. juni 2021
NordLink ble formelt åpnet forrige uke via ett prikkfritt digitalt arrangement gjennomført av Statnett og da dels i samsending med sine tyske motparter TenneT og KfW. Det kom mange lovende ord fra Merkel, Solberg, Bru, samt en rekke andre interessenter til kabelforbindelsen. Distriktsenergi slutter seg til rekken av gratulanter og vil bemerke at dette er stor ingeniørkunst og et formidabelt stykke arbeid som står bak muliggjøringen av NordLink-kabelen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

NordLink er den første mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland.  Forbindelsen har en kapasitet på 1400 MW, er 623 km lang og går fra Tonstad i Agder til Schleswig-Holstein i Tyskland. Det er verdens lengste undersjøiske strømkabel.

Mellomlandsforbindelser er av de områdene i energipolitikken som er gjenstand for stor oppmerksomhet og politisk diskusjon. Heldigvis er det et samlet Storting som ser behovet for utenlandsforbindelser slik at den diskusjonen vi opplever i dag handler om antall mellomlandforbindelser og ikke om vi skal ha dette eller ikke.  Sånn må det være tatt i betraktning at vi av mange hensyn, herunder beredskapshensyn må ha muligheter til å utveksle strøm med våre naboland, hvilket vi ha gjort siden 1970-tallet.  Likevel undres vi i Distriktsenergi over den noe polariserte debatten vi har over dette temaet i Norge. 

Kabler til stor nytte for Norge


Fra faglig hold er det stor enighet om at mellomlandforbindelser er viktig i det grønne skiftet.  At det bidrar til erstatning for fossil energibruk og således er viktig av hensyn til å nå felles klimamål opplever vi heller ikke er omstridt. Dessuten bidrar mellomlandsforbindelsene til elektrifisering av samfunnet som gir oss rom for økt verdiskaping i Norge, hvilket ble understreket blant annet av Tina Bru i sitt innlegg under åpningen. I Distriksenergi støtter vi 100% opp om dette. 
Distriktsenergis tilnærming til utenlandsforbindelser/mellomlandforbindelser har vi gjentatt ved flere anledninger og sist nå i forbindelse med en annen kabel som kommer og skal gå i retning Skottland.  I den anledning uttalte Distriktsenergi følgende: 


«Distriktsenergi er svært positive til nye utenlandsforbindelser. Eksport av fornybar kraft fra Norge gir viktige eksportinntekter på linje med annen eksport som eksport av laks og olje. Vi stiller oss undrende til at enkelte ikke anerkjenner salg av ren kraft som salg av en hvilken som helst annen eksportartikkel fra AS Norge, men mer som en input til annen næring. Kraftbransjens 20 000 ansatte, samt leverandørindustrien til kraftbransjen, representerer fremtiden og leverer ren kraft til Europa gjennom kablene. I tillegg tjener AS-Norge store summer på kabler som går tilbake til finansiering av viktige samfunnsgoder i Norge. Kablene øker også verdien på den norske fornybarnæringen som eies av det offentlige, kommuner, fylkeskommuner og staten. Dessuten og ikke desto mindre bidrar eksport til utfasing av fossil kraftproduksjon i Europa og dermed til betydelige reduksjon i utslipp av skadelige klimagasser». 


Fakta om NordLink (kilde Statnett)


•    Antall kilometer: Ca. 623 km (inkludert landkabel på tysk side)
•    Spenning: 525 kV
•    Kapasitet: 1 400 MW
•    Kabelen går mellom Tonstad i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland
•    Kraftutveksling og prøvedrift startet i desember 2020.
•    Kommersiell drift fra mars 2021.
•    Kabelen er bygget og eid av Statnett, sammen med de tyske partnerne TenneT og KfW

02. juni 2021