None
Montører fra Ymber. Foto Ymber    

Likere nettleie gir lavere strømregning – øk utjevningstilskuddet

av Knut Lockert
19. oktober 2021
I tider med historiske høye kraftpriser og et ønske om å redusere strømregningen for folk flest, minner vi om at en utjevning av nettleien er med på å redusere den totale belastningen for de som i dag har en høyere nettleie enn gjennomsnittet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Bor du i områder med høy nettleie, og møter tidenes høyeste strømpris samtidig, blir også summen av avgiftene man betaler høyest i og med at momsen stiger jo høyere den totale regningen er. Totalt sett kan summen av dette "kinderegget" bli i overkant for noen kunder forståelig nok.

Med den samlede belastningen strømkunden møter i disse noe uvanlige tider, er det ikke forunderlig at det er et politisk ønske å redusere den samlede totalbelastningen for landets strømkunder.  Strøm er et nødvendig gode for oss alle.  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har da også gitt klart uttrykk for at de ønsker å finne tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med strømregningen, får en redusert regning eller støtte til å betale denne. Vi forstår at det diskuteres en reduksjon av elavgiften og direkte støtte til de som har størst behov for dette, men vi minner samtidig om at også en utjevning av nettleien vil trekke i retning av en lavere samlet belastning der hvor nettleien er som høyest.

På lengre sikt må utjevningen sikres gjennom intensjonene i regjeringsplattformen og på kort sikt gjennom en økning av utjevningstilskuddet.

Regjeringen Solberg, la i år fram som i fjor 20 millioner i potten til utjevning av nettleien inn i budsjettet for 2022. Regjeringen til Støre har i regjeringsplattformen lagt til grunn at de skal utjevne nettleien og da snakker vi om en permanent og reell utjevning og ikke bare et mindre tilskudd over statsbudsjettet.  Men Støre og landets nye Olje- og energiminister har nok knapt med tid for å gjennomføre denne utjevningen allerede for 2022 budsjettet. Det blir en større sak, der 2023 må være det realistiske målet for å få gjennomført en varig og reell endring sammenlignet med dagens ordning. 

I praksis betyr dette at for 2022 bør sittende regjering øke utjevningstilskuddet godt utover de 20 millionene som Solbergregjeringen la inn i sitt statsbudsjett før stafettpinnen ble gitt videre til Støres regjering. Utjevningen bidrar til at de kundene i områder med høyeste nettleie får redusert regningen.  Jo større utjevningstilskuddet er, jo større effekt får dette for de av landets nettkunder som betaler mest i nettleie.  Dersom man ønsker strakstiltak, bør man åpne for å øke tilskuddet på 20 millioner vedtatt for 2021 gjennom ekstra bevilgninger til årets budsjett.

Distriktsenergi har fått regnet ut at dersom man legger 700 millioner på bordet i en brukerfinansiert utjevningsordning, vil ingen betale mer enn 30 øre/kWh eksklusive avgifter. De som betaler mindre vil fortsatt betale mindre.  En slik brukerfinansiert ordning rekker man neppe i 2022, men jo større tilskuddet er i statsbudsjettet, jo større utjevnende effekt vil man oppnå. I dag varierer nettleien mellom ca. 20 øre/kWh og ca. 53 øre kWh uten avgifter.
Distriktsenergi minner om at det den samlede inntektsramme for landets nettselskaper eksklusive Statnett i 2021 var på 17,2 milliarder.   

Distriktsenergi anbefaler

Vi anbefaler regjeringen å øke tilskuddsordningen som foreslått av Solbergregjeringen på 20 millioner i 2022 betydelig, for deretter inn mot 2023 gjøre de nødvendige endringene som skal til for å sikre en varig og reell utjevning i tråd med intensjonen i regjeringsplattformen.  

19. oktober 2021