None
Lars Haltbrekken (SV) fra et regionmøte med Energi Norge og Distriktsenergi. Foto: Knut Lockert    

SV ber om en rettferdig og brukerfinansiert utjevningsordning for nettleie

av Knut Lockert
15. mars 2021
Det er viktig å få på plass en utjevningsordning, som utjevner de store regionale forskjellene i nettleien. Ordningen må være både robust og gi en reell utjevning. SV´s forslag for Stortinget er fremmet som et dok. 8 forslag torsdag den 11. mars og tilfredsstiller disse forutsetningene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Distriktsenergi har jobbet med likere nettleie i lengre tid og erfarer at flere partier ønsker en innretning på nettleien som utjevner de regionale forskjellene i nettleien. Nå har SV tatt tak og fremmet et forslag som åpenbart vil gjøre en forskjell om det skulle gå igjennom. 

SV skriver følgende i sin begrunnelse for forslaget: 

«Med økt elektrifisering av samfunnet vil det måtte bygges mer nett. Det vil øke kostnadene, og med dagens system vil belastningen på enkelte bli større enn på andre. Derfor er det viktig å raskt få på plass en mer rettferdig nettleie.

For en familie med et gjennomsnittsforbruk på 20 000 kWh i året betaler de med dyrest nettleie nesten 6 000 kroner mer enn de med den laveste nettleia. Dyrest nettleie er ofte i områder der nettselskapene har få kunder, altså i distriktene.

Dette forslaget vil sikre en likere og mer rettferdig nettleie over hele landet, hvor målet er at ingen husstander betaler mer enn om lag 30 øre/kWh. Det vil fortsatt være noen som betaler mindre enn dette, ned mot 21 øre/kWh.

Det trengs en årlig pott på om lag 700 mill. kroner for å sikre en slik rettferdig utjevning av nettleie. Det kan gjøres på to måter, enten ved å innføre en lav rettferdighetsavgift på nettleia, om lag 1–1,5 øre/kWh, liknende Enova-avgiften, eller ved å innføre en flat avgift på om lag 180 kroner per husstand i året.

Forslagsstillerne mener en avgift som reflekterer forbruket, er mest rettferdig.»
SV´s forslag lyder som følger: 

  1. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag om en rettferdig og brukerfinansiert utjevningsordning for nettleie.
  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at de som mottar bostøtte, og som ikke får reduserte utgifter som følge av ny utjevningsordning for nettleie, kompenseres for det.

Distriktsenergi mener SV´s forslag er godt

Vi har stor sans for at partiene nå synliggjør standpunktene sine i dette viktige spørsmålet for mange av landets nettkunder i distrikts-Norge.  SV sier med sitt gode forslag klart fra.  AP og SP har også klart flagget sitt standpunkt i retning av at det må komme en ordning som sikrer likere nettleie i Norge.  Krf er også der, men er litt i skvis i sitt regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.  For øvrig opplever vi at også Høyre har sterke stemmer i retning av likere nettleie.  Vårt håp er at SV med sitt forslag nå er med å sette spørsmålet på dagsorden og at dette bidrar til at partiene nå finner sammen til et forslag de kan enes om.  For vår del må det mer enn gjerne være det forslaget SV nå kommer med.

15. mars 2021