None

Statsbudsjettet, Distriktsenergi og kraftbransjen

av Knut Lockert
12. oktober 2021
Regjeringen foreslår å videreføre utjevningstilskuddet på 20 millioner også i 2022. Det som blir spennende nå, er hva som skjer med denne budsjettposten og øvrige budsjettposter etter at Støres regjering har fått satt sitt preg på budsjettet. Hva rekker de i budsjettet for 2022 og hvilke poster trenger de mere tid på?

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Rammen rundt finansministerens fremlegg av neste års statsbudsjett er spesiell, all den stund det åpenbart vil komme endringer i dette, etter at da statsbudsjettet er behandlet av Støres regjering. Nå er det opp til regjeringen Støre og sette sitt preg på budsjettet og få flertall for sitt budsjett i Stortinget. Hvilke endringer som kommer er usikkert. 

Utjevning av de regionale forskjellene i nettleien settes i år som i fjor til 20 millioner

For vår del forventer vi at det blir tatt tak i utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge. Men hva man rekker i årets budsjett på dette punktet er høyst uklart.  Dog bør de kunne øke posten som Solbergregjeringen la inn med 20 millioner for 2022.  Men det er nok et lengre lerret å bleke for å kunne innfri de forventningene vi har til den nye regjeringen på nettopp dette punktet - utjevning av nettariffene i Norge. 

Distriktsenergi har selv foreslått å legge ca 180 kroner i avgift på hver husstand i året, for på den måten å kunne finansiere en utjevningsordning som gir en reell og varig utjevning blant landets strømkunder.  Det ville gi tilstrekkelige inntekter til å finansiere en reell utjevning i tråd med det vi forventer regjeringen vil levere på. Både AP og SP har utjevning i partiprogrammene sine og skal det forhandles med SV, har SV dette også. Det bør gi full uttelling. En slik tilnærming vil gi gjennomsnittlig nettleie til alle og de som i dag betaler en lavere nettleie enn gjennomsnittet, kan fortsette med dette. 

Elavgiften reduseres med 1,5 øre per kWh

Elavgiften i dag er på 16,69 øre per kWh og gir staten vel 11 milliarder i inntekter.  Fra flere hold, herunder fra Distriktsenergi har vi foreslått å redusere elavgiften betydelig.  Særlig i perioder med høy strømpris.  Hvor regjeringen Støre, med en antatt finansminster Vedum i spissen, legger seg på dette punktet gjenstår å se.  Vedum var selv i valgkampen av de som ville halvere elavgiften. 

En reduksjon i elavgiften tilsvarende det som foreslås på 1,5 øre utgjør 2-300 kroner for en husstand i sparte kostnader med et forbruk på 16.000 kWh. Ikke all verden med andre ord. 

NVE gis økte ressurser

Det gis ekstra midler til NVE på 23 millioner kroner.  Tatt i betraktning at alle må levere på nye nettilknytninger, herunder NVE som må konsesjonsbehandle disse sakene, må det ekstra penger til for ikke å stoppe farten på det grønne skiftet. Hvor langt 23 millioner rekker, får vi la det være opp til NVE-sjefen og kommentere på. I Distriktsenergi er vi glade for at bevilgningene til NVE økes. 

Det legges opp til økt skattlegging av vindkraft

På dette punktet er Distriktsenergi av de som mener at større verdier fra vindkraftproduksjonen må ligge igjen lokalt.  Regjeringens forslag med en produksjonsavgift på ett øre pr kWh vil bidra i den retningen, gitt at pengene i praksis kommer kommunene til gode.

Øvrige forhold

-   Regjeringen foreslår å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 28%. 

-  Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner for å følge opp regjeringens hydrogenstrategi

-  Det bevilges vel 204 millioner til bredbåndsutbygging

12. oktober 2021