None
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru la frem stortingsmeldingen 'Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser' på Ingensteds i Oslo 11. juni 2021. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED    

En tidvis god melding - "energi til arbeid"

av Knut Lockert
14. juni 2021
Meldingen fra regjeringen «energi til arbeid» tar for seg hele spekteret fra departementets ansvarsområde, med oljens framtid på den ene siden og elektrifiseringen av Norge og verden på den andre siden i en krevende symbiose. Meldingen har naturligvis ikke alle svarene, men peker på viktige utfordringer og på mulige løsninger, der kraftbransjen inviteres tungt inn i det videre arbeidet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Distriktsenergi er vi heldige som kan konsentrere oss om elektrifiseringen og de spørsmål og svar som tas opp i den anledning, og ikke på det noe betente politiske spørsmålet om varigheten på oljeeventyret. 
Utfordringene redegjort for i «vår del av» meldingen er langt på vei de samme bransjen har pekt på over tid. Veldig forenklet er det især tre større spørsmål som løftes fram og diskuteres.  Det handler om ledetid på nettutbygging, tilgang på ny ren kraft og fordeling av kostnader.  Det tar i dag for lang tid å utvikle nettet og klargjøre dette for alle nettilknytninger som venter og det koster mye penger og elektrifisere samfunnet fra nord til sør. Og på litt lengre sikt, hvor skal vi hente all den kraften vi trenger for å mette et betydelig økende behov for mer kraft?

Ledetid for nettilknytninger

En av utfordringene påpekt i meldingen er at tilgang på nett er en stor utfordring for elektrifiseringen.  Antallet meldte og forventete nettilknytninger er på et slikt nivå at nettet rett og slett ikke henger med i timen.
Tina Bru uttrykker det på følgende måte i en pressemelding der hun presenterer at det er satt ned et utvalg som skal se på utfordringene knyttet til for lang ledetid: — Elektrifisering og næringsutvikling er avhengig av et godt utbygd strømnett. I dag tar det for lang tid å planlegge og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. En viktig oppgave for utvalget er å foreslå tiltak for å effektivisere denne prosessen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Med dette litt krevede bakteppe for elektrifiseringen har statsråden nedsatt et ekspertutvalg som skal ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad 

Utvalget skal særlig vurdere tre overordnede temaer:
•    Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
•    Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
•    Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.

Nakstad-utvalget - godt initiativ

Fra Distriktsenergis side mener vi det er et godt initiativ fra statsråden og sette med utvalget for å komme med innspill til løsninger som kan redusere ledetiden på nettilknytninger.  En utfordring er at innstillingen fra utvalget først kommer 15. juni neste år, hvilket betyr at bransjen for øvrig ikke kan sitte stille og vente på alle svarene, men må jobbe aktivt med problemstillingene hele veien uavhengig av og i dialog med utvalget.  For vår del vil vi understreke at det er særs viktig at utvalget tar inn over seg at hele landet skal elektrifiseres, at det kan være variabler av utfordringer mellom landsdeler og at det kan være forskjeller mellom større og mindre selskaper i oppgaveløsningene.  Det er kunnskap vi må sørge for kommer utvalget i hende i deres viktige arbeid, ellers risikerer utvalget å bomme med sine forslag til statsråden 15. juni neste år.   

Elektrifisering koster – regningen må fordeles riktig

Fra Distriktsenergis side har vi over tid pekt på betydningen av likere nettleie i Norge.  Elektrifiseringen av samfunnet aktualiser dette spørsmålet ytterligere.  Mange av kostnadene knyttet til elektrifisering så som strøm til ferger, cruisetrafikk og til ladestasjoner for øvrig kommer ofte i Distrikts-Norge, der nettet kan være som tynnest og kundegrunnlaget ikke det aller største. Dersom vi ikke spleiser på denne utgiften er det noen kunder i Norge som tar en uforholdsmessig stor andel av regningen til elektrifisering.  Slik kan det ikke være. Gjennomfører vi en ordning for utjevning av nettleien som monner, vil fordelingen bli langt mer rettferdig og fornuftig, enn med dagens nettleie, der de større andelene av regningen tas lokalt.  

NoneKnut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi    None

Statsråden diskuterer ikke utjevning av nettleien som virkemiddel for elektrifisering og en rettferdig fordeling av kostnadene ved det grønne skiftet.  Det kunne og slik vi ser det, burde hun ha gjort, da dette er en lissepasning til løsning på en av de større utfordringene ved elektrifiseringen, nemlig en rettferdig fordeling av kostnadene ved det grønne skiftet. 

En annen utfordring vi ser er at bruken av anleggsbidrag kan stå i veien for en nødvendig elektrifisering der hvor det er som dyrest. Anleggsbidrag må vi ta, men det bør vurderes å se på mulige støtteordninger via for eksempel Enova til grønne investeringer, der dette på gitte kriterier innebærer et tilskudd til anleggsbidraget for å muliggjøre investeringen. 
Lik (ere) nettleie og et Enovatilskudd til anleggsbidrag ved grønne investeringer vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnader og sikre investeringer i det grønne skiftet i hele Norge. 

Regjeringen innfører effektbaserte nettariffer

Innføringen av effektbaserte nettariffer har latt vente på seg, men nå innføres en ordning som innebærer et vennlig dytt i retning av at det skal lønne seg å fordele strømforbruket over døgnet.  Det er bra og det betyr på sikt lavere nettkostnader.  Ordningen innføres fra 1.1.2022.  

Alle skal med

Vi har sans for at meldingen har en generell tilnærming til bransjen når utfordringene adresseres fremover.  Det betyr at organisasjoner som Distriktsenergi, oppnevnte utvalg og beslutningstagere må sikre at beslutningsgrunnlagene fremover tar inn over seg at hele landet skal elektrifiseres, at det er store og små selskaper som skal sørge for dette og at valgte løsninger og kommende regelverk tar dette inn over seg for på den måten å treffe løsningene så målrettet som mulig med valgte løsninger.  
I Distriktsenergi gleder vi oss til å være med i debatten om veien som meldingen «Energi til arbeid» legger opp til og slik vi ser det er meldingen et godt grunnlag for mange gode, dog krevende diskusjoner videre. 

14. juni 2021