None

Distriktsenergi støtter skjerpede effektivitetskrav for Statnett

av Knut Lockert
06. januar 2021
Statnett som resten av landets nettselskaper driver kraftnettet som et monopol. Det er derfor viktig at monopolkontrollen fra myndighetshold er god og stimulerer til effektiv drift. I Distriktsenergi mener vi at forslaget til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) der det foreslås å innføre en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader med deres historiske kostnader er et steg i riktig retning.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Statnett tok i 2020 inn ca 7,6 milliarder kroner av sine kunder som består av andre nettselskaper, industri og kraftprodusenter. Et beløp som i de kommende årene vil stige grunnet betydelige investeringer for Statnett. For disse kundegruppene og for AS Norge er det naturligvis viktig at Statnett holder kostnadssiden så lavt det er mulig, hensyntatt forsvarlig drift. 

I Distriktsenergi opplever vi da også at Statnett etter mange år med betydelig byggeaktivitet har økt fokus på kostnadseffektivitet, med flere pågående spareprogrammer internt. Vi tror likevel at et eksternt regelverk som gir de rette insentivene til å drive effektivt kan stimulere til ytterligere effektiv drift. 

Sitronen må presses på rett måte

Som representant for flertallet av landets nettselskaper, som i dag er gjenstand for en krevende monopolregulering, er vi i Distriktsenergi av de nærmeste til å påpeke at monopolregulering av bransjen er krevende. Det er ikke nødvendigvis det vanskeligste å presse sitronen ytterligere, men å presse denne på riktig måte, det er en helt annen sak.

Reguleringen fra myndighetene må følgelig stimulere til effektiv drift, men ikke slå beina under viktige oppgaver selskapene står i på vegne av fellesskapet. Her er på sett og vis Statnett i en særklasse, i den forstand at de som netteier og systemansvarlig tar en rekke oppgaver på fellesskapets vegne, så som oppfølging av et internasjonalt regelverk for krafthandel og utviklingen av dette. Reguleringen må ikke være til hinder for dette og tilsvarende viktig arbeid Statnett i praksis gjør på vegne av AS Norge.

Statnett må få skjerpede krav

Dog, det kan heller ikke fortsatt være slik at reguleringen av Statnett i praksis innebærer at kostnadsnormen for Statnett i praksis er lik 100 % av kostnadsgrunnlaget. Ingen andre nettselskaper i Norge har det slik. Der er avkastningen avhengig av hvor effektiv selskapene er, mens Statnett nærmest har fått sitt uansett. Derfor støtter vi RME´s tilnærming til reguleringen av Statnett i en retning der kostnadsnormen er mer frikoblet fra utviklingen i selskapets egne kostnader enn det som har vært tilfelle til nå.

Noe av myndighetenes utfordring med reguleringen av Statnett er at det er ikke selskaper å sammenligne med på tilsvarende måte, som vi har mulighet til mellom landets øvrige nettselskaper.  Vi stiller oss derfor bak RME´s tilnærming der de foreslår et produktivitetskrav basert på en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader med deres historiske kostnader.  Vi mener at dette er vel verdt å prøve, vel vitende om at det vil bli diskusjoner fremover mellom myndigheter og Statnett og bransjen for øvrig etter hvert som reguleringen måtte falle på plass.

Vi er sikre på at Hilde Tonne, ny konsernsjef i Statnett får denne saken langt oppe i bunken av utfordringer hun må sette seg inn i og se på i sitt nye virke i Statnett. Vi ser fram til god dialog og ønsker henne allerede nå lykke til.

Distriktsenergis høringsuttalelse finner du her.

 

06. januar 2021