None
Nils Kristian Nakstad, leder av Strømnettutvalget. Foto: Enova    

Strømnett-utvalget (tempoutvalget) i full gang

av Knut Lockert
18. november 2021
Arbeidet i strømnettutvalget er i full gang etter å ha gjennomført flere møter, herunder to samlinger med utvalgets referansegruppe, hvor Distriktsenergi deltar sammen med en rekke spennende interessenter.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Strømnettutvalget er nedsatt først og fremst som et resultat av at landets nettselskaper opplever en sterkt økende etterspørselskurve etter nettilknytninger.  I den anledning er det krevende for nettselskapene på alle nettnivå å levere i det tempo kundene ønsker og det grønne skiftet krever.  Statnett fortalte i forbindelse med presentasjonen av sin nettutviklingsplan at Norge må tilrettelegge for mer enn 50% av energiforbruket sammenlignet med i dag fram mot 2030.  Det er voldsomt og det forteller oss at vi må jobbe fortere enn det vi har gjort tidligere. Det å bygge nett har i dag ofte en ledetid på opp mot 10 år.  Det er for lenge om vi skal rekke å møte det grønne skiftet å tilby nettilknytninger til ny industri og arbeidsplasser i konkurransen med andre land, som også står klare til å ta imot batterifabrikker, datasentre og annen grønn virksomhet fremover. 

Utvalget ble satt ned av daværende olje -og energiminister Tina Bru og skal levere sin rapport innen 15. juni neste år.  

I bunn og grunn handler utvalgets mandat om hvordan man kan jobbe fortere i alle ledd for å møte det grønne skiftet raskere enn det som er praksis i dag. 

Konkret skal strømnettutvalget særlig vurdere tre overordnede temaer:

•    Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
•    Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
•    Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Distriktsenergi har spilt inn flere synspunkter i spennende diskusjoner med utvalget, men vil uansett invitere alle medlemmer til å komme med konkrete innspill som vi tar med oss i en oppsummering av våre synspunkter og idéer. Men det er tegner seg et ikke overraskende bilde av at det neppe er noen enkel løsning på veien videre mot raskere saksbehandling.  Kjetil Lund passer på å minne oss på at vi må sikre de gode prosessene lokalt og en tilstrekkelig forankring av prosjektene og at dette må gjøres etter gode og dels etablerte prosesser.    Forsåvidt en tilnærming vi alle stiller oss bak.

Det er likevel kommet inn en rekke innspill til hvordan prosjekttiden kan gå reduseres gjennom å jobbe smartere, bedre konsesjonssøknader og gjennom å unngå dobbeltarbeid.  Ikke minst se på konkrete gode eksempler på søknader som har gått fortere enn gjennomsnittet som i Arendal, der Agder Energi i samarbeid med Statnett tok en aktiv rolle for å sikre at batterifabrikken Morrow etablerer seg i området. Her gikk tiden fra man startet prosjektet til konsesjon ble gitt ca 4 år, altså mer enn en halvering av tiden som er vanlig i tilsvarende saker.  

Og som noen sier, den tiden sakene ligger stille uten at noen gjør noe med dem, er det enklest å gjøre noe med. 

Fra Distriktsenergis side ser vi med spenning fram til utvalgets rapport, som skal leveres juni neste år og vi skal i samarbeid med våre medlemmer sørge for å komme med nyttige innspill til rapporten som utvalget skal levere. 

Les mere om utvalgets oppgaver og sammensetning her
 

18. november 2021