None
Arvid Bekjorden og Vivi Mathiesen FOTO: Distriktsenergi    

Nettselskapene bør få inntekter fra kraftprodusentenes innmatingstariff i eget nett - det burde være åpenbart

av Redaksjonen
20. april 2021
De regionale distribusjonsnettene bør få inntektene fra innmatingstariffen – og ikke sende alle pengene videre til Statnett. Dette er det bred enighet om i bransjen. Distriktsenergi og Energi Norge har vært i møter med RME og OED. Saken holdes i fra vår side til myndightene får behandlet denne og helst med et godt resultat.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Flere lokale og regionale nettselskap har fått økte kostnader i forbindelse med sterk vekst i tilknyttet produksjon de senere år. Mens netteiere med lokalt distribusjonsnett får beholde innmatingstariffen fra produsentene i sitt nett, må nettselskap med regionalt distribusjonsnett sende denne inntekten videre til Statnett. Energi Norge og Distriktsenergi mener det er rimelig at også de regionale distribusjonsnettene får sitte igjen med innmatingstariffen til å dekke kostnader med produksjon i eget nett.

Analyse

Sammen med Distriktsenergi har Energi Norge fått gjennomført en analyse av konsekvensene for nettselskapene av at innmatingsavgiften blir liggende i regionalt distribusjonsnett der kraften mates inn. I analysen legger vi til grunn at Statnett vil øke uttakstariffen for å kompensere for inntektsbortfallet. Med utgangspunkt foreløpige data hos RME fra 2019 viser Afry at det dreier seg om en omfordeling av om lag 10 % av de totale kostnadene som nettselskapene betaler til Statnett.

Har tatt opp saken med RME og OED

Afry sine beregninger viser at 21 nettselskaper får reduserte kostnader til overliggende nett (Statnett), mens 47 selskaper får økte kostnader. Omsatt til nettleie ser vi at endringene er moderate. Den største økningen er på om lag 1 øre/kWh, mens de fleste nettselskapene har langt mindre endringer. Analysen viser at for eksempel Skagerak Nett og Mørenett kan få en reduksjon i nettleie på rundt 0,2 øre/kWh, mens Elvia og Kragerø Energi kan få en økning på rundt 0,3 øre/kWh.

Energi Norge og Distriktsenergi har tatt saken opp med RME og OED.  RME sliter med å svare og begrunner dette med at de har for mye å gjøre for tiden, og at dette blir et spørsmål om prioriteringer.  OED fikk nylig en gjennomgang av saken og vil få en oppfølging fra Distriktsenergi og Energi Norge der det ligger en åpenbar forventing om at OED tar tak i saken.  Antagelig innebærer det at RME må rydde plass i saksbunken.  

Asgeir Aase i Linja (SFE) var med i begge møtene og redegjorde godt for at inntektene fra kraftproduksjon burde ligge igjen i det regionale distribusjonsnettet og betydningen av dette.  Linja er et av de selskapene der en endring i dagens urimelige praksis vil gjøre en forskjell i nettleien. 

Ting tar tid, men vi har tro på at den urimelige praksisen, med å henføre inntektene fra kraftproduksjon i regionalt distribusjonsnett til overliggende nett blir endret, bare de rette beslutningstagere får tatt en skikkelig runde på saken.  I den anledning er det verdt å minne om at hele bransjen står bak ønsket om en endring.

 

20. april 2021