None
Foto: Knut Lockert    

Statsbudsjettet og likere nettleie

av Knut Lockert
31. august 2020
Høsten er tiden for budsjettforhandlinger og Statsbudsjett. Etter det vi erfarer vil regjeringen komme med deres tilnærming til likere nettleie i Statsbudsjettet. Det er å håpe at det som leveres er omfattende og solid nok til at saken denne gang landes på en tilfredsstillende måte. Alternativet er en lissepasning inn i valget 2021 til de partier som har distriktspolitikken høyt hevet på partiprogrammet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Likere nettleie har nå versert mellom Storting og regjering i flere år, uten å finne en tilfredsstillende løsning. Saken kommer heller ikke til å gå over før Stortinget har funnet et kompromiss som flertallet kan leve med over tid. Distriktsenergi fremmer dette kravet, men det gjør også mer enn 60 energiverk i et eget opprop og organisasjoner som El & IT, LVK, Samfunnsbedriftene og Kraftfylka for å nevne noen. Fra Stortingets side har AP, SV, SP og regjeringspartiet Krf vært klare i sin tale. Vi trenger likere nettleie i Norge. La oss håpe at det som nå fremmes fra regjeringshold, innfrir et krav om en omfattende nok og robust nok ordning for likere nettleie i Norge.

Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. Med dagens tariffsystem er det umulig for mange selskaper i distriktene å levere gjennomsnittstariff til egne kunder uansett hvor effektivt selskapet er. Vårt innspill til løsning som en kundefinansiert løsning finner man mer detaljer om her

Enkelte fakta knyttet til utjevning kan være verdt å minne om:

  • Dersom regjeringen legger seg på en brukerfinansiert ordning, som er et av to forslag fra RME, vil 180,- kroner pr husstand innebære at ingen betaler mer enn 30 øre/kWh. 180,- kroner gir 700 millioner i inntekter til fordeling der hvor nettleien er som dyrest. Tatt i betraktning at den samlede årlige nettleien er på ca. 19 milliarder eksklusive Statnetts transmisjonskostnader er 700 millioner for lite å regne. En sum tilsvarende to kopper kaffe og et par boller per husstand i Norge innebærer at ingen i Norge betaler urimelig høy nettleie.  Det er godt for landets innbyggere og for næringslivet. En utjevning i denne størrelsen bidrar til å senke nettleien til kundene av de 55 selskapene med høyest gjennomsnittlig nettkostnad i dag.
  • Gjennomsnittlig nettleie i Norge (veid) er på 29,05 øre eks avgifter. De som betaler mindre enn dette, ned mot 22 øre pr/kWh skal fortsatt betale mindre og de som betaler mer skal betale nær dagens gjennomsnittstariff i Norge, dersom Stortinget legger seg på ca. 700 millioner til fordeling til områder der det er som dyrest i dag.
  • 700 millioner kan også bevilges over Statsbudsjettet på tilsvarende måte som tidligere år, der det har vært satt av beløp opp til 120 millioner kroner til dette formålet. Fra vår side foretrekker vi likevel en brukerfinansiert ordning, da denne vil være mer robust for endringer.
  • Enkeltes idé om at det er effektiviteten som avgjør størrelsen på nettleien er feil og med dagens tariffsystem er det umulig for mange selskaper i distriktene å levere gjennomsnittstariff til egne kunder, uansett hvor effektivt selskapet er.
  • Det er antall kunder å fordele kostnadene på som er den avgjørende faktoren for prisen på nettleien, samt betydningen av topografiske og klimamessige forhold.
  • Det er også verdt å nevne at i dag finner vi den høysete nettleien i områder det er mye produksjon, som i Sogn og Fjordane. Det er underlig at der man nærmest kan trekke ledningen bort til kraftstasjonen, der betaler man mer i nettleie enn i områder som i Oslo uten kraftproduksjon. Dette er en systemfeil det må gjøres noe med. En god løsning på likere nettleie vil trekke i riktig retning også i disse områdene. 

Distriktsenergi forventer at Regjeringen vil komme med sin tilnærming til likere nettleie i Statsbudsjettet. Og vi forventer at regjeringen leverer til Stortinget et forslag til likere nettleie som er godt nok til at Stortinget kan slutt opp om dette denne gang. Er det politisk vilje er det enkelt å gjennomføre. 

31. august 2020