None
Foto: NVE / Bjørn Lytskjold    

Kritisk til maksgebyr for manuell måleravlesning

av Redaksjonen
04. januar 2021
Olje- og energidepartementet har pålagt nettselskapene å erstatte alle gamle strømmålere med nye AMS-målere som leser av strømforbruket automatisk. Men ikke alle strømkunder vil ha en slik løsning. Hålogaland Kraft Nett har nå 200 kunder som har fått unntak. Én gang i året må nettselskapet sørge for riktig manuell avlesning av disse målerne. - RME (Reguleringsmyndigheten for energi) har foreslått et standardgebyr for måleravlesning på 1500 kroner, men dette dekker på langt nær våre kostnader, sier Sture Hellesvik.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Sture Hellesvik er driftsdirektør i Hålogaland Kraft Nett og opplever at nettselskapene sitter igjen med svarteper i denne saken.

Etter planen skulle alle landets strømkunder få smart strømmåler innen 1. januar 2019, men noen har fått fritak av helsemessige grunner etter dokumentasjon fra lege eller psykolog.

Nettselskapene har plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst én gang i året, og at måledataene er riktige. AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene, men hos kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet avlese manuelt, samt ha rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige. Denne manuelle avlesningen gir ekstra kostnader for nettselskapet, som de kan kreve av den enkelte kunde via gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

RME skriver at nettselskapene kan gjennomføre kontrollavlesningen og kreve gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet uavhengig av om kunden har fått forskriftsmessig fritak fra AMS-installering, eller av annen grunn nekter å få AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

- Vi har omtrent 200 kunder som fortsatt ikke har kommet seg over på AMS-måler som leser av strømforbruket automatisk og fortsatt krever manuell måleravlesning, disse kundene er heller ikke interessert i å gå over til AMS-måler. Dette betyr at vi som nettselskap må manuelt inn og lese av måleren, og dette medfører store kostnader for nettselskapet. Vi ble derfor nødt til å etablere et ekstra gebyr i forbindelse med manuell måleravlesning, forteller Sture Hellesvik.

NoneSture Hellesvik er driftsdirektør i Hålogaland Kraft Nett.    None

- For ett og et halvt år siden etablerte vi et eget gebyr i etter klarsignal fra NVE. Det gebyret ble beregnet i forhold til timepris til montør eller ingeniør, kjøretid samt kostnader knyttet til manuell håndtering for øvrig. Gebyret vi kom fram til var 3120 kroner i året. Denne summen dekket kun våre kostnader. En avlesning skjer årlig, utdyper Sture Hellesvik.

- Denne beregningen varierer selvfølgelig fra nettselskap til nettselskap, basert på mange variabler. HLK Nett har manuelt avleste målere på mange utilgjengelige steder, noe som selvsagt bidrar til en meget kostbar håndtering av denne kundegruppen, sier Sture Hellesvik.

Sinte kunder

- Noen kunder i denne gruppen vi har sendt gebyr for manuell måleravlesning til, har følt seg urettferdig behandlet, og har nektet å betale gebyret. Enkelte har også klaget til RME. Jeg regner også med det ikke bare er våre kunder som har klaget på dette gebyret, sier Sture Hellesvik.

- Vi har til og med opplevd en kunde som har gått til sak mot oss vedrørende retten til å kreve inn avlesningsgebyr. Saken ble behandlet som en småkravsprosess i Trondenes tingrett i Harstad, etter felles enighet mellom oss og kunden. Tingretten konkluderte med at vi kunne kreve gebyret fra kunden på 3120 kroner. Kunden anket saken til lagmannsretten, som avviste saken. Forhåpentligvis setter dette en endelig sluttstrek, uttaler Sture Hellesvik.

- RME har imidlertid foreslått en standard pris for måleravlesning på 1500 kroner og gitt beskjed om at tidligere utsendte gebyrer for manuell måleravlesning må betales tilbake til kundene som har betalt for mye, sier Sture Hellesvik.

Lærdom

- Dette er en bedrøvelig sak, men vi må komme oss videre. Lærdommen her er at vi trenger klare tiltak om vi skal klare å vedlikeholde tjenester for kunder som rett og slett ikke vil ha automatisk avlesning av strømforbruket sitt, sier Sture Hellesvik.

Jeg vil oppfordre RME til å komme med et regelverk slik at nettselskapene kan få gjort jobben sin hos denne kundegruppen som ikke ønsker å ha AMS-målere uten at det oppstår store kostnader som vi må ta på egen kappe. Akkurat nå er vi mange nettselskap i landet vårt som taper store summer på dette. Vi trenger noe konkret fra RME, avslutter Sture Hellesvik.

Distriktsenergis kommentarer

Nettselskapene er pålagt å sørge for at landets abonnenter har en AMS-måler og må gjennomføre skifte av målere deretter. I den anledning har vi vært frustrerte over at regelverket med henhold til å få tilgang til målerne tilsynelatende har vært prosedabelt. Det har også vært gjenstand for diskusjon hvilket beløp selskapene kan ta for å gjennomføre årlige målinger hos de kundene som ikke har AMS-måler, og hvorvidt det har vært adgang til å ta gebyr. 

Vi tok derfor initiativ overfor myndighetene til å presisere hjemmelen blant annet vedrørende nettselskapenes tilgang til måleren. Nå foreslår RME en forskriftsendring som lyder;

«I § 3-1 skal nytt andre ledd lyde: Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt». 

Forslaget er oversendt til OED og finnes i rapporten «RME RAPPORT Nr. 8/2020 Oppsummeringsrapport Reguleringsmyndigheten for energi – RME Høring om endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester (avregningsforskriften), forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater».

Vi forventer at OED vedtar den foreslåtte presiseringen.

Rapporten forteller oss også at RME foreslår et årlig gebyr på 1500,- for avlesning av målerne til de kundene som ikke har AMS-måler. Fra vår side har vi anmodet om et høyere beløp, da dette ikke er tilstrekkelig for å dekke opp for selskapenes kostnader hvilket innebærer at det i praksis er selskapenes øvrige kunder som betaler denne merkostnaden. RME åpner da også for å vurdere størrelsen på beløpet over tid. På den annen side stiller vi oss bak RME´s tilnærming til et standardbeløp. Det er konfliktdempende og gir mindre byråkrati. Det er en åpenbar fordel.

Summen av de regelendringer som nå foreslås i forlengelsen av eksisterende regelverk og de saker som har vært oppe i retten og i Elklagenemnda bør nå være så bunnsolid, at advokater i sine råd til sine klienter bør fortelle klienten det som sant er at her er det lite om intet å prosedere på.

04. januar 2021